Datum objave: 09.03.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ za področje fizike (m/ž)

(Registrska številka objave na ZRSZ: NB67062)

Šifra DM: D019001 - VISOKOŠOLSKI UČITELJ za področje fizike (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: D019001,
Šifra naziva: 1, 2 ali 3.
Naziv: docent/izredni profesor/redni profesor za področje fizike.
Tarifni razred: IX.
Plačna podskupina: D1,
Trajanje zaposlitve: za nedoločen čas.
Delovni čas: polni delovni čas.
Začetek zaposlitve: študijsko leto 2018/2019

Pogoji za opravljanje dela:
• zahtevana izobrazba: doktor znanosti s področja fizike;
• habilitacijski naziv:
- veljaven habilitacijski naziv docent / izredni profesor / redni profesor Univerze v Ljubljani za področje fizike;
- za kandidata, ki ima veljaven habilitacijski naziv na drugi univerzi, se lahko izvede postopek ugotavljanja enakovrednosti tega naziva z učiteljskim nazivom na Univerzi v Ljubljani ali pa zaprosi za pridobitev habilitacijskega naziva gostujoči učitelj;
- ali izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe) -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva (v skladu s 157. členom Statuta UL). Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.
• znanje slovenskega jezika (v kolikor izbrani kandidat ob sklenitvi delovnega razmerja ne zna slovenskega jezika, se ga mora naučiti v roku treh let od začetka zaposlitve)
• raziskovalni dosežki s področja eksperimentalne kvantne optike ali eksperimentalne fizike kvantnega računalništva. Prednost imajo kandidati, ki dobro poznajo kvantne sisteme (npr., superprevodni kubiti, kvantni materiali ali pa senzorji, …) in ki izkazujejo sposobnost povezovanja osnovne znanosti z aplikacijami na področju kvantne informatike.
• sposobnost pridobivanja in vodenja raziskovalnih projektov;
• retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

Opis delovnega mesta:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
- mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Datum objave: 09.03.2018

Rok za prijavo: 60 dni, od 09.03.2018 do  08.05.2018.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu in še posebej vabi kandidatke.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Pisne vloge z naslednjimi prilogami:
• Spremno pismo s kratko utemeljitvijo vloge,
• življenjepis s celotno bibliografijo kandidata/ke,
• do deset najpomembnejših znanstvenih dosežkov skupaj s krajšo utemeljitvijo pomembnosti teh dosežkov na področju eksperimentalne kvantne optike ali eksperimentalne fizike kvantnega računalništva,
• Opis kandidatovega raziskovalnega dela in načrt raziskovalnih aktivnosti na razpisanem mestu (do 2 strani),
• dokazilo o zaključenem doktoratu (kopija diplome),
• seznam raziskovalcev, ki jih komisija za izbor kandidata/ke v času odločanja lahko kontaktira. Priporočilna pisma v tej prijavi niso obvezna, so pa zaželena, 
• ostale pomembne informacije ali dokumenti.

Vlogo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509
E-mail: