Erasmus+ program omogoča finančno pomoč za opravljanje praktičnega usposabljanja študentov in mladih diplomantov ( v času 1 leta po diplomiranju), na eni izmed evropskih visokošolskih institucij ali v podjetju in s tem omogoča študentom nepozabno kulturno, jezikovno in zrelostno izkušnjo, osebnostno rast, nova znanstva in s tem večje možnosti za zaposlitev študentov.

 

KDO?

Minimalni kriteriji, ki jih mora izpolnjevati študent/ka, so; vpis na Univerzo v Ljubljani (status študenta na UL) ali diploma UL. Dodatne zahteve ( ki jih postavi članica) so lahko zadostna motiviranost študenta/ke, primernost prakse ( ki naj bi bila v navezi s študijem), znanje jezika države v katero odhaja na prakso itd.
Vsak študent lahko izkoristi 12 mesecev Erasmus+ mobilnosti (študij ali/in praksa na eni stopnji študije ( v to kvoto se všteva tudi že opravljena Erasmus mobilnost programa VŽU)

 

KAM?

Študentje lahko opravljajo Erasmus+ mobilnost v državah članicah EU, EFTA/EEA (Islandija, Liechtenstein, Norveška),v Turčiji, Makedonijini ali na Hrvaškem.

Študent ne more opravljati Erasmus+ praktičnega usposabljanja v svoji matični državi  (kjer ima stalno bivališče).

Organizacije gostiteljice praktičnega usposabljanja so lahko:

 • javno ali zasebno,malo, srednje ali veliko podjetje ( vključno s socialnimi podjetji, javni organi na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni )
 • socialni partner ali drugi predstavnik delovnega življenja vključno z Gospodarsko zbornico, obrtno / strokovnimi združenji in sindikati
 • univerza
 • raziskovalni inštituti
 • fundacije
 • šolski / inštitutski / izobraževalni centri
 • neprofitne organizacije in združenja , nevladne organizacije
 • organi, ki zagotavljajo poklicno svetovanje , strokovno svetovanje in informacijske storitev .

 

KAM NE?

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi svojega stalnega bivališča.

Naslednje vrste organizacij niso upravičene kot organizacije gostiteljice:

 • institucije EU in druga telesa EU vključujoč specializirane agencije. Razširjen seznam le-teh je dosegljiv na spletni strani: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm
 • organizacije, ki vodijo programe EU (z namenom preprečiti morebiten konflikt interesov in /ali dvojno financiranje);

 

KOLIKO ČASA?

Obdobje Erasnus+ prakse je časovno omejeno in traja najmanj 2 in največ 12 mesecev ( pri enem delodajalcu). Erasmus finančna pomoč ( in dodatek Sklada Rs za razvoj kadrov in štipendije) je zaradi omejenih sredstev omejena na 4 mesece in na eno praktično usposabljanje na študijsko leto ( ne glede na trajanje).

 

ZA KOLIKO?

Erasmus+ finančna pomoč za praktično usposabljanje znaša v študijskem letu 2015/16 od 400 do 500 €/ mesec, glede na državo mobilnosti;

   

National level of grant (€/month)

Group 1

Programme Countries with higher living costs

Austria, Denmark, Finland, France, Ireland, Italy, Lichtenstein, Norway, Sweden, United Kingdom

500 €

Group 2

Programme Countries with medium living costs

Belgium, Croatia ,Czech Republic, Cyprus, Germany, Greece, Iceland, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Slovenia, Spain, Turkey

450 €

Group 3

Programme Countries with lower living costs

Bulgaria, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Romania, Slovakia, Former Yugoslav Republic of Macedonia

400 €

*Švica je bila po dekretu Evropske komisije (junija 2014)  izločena iz programa Erasmus+ in ne sodi med upravičene države za mobilnost Erasmus+.


Študent lahko zaprosi tudi za dodatek h Erasmus fin.pomoči, ki v letu  2015/16 znaša 80€/mesec, ki ga podeljuje Sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje, če v izjavi poda, da izpolnjuje naslednje pogoje;

 • sem državljan Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji ali imam katerega od drugih statusov, opredeljenih v 12. členu ZŠtip-1,
 • sem pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisan na javno veljavni višješolski ali visokošolski izobraževalni program prve ali druge stopnje, ki ga v Republiki Sloveniji izvaja prijavitelj oziroma član konzorcija za namen študija oziroma prakse, ki ga predstavlja prijavitelj,
 • hkrati ne prejemam katere od štipendij za študijske obiske iz drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz tujine, razen Erasmus dotacije,
 • nisem v delovnem razmerju oziroma ne opravljam samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji ali v tujini,
 • nisem poslovodna oseba gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda,
 • nisem vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pristojnem organu v tujini,
 • izpolnjujem pogoje za Erasmus mobilnost v obdobju študija, kot jih določa CMEPIUS,
 • se bom udeležil Erasmus mobilnosti,
 • mi bo izobraževalna ustanova, na kateri sem vpisan v Republiki Sloveniji, v tujini opravljene obveznosti vrednotila (priznala) kot del izobraževalnega programa na tej ustanovi,
 • mi za isto obdobje Erasmus mobilnosti ni bila izplačana štipendija sklada v okviru Javnega razpisa štipendij za individualno mobilnost študentov v tujino v študijskem letu 2014/2015 v okviru programa Erasmus
 • zame sredstev po tem razpisu ni uveljavljal drug prijavitelj,
 • sem seznanjen, da skladno z Zakonom s štipendiranju RS (Z-štp-1) do sredstev iz Razpisa Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije niso upravičeni študenti brez statusa (diplomanti) in študenti 3. stopnje študija ter sam ne spadam v eno dveh navedenih kategorij.

 

KAKO SE PRIJAVITI?

Prijavo na razpis Erasmus+ 2016/17 študentje oddajo na svoji članici. Rok prijave določi članica (okvirno december 2015).

Študentje/ke si iščete delodajalca sami. V pomoč so vam lahko ponudbe, ki jih posredujemo prijavljenim na Erasmus+ razpis preko elektronske pošte in kontaktni naslovi ter iskalniki (Going Global), objavljeni na naših spletnih straneh.

Vsaj mesec pred pričetkom opravljanja prakse mora študent/ka ( prijavljen na Erasmus razpis) Službi za mednarodno sodelovanje UL preko spletne prijave ( na naslovu https://erasmus.uni-lj.si/finpomoc_prva.asp) posredovati zahtevane dokumente..

Prijavo za pridobitev Erasmus finančne pomoči z vsemi zahtevanimi prilogami:

 • Sporazum o Erasmus+ praktičnem usposabljanju ali »Learning Agreement for Traineeships« (nahaja se v spletni prijavi)
 • Fotokopijo bančne izkaznice in
 • potrdilo o šolanju (iz katerega je razvidno, da imate v času prakse status študenta)
 • Potrdilo o opravljenem jezikovnem preverjanju OLS ( poziv prejmete po izpolnitvi spletne vloge)

Po prejemu ustrezne in popolne prijave, študentu/ ki ( ki je upravičen do finančne pomoči/dodatka) na elektronski naslov posredujemo Pogodbo o finančni pomoči Erasmus+ ). Dva izvoda podpisane pogodbe je doložan študent/ka vrniti in po prejemu le te je možno izplačilo (80%) štipendije in dodatka JS.

Po opravljeni praksi v tujini študent/ka preko spletne prijave in tudi po pošti posreduje:

 • potrdilo o opravljenem praktičnem usposabljanju /Confirmation on Erasmus+ traineeship (5. Stran sporazuma)
 • končno poročilo in
 • potrdilo o  drugem jezikovnem preverjanju OLS
 • potrdilo o priznavanju prakse ( če boste za opravljeno prakso prejeli ECTS točke)

Po prejemu dokumentacije o opravljeni praksi je možno izplačilo preostanka (20%) finančne pomoči in dodatka.

Več o programu Erasmus+ si lahko preberete na http://www.cmepius.si/programi/erasmus/