Na podlagi odobrenih sredstev Evropske Komisije in na podlagi prejetih prijav bo Nacionalna agencija (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS) Univerzi v Ljubljani odobri sredstva. 

Študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči.  

Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške študija v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Višina je opredeljena v Pogodbi o dodelitvi finančne pomoči v okviru programa Erasmus+, ki jo študent podpiše po oddaji prijavne dokumentacije. 

Dotacija je lahko odobrena samo za čas trajanja rednih študijskih obveznosti v skladu z akademskim koledarjem na partnerski instituciji ter v okviru najkrajšega oziroma najdaljšega obdobja po tem javnem razpisu. 

Študent, ki odhaja v tujino, še naprej prejema celoten znesek morebitne nacionalne štipendije. 

Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene v Pogodbi o finančni pomoči, ki jo mora študent z UL skleniti pred odhodom na študij v tujino. 

Erasmus+ financiranje glede na skupino držav in študijsko leto:

  Skupina držav Država Mesečni znesek 2015/16 Mesečni znesek 2016/17 Mesečni znesek 2017/18
Skupina 1 Programske države z višjimi bivalnimi stroški Avstrija, Danska, Finska, Francija, Irska Italija, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Velika Britanija 400 € 430 € 450€
Skupina 2 Programske države s srednjimi bivalnimi stroški Belgija, Hrvaška ,Češka, Ciper, Nemčija, Grčija, Islandija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Španija, Turčija 350 € 380 € 400€
Skupina 3 Programske države z nižjimi bivalnimi stroški Bolgarija, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Makedonija 300 € 330 € 350€

 

Posebne potrebe 

Erasmus+ študenti s posebnimi potrebami imajo možnost za mobilnost pridobiti tudi dodatna sredstva iz naslova posebnih potreb. Za podrobnosti pridobitve sredstev naj študenti kontaktirajo kontaktno osebo v univerzitetni Službi za mednarodno sodelovanje. 

Dodatek Javnega sklada 

Vsi študenti, ki so državljani Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji ali imajo katerega od drugih statusov, opredeljenih v 12. členu ZŠtip-1 ter so bili pred dopolnjenim 27. letom prvič vpisani v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje, v okviru katerega se prijavljajo za pridobitev sredstev za mobilnost v tujini in niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnega zavoda, so v času Erasmus+ mobilnosti upravičeni do dodatka Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije, ki je v letu 2016/17 znašala 80€ na mesec.  

Spodbuda za študente iz socialno šibkejših okolij 

Študenti, ki izhajajo iz socialno šibkejši okolij imajo možnost zaprositi za Dodatek k Erasmus+ štipendiji,  ki znaša 250€ na mesec. Do tega dodatka so upravičeni študenti, ki so v letu prijave prejemali (ali oni ali član skupnega gospodinjstva) državno štipendijo, otroški dodatek, socialno državno pomoč, varstveni dodatek ali dodatek za velike družine.

Mobilnost brez Erasmus+ dotacije – »Zero grant« 

V primeru, da sofinanciranje mobilnosti zaradi omejenih sredstev ni možno, je dovoljena mobilnost študentov za študij, ki za obdobje Erasmus+ mobilnosti ne prejmejo Erasmus+ dotacije »zero-grant«, pri čemer pa lahko izkoristijo prednosti programa Erasmus+.