Gortanova ul. 22, 1000 Ljubljana,
tel:01/520-77-00; 520-77-02; faks:01/520-77-40
spletna stran: www.fsp.uni-lj.si

Začetek novega tisočletja prinaša Fakulteti za šport nove poglede, vprašanja, pričakovanja, zahteve in reforme. Velike družbene spremembe v Evropi v zadnjih
dvajsetih letih vse bolj podirajo njeno klasično multidržavno ureditev in rojevajo novo evropsko skupnost, kjer naj ne bi bilo več ovir pri gibanju in delovanju
njenih državljanov. Doseganje in negovanje nove evropske ustavne ureditve ne bo lahka naloga. To velja tudi za Evropski visokošolski prostor, ki se z bolonjsko
reformo intenzivno spreminja oziroma bolje rečeno prilagaja novim vrednotam, potrebam in interesom državljanov Evrope. V globalno bolonjsko reformo vstopa
tudi Fakulteta za šport kot redna članica Univerze v Ljubljani. V tem procesu bodo merila in kriterije kakovostnega razvoja naše fakultete postavile najbolj
ugledne evropske in svetovne univerze ter fakultete. Akademski ugled Fakultete za šport pomeni ugled njenih diplomantov. Ugled diplomantov pomeni možnost
njihovega poklicnega delovanja in zaposlovanja na bodočem evropskem trgu dela.

Fakulteta za šport želi v okviru Univerze v Ljubljani s poudarkom na kakovosti delovanja priti v skupino najbolj uglednih fakultet v domačem in mednarodnem
prostoru. To bo lahko dosegla z odličnimi študijskimi programi za pridobitev izobrazbe in strokovne usposobljenosti, s kvalitetnimi programi za izpopolnjevanje
izobrazbe, s kvalitetnimi programi vseživljenjskega učenja, z vrhunskim znanstveno raziskovalnim delom, z razvojem vrhunske tehnologije, s kvalitetnim
strokovnim in svetovalnim delom. Temeljni namen fakultete je usposabljati vrhunsko izobražene diplomante, ki bodo sposobni opravljati svoj poklic in razvijati
telesno, gibalno, športno kulturo ter prispevati k kulturi zdravja. Ta namen bo fakulteta lahko dosegla z vrhunskim strokovnim pedagoškim kadrom, mednarodnim
sodelovanjem, s uporabo sodobnih informacijskih tehnologij, s povezovanjem študija z raziskovanjem in prakso, s skrbjo za kakovost, z razvito obštudijsko
dejavnostjo, s pritegnitvijo tujih študentov in uglednih tujih profesorejv, z vključevanjem v mednarodne projekte in programe. S poudarkom na uporabnosti
znanja in zaposljivosti diplomantov bo fakulteta okrepila raziskovalno-razvojno sodelovanje s prakso in postala partner mnogim raznovrstnim organizacijam,
inštitucijam, vezam, klubom, gospodarkim subjektom, zavodom, državnim inštitucijam, zasebnikom, posameznikom itd.