Datum objave: 23.03.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ, v nazivu: DOCENT / IZREDNI PROFESOR / REDNI PROFESOR za področje TRŽENJE, šifra DM: D019001 (m/ž), za določen čas od 1.10.2018 do 30.9.2021 s polnim delovnim časom (40 ur/teden).

2.   Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti ( prejšnji ) ustrezne smeri ali doktorat znanosti ( 3. bolonjske stopnje ) ustrezne smeri
 • veljaven habilitacijski naziv docent / izredni profesor / redni profesor za področje Trženja oziroma je v postopku pridobivanja naziva na Univerzi v Ljubljani
 • aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, smisel za timsko delo.

Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve): TRŽENJE (MARKETING)
docent, izredni profesor ali redni profesor

Delovne izkušnje: /

Poskusno delo:  /

3.   Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • znanstveno-raziskovalno delo na področju trženja, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod ter objave prispevkov uglednih znanstvenih in strokovnih publikacijah
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji in izkušnjami z naslednjih  področij :

 • Tržne poti (marketing channels)
 • Management dobavne verige (supply chain managenet)
 • Digitalno trženje

4. Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • Življenjepis
 • Bibliografija
 • Dokazila o izobrazbi
 • Dokazilo o veljavnem habilitacijskem nazivu visokošolskega učitelja – docenta / izrednega profesorja / redni profesor za področje Trženja oziroma dokazilo, da je v postopku pridobivanja naziva na Univerzi v Ljubljani

5.   Rok za prijavo: 60 dni od objave, do vključno 22.5.2018; prijave so možne po e-pošti oziroma po pošti.

6.   Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Barbara Bratina
Telefonska številka: 01 5892 590
E-mail: