Datum objave: 23.03.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ  (D09001)  na Oddelku za gradbeništvo,  Katedra za konstrukcije in potresno inženirstvo, za nedoločen čas in s polnim delovnim časom

Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti (prejšnji) s področja gradbeništva ali doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) s področja gradbeništva;
 • veljaven habilitacijski naziv: docent/izredni profesor/redni profesor za področje Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo; za kandidata, ki ima veljaven habilitacijski naziv na drugi univerzi, se lahko izvede postopek ugotavljanja enakovrednosti tega naziva z učiteljskim nazivom na Univerzi v Ljubljani ali pa zaprosi za pridobitev habilitacijskega naziva gostujoči učitelj;
 • aktivno znanje angleščine in znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat  tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev;
 • sposobnost za timsko delo in aktivno delo s študenti;

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki:

 • so bili mentorji ali somentorji visokošolskim zaključnim nalogam
 • izkazujejo znanstveno in raziskovalno odličnost
 • izkazujejo sposobnost pridobivanja in vodenja raziskovalnih projektov
 • imajo izkušnje s pripravo in izvedbo zahtevnih eksperimentov
 • izkazujejo organizacijske sposobnosti

Kratek opis dela in nalog:

 • Oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb o uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Predvideni pričetek dela: 1. 1. 2019

Rok za prijavo: datum objave: 23. 3. 2018, prijavni rok 60 dni;  do vključno 22. 5. 2018

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Kadrovska služba, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana ali na e-m:

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu in še posebej vabi kandidatke.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: 01/47 68 506
E-mail: