Topniška ul. 31, 1000 Ljubljana,
tel:01/280-92-40; 280-92-59; faks:01/280-92-70
spletna stran: www.fsd.uni-lj.si

Socialno delo se ukvarja z izjemno široko paleto ljudi, z otroki, mladimi, starimi, brezdomci, nezaposlenimi, reveži in drugimi, ki doživljajo različne socialne, duševne, ekonomske, zdravstvene in druge stiske. Umeščeno je v razne sisteme in sektorje, med katerimi še vedno prevladuje javni sektor, deluje pa tudi v prostovoljnem in zasebnem sektorju, v socialnih službah, v šolstvu, zdravstvu, pravosodnih organih, policiji, upravi in industriji. Izhaja iz različnih izročil in uporablja veliko različnih metod - od svetovanja in terapije, skupinskega dela, usposabljanja za asertivnost in usposabljanja v socialnih spretnostih do individualnega načrtovanja, ocenjevanja tveganja, zagovorništva, zagotavljanja storitev, dajatev in informacij, uličnega, skupnostnega dela in dela v soseski. Socialno delo se ukvarja s temi vprašanji z vidika socialne pravičnosti, zmanjševanja škodljivih posledic družbenih preobrazb, z vidika vsakdanjih okoliščin in potreb ljudi, zlasti tistih, ki jih družbene in druge razmere spravijo v stisko, pa tudi z vidika globalnih procesov in strukturnih sprememb, z znanstveno disciplino in epistemološkim premislekom, hkrati pa z akcijsko, dejavno naravnanostjo.


Z razvijanjem in razširjanjem teoretskih konceptov, modelov in metod socialnega dela v izobraževani proces ter v prakso socialnega dela fakulteta prispeva k temeljnim družbenim vrednotam in ciljem, kot so zagotavljanje kakovosti življenja posameznikov, družin in skupin prebivalstva, socialna pra­vičnost, dostojanstvo in enake možnosti, solidarnost in družbena integracija, preprečevanje revščine in socialne izključenosti.

Dodiplomski študij

Podiplomski študij