Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana,
tel:01/476-85-08; faks:01/425-06-81
spletna stran: www.fgg.uni-lj.si
 

Temeljno poslanstvo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo UL je dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje kadrov v skladu s potrebami slovenskega gradbeništva, geodezije, vodarstva in komunalnega inženirstva. Ker se v našem kulturnem in fizičnem okolju dogajajo nenehne spremembe, je delo fakultete sočasno usmerjeno v temeljno, aplikativno in razvojno raziskovanje na področju naravoslovno - matematičnih ved, tehniških ved (gradbeništvo, energetika, mehanika, geodezija in vodarstvo), varovanja okolja in družboslovnih ved (menedžment in urbanizem). Poseben segment dejavnosti je prenos znanja v prakso in v strokovno - svetovalno delo.

Skupna podlaga vsem študijskim in znanstvenim disciplinam na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo so naravni viri (zemlja, prostor, voda, zrak), naravni in umetni materiali ter proizvodi. Usmeritev fakultete v proučevanje naravnih virov ter v trajnostno gospodarjenje z njimi postavlja fakulteto med tiste družbene institucije, ki jih mora imeti vsak narod, če želi oblikovati in ohraniti svojo identiteto, hkrati pa slediti globalnim spremembam ter vzpodbudam.
Temeljni cilj izobraževanja je, na podlagi lastnih raziskovanj ter tujih dosežkov, izobraziti visoko usposobljene strokovnjake na področju gradbeništva, geodezije, vodarstva in komunalnega inženirstva, prostorskega načrtovanja rabe prostora ter gospodarjenje z naravnimi viri in s tem povezanimi proizvodnimi tehnologijami. Izobraževanje vključuje dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje ter različne oblike neformalnega izobraževanja, ki omogočajo ne samo pridobivanja osnovnih znanj za delo, temveč tudi za raziskovanje in sprotno obnavljanje in širitev teh znanj.

UL FGG se bo zavzemala, da bodo njeni učitelji v študijski proces sproti uvajali nova znanja in dosežke svojega raziskovalnega dela, upoštevajoč pri tem napredek stroke v svetu ter pridobljene izkušnje. Z uvedbo novih metod in oblik poučevanja ter individualizacijo poučevanja bo izboljševala kakovost poučevanja. Z uvedbo in razvojem programov za izpopolnjevanje kot podlaga za vseživljensko izobraževanje bo krepila povezavo z gospodarstvom in povečevala kakovost študija.

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani je fakulteta s tradicijo, mednarodno priznanimi študijskimi programi gradbeništva, geodezije ter vodarstva in komunalnega inženirstva, ki si bo prizadevala ostati v družbi najboljših tudi v prihodnosti.

Znanstvenoraziskovalno delo fakultete povezuje temeljno, aplikativno in razvojno raziskovalno delo, ki omogoča hiter prenos raziskovalnih rezultatov v prakso.

Študijski programi

1. stopnja

Visokošolska programa:

Univerzitetni programi:

2. stopnja

3. stopnja