Datum objave: 21.11.2018

Kategorija: Razpisi

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v lasti UL – Dom na Mežakli

Univerza v Ljubljani objavlja povabilo k oddaji ponudbe za prodajo nepremičnin - parcele 927/1 (ID znak: parcela 2185 927/1) v izmeri 12.247 m2 in parcele 927/4 (ID znak: parcela 2185 927/4) v izmeri 86 m2, obe k.o. 2185 Spodnje Gorje. Na parceli 2185 927/4 stoji stavba z ID znakom: stavba 2185-38, ki v naravi predstavlja počitniški objekt – dom na Mežakli na naslovu Spodnje Gorje 191, 4247 Zgornje Gorje.

Rok za prejem ponudb in plačilo varščine: 11. 12. 2018 do 15. ure.

Javno odpiranja ponudb: 14. 12. 2018 ob 9. uri na sedežu Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana (Soba rektorjev, 1. nadstropje)

Izhodiščna cena: 172.820,30 EUR (z besedo: sto dvainsedemdeset tisoč osemsto dvajset EUR in 30/100).

POVEZAVE DO:
Razpisne dokumentacije,
Soglasja Vlade RS z dne 8. 11. 2018,
Soglasja UO UL z dne 31. 5. 2018,
- Rednega izpisa iz zemljiške knjige: parcela 927/1, parcela 927/4