Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož,
tel:05/676-72-50; faks:05/676-71-30
spletna stran: www.fpp.uni-lj.si

Fakulteta za pomorstvo in promet ima danes vseslovenski in tudi širši značaj v dodiplomskem izobraževanju univerzitetnih in visokošolskih strokovnih kadrov s področja pomorstva in prometa, podiplomskem izobraževanju specialistov, magistrov in doktorjev prometnih znanosti, ter znanstveno raziskovalni dejavnosti s področja prometnih znanosti.

Prometna dejavnost doživlja velike tehnične, tehnološke in organizacijske spremembe. Spreminja se koncept transporta, procesi prometnih tehnologij posameznih prometnih panog pa se nenehno posodabljajo. Transportna logistika je s svojo strukturo in funkcijami zajela celotno gospodarstvo in družbene dejavnosti. Razvoj znanosti zlasti na področju operacijskih raziskav in informatike zagotavlja oskrbo po principih just in time, kar omogoča vse večjo konkurenčnost prometnih storitev.

V pomorskem prometu prihaja do vse večje uporabe informatike in avtomatizacije. Ladje postajajo vse bolj avtomatizirane in specializirane. Spremembam na tržišču pomorskih prevozov so se prilagodila pristanišča, ki postajajo najpomembnejši logistični člen v transportni verigi.

Da bi Slovenija bolj smotrno izkoristila svojo obmorsko lego, ugoden geoprometni položaj v Evropi, ter omogočila učinkovito funkcioniranje prometnega sistema, bo čedalje bolj potrebovala usposobljene visoko strokovne in znanstvene kadre, ki bodo s svojimi znanji obvladovali teorijo sistemov, teorijo upravljanja in vodenja, problematiko eksploatacije prometne infrastrukture in transportnih sredstev, tehnologijo in organizacijo prometa, transportno logistiko, ekonomiko in varnost prometa, prometno ekologijo idr.

Na vse univerzitetne in visokošolske programe Fakultete za pomorstvo in promet je vpisanih 2000 rednih in izrednih študentov. Pri tem izredni študij poteka na sedežu fakultete v Portorožu ter centrih v Ljubljani in Celju.

Univerzitetni študijski program Tehnologija prometa je mednarodno verificiran pri evropskem združenju inženirjev in tehnikov FEANI. Študentje, ki končajo ta program lahko pridobijo naziv EVROING. Pomorski programi pa so verificirani pri mednarodni pomorski organizaciji IMO.

Študijski programi