Prenova ankete

 V okviru projekta Kakovost – Univerza v Ljubljani (KUL) je v letih 2013 in 2014 potekala prenova študentske ankete ter Pravilnika o študentski anketi.

Razlogi za prenovo so bili:

  • Mnenja študentskih predstavnikov in zaposlenih na UL, da aktualna študentska anketa mnenj študentov ne meri veljavno, in sicer zaradi neustrezne ocenjevalne lestvice ter vprašanj v anketi, zaradi katerih študent poda eno oceno (s katero poda stopnjo strinjanja s trditvijo v anketi) na vprašanje, ki meri več vidikov hkrati, o katerih nima nujno enakega mnenja, ki bi ga lahko povzel z eno oceno;
  • Mnenja študentskih predstavnikov, da s študentsko anketo ne dobijo dovolj konkretnih informacij o mnenju študentov in kakovosti pedagoga ter da vsi študentski predstavniki nimajo dostopa do rezultatov ankete;
  • Mnenja zaposlenih na UL, da so potrebne prilagoditve izvajanja ankete glede na potrebe posameznih akademij in fakultet.

Oblikovanje prenove je sprva zajemalo pregled in evalvacijo mnenj akademij in fakultet Univerze v Ljubljani o dosedanji študentski anketi. Mnenja so se manj načrtno v veliki meri zbirala že pred prenovo ankete, načrtno in s pozivom na akademije ter fakultete pa v času prenove. Ob tem smo organizirali posvet o uporabi študentske ankete, kamor smo povabili predvsem predstavnike članic UL, ki se s področjem anket na članici UL ukvarjajo. Del prenove je predstavljala tudi vključitev delovne skupine, ki je svoje delo osnovala na študentski anketi, ki se izvajajo na nekaterih članicah UL in v tujini, ter na raziskavah s področja učenja in anketiranja. Delovna skupina je podala svoj strokovni prispevek pri pripravi prenovljene študentske ankete in pravilnika, v njej pa so sodelovali študenti ter zaposleni s fakultet UL, ki izkazujejo zgovorne prakse na področju študentske ankete in sodelovanja s študenti. Razumljivost in ustreznost študentske ankete smo preverili tako, da smo jo testirali na vzorcu študentov (skupno okoli 700-800 študentov članic UL: Akademija za glasbo, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Ekonomska fakulteta, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Fakulteta za matematiko in fiziko, Filozofska fakulteta).

Študentska anketa se izvaja na vseh akademijah in fakultetah UL. Prenova omogoča oblikovanje in dodajanje lastnih trditev posamezne akademije ali fakultete k že obstoječim sklopom ankete. Praviloma poteka izpolnjevanje ankete preko študentskega informacijskega sistema, možnost pa je, da posamezna akademija ali fakulteta izvaja študentsko anketo v pisni obliki.

Dolžina študentske ankete

Mnenje s strani fakultet in akademij o tem, da je potrebno paziti pri oblikovanju ankete na njeno dolžino, se je pri prenovi upoštevalo do največje možne mere. Z vidika uporabnosti in koristnosti povratne informacije učiteljem ter službam na fakultetah in akademijah je pomembno, da anketa zajema trditve, ki so konkretne in jasne ter dovolj podrobne. Le tako je možno zagotoviti načrtovanje konkretnih ukrepov na osnovi rezultatov študentske ankete. Študijski proces zajema obilico raznolikih vidikov, o katerih je pomembno izvedeti mnenje študentov. Če se te vidike združuje v eno trditev, potem je rezultat lahko neustrezen, saj je študent prisiljen odgovoriti z enim mnenjem na več različnih tem študija (npr. ko se v eni trditvi združuje: obseg literature, podajanje snovi na predavanjih, spoštljivost učitelja, … oziroma za primer referata: strokovna pomoč, dosegljivost, korektnost). Rezultat v takem primeru ni le nekoristen, ampak tudi nezanesljiv in metodološko neustrezen. V primerjavi s prejšnjo anketo, ki je nastala leta 2007, ima nova nekaj več trditev, a so vse trditve preprosto zastavljene, ni sestavljenih trditev. Zato lahko novo anketo študent izpolni lažje in hitreje kot prejšnjo, ki je vsebovala manjše število sestavljenih trditev.

Pravilnik o študentski anketi

 Izvajanje študentskih anket ureja Pravilnik o študentski anketi na Univerzi v Ljubljani.

Izpolnjevanje ankete

Pomembno je, da se študenti posvetijo študentski anketi kljub prostovoljnosti izpolnjevanja. Povratna informacija študentov namreč pomaga učiteljem in njihovim nadrejenim pri izboljšavi predmetov ter je pomemben del pri odločanju o napredovanjih učiteljev. Več študentov kot odgovori, bolj uporabni so rezultati.

Anketa vsebuje trditve, ki jih udeleženec oceni na večstopenjski lestvici, in odprta vprašanja, na katera udeleženec poda komentarje. Smiselno je, da študenti podajo mnenje na način, kot bi si sami želeli, da drugi komentirajo njihovo delo. V primeru negativnih komentarjev so najbolj zaželena tista mnenja, ki se osredotočajo na delo ocenjevanega posameznika ali skupine, manj zaželena tista, ki se osredotočajo na osebnostne lastnosti, nezaželena pa so sovražna mnenja.

Študent v anketi oceni izvedbo predmetov in delo tistih visokošolskih učiteljev ter sodelavcev, ki so vezani na opravljanje študijskih obveznosti v obdobju, na katerega se nanaša anketa.
Anketa poteka v obliki izpolnjevanja vprašalnika v elektronski obliki prek spletnega informacijskega sistema.

Možno je izvajanje ankete v papirni obliki po presoji posamezne akademije ali fakultete, pri čemer mora članica UL v tem primeru zagotoviti anonimnost in urediti ves izvedbeni del ter vnos v elektronski sistem.

Učitelji naj študente osebno povabijo k izpolnjevanju anket in jim pojasnijo, zakaj je anketa za njih pomembna. V prav določenem terminu svojih pedagoških ur ali v času med študijskimi obveznostmi lahko namenijo nekaj časa izpolnjevanju študentske ankete in omogočijo študentom izpolnjevanje ankete v računalniški učilnici.

Rezultati ankete

Kdo ima dostop do rezultatov?

Poleg posameznika (npr. učitelj) oziroma skupine zaposlenih (npr. referat za dodiplomski študij), ki prejmejo rezultate študentske ankete, kot so jih študenti podali za njihovo delo, prejmejo rezultate tudi njihovi nadrejeni in vodstvo članice in UL ter predstavniki študentskega sveta. Natančneje dostop določajo 10., 11., 12. in 13. člen Pravilnika o študentski anketi.

Kje so dostopni skupni rezultati ankete?

Splošne rezultate študentske ankete (le numerične rezultate) članica UL objavi na svojih spletnih straneh. Informacije o izvajanju študentskih anket so običajno podane v poslovnih poročilih, ki jih članice UL objavljajo na svojih spletnih straneh (npr. med dokumenti, pravili…).

Pisni komentarji študentov na odprta vprašanja v anketi so zaupni in niso javno niti širše interno dostopni. Na voljo so le učiteljem oziroma skupinam, katerih delo študenti v anketi ocenjujejo, in njihovim nadrejenim ter glede na določila pravilnika tudi študentskemu svetu.

Kako pravilno beremo rezultate ankete?

Analiza rezultatov ankete je veljavna le, ko se analizira po posameznih trditvah v anketi. Morebitno računanje skupne vsote (npr. povprečni rezultat na celotnem delu ankete »evalvacija izvajalca/ke«) ni ustrezno, saj posamezne trditve odražajo najrazličnejše vidike študijskega procesa, ki jih ni relevantno seštevati.

Rang oz. ranžirna vrsta (po posameznih postavkah v anketi), ki jo program izračuna, je namenjena izključno povratni informaciji visokošolskim učiteljem in sodelavcem ter v namen odločitve o razgovorih z najnižje ocenjenimi učitelji in sodelavci.

Neustrezna je naslednja primerjava rezultatov ankete o delu pedagogov in ostalih sodelujočih v študijskem procesu:

Definiranje dobrega učitelja na osnovi številskih rezultatov. Ponekod se dogajajo primerjave učiteljev na osnovi numeričnih rezultatov študentske ankete (na lestvici od 1-5 npr. 4 ali pa 3,5 ipd.), saj v tem primeru obstaja prepričanje, da lahko numerični rezultat odraža mejo med dobrim in slabim učiteljem. Metodološki razlogi za to prepričanje ne obstajajo, zato ni priporočljivo, da bi se v visokošolskih okoljih spodbujala črno-bela primerjava dela učiteljev. Hkrati bi taka primerjava utegnila povzročiti pri učiteljih nižje zaupanje v lastno delo, pretirano tekmovalno vzdušje, lahko bi ustvarila prepričanje, da smo ljudje možni napredovati nad mejo naših zmožnosti in potencialov, kar bi pomenilo, da se v nekem okolju spodbuja nerealno prepričanje »vsi moramo povsod imeti oceno 5 ali vsaj 4«. Namesto tega predlagamo, da se v razpravah uporablja razmišljanja o »dovolj dobrem delu učitelja« in da se sprejema raznolikost kakovosti pedagoškega dela različnih učiteljev ter priznava, da ima vsak učitelj neke dobre lastnosti in sposobnosti.

Kaj se zgodi, če učitelj dobi nizko oceno?

Rezultate študentskih anket dobi študentski svet za namen postopka za izvolitev v naziv in po utemeljeni prošnji, naslovljeni na dekana, kar je eno od izhodišč za predloge in ukrepe v zvezi s kakovostjo pedagoškega in ostalega procesa na akademijah ter fakultetah s strani študentov. Hkrati pa mnenja o posameznih visokošolskih delavcih in sodelavcih prejmejo njihovi nadrejeni in odgovorni za študijski proces. Nadrejenim nizka ocena daje signal, da so potrebni ukrepi, prav tako pa lahko vpliva na odločitev o napredovanju učitelja.

Zakaj je pomembno dati mnenje tudi o učitelju, ki svoje delo opravlja dobro?

Pomembno je, da učitelj ve vse, kar je dobrega v njegovem delu. To je en izmed glavnih načinov, da izve, da so njegovi predmeti dobro sprejeti med študenti in da je dober učitelj. Pohvala je za učitelja dobra motivacija za nadaljnje delo.

Zakaj je pomembno odgovarjati na odprta vprašanja v anketi, pri katerih se vpiše komentar?

Komentarji oziroma tekstovni odgovori nudijo konkretno povratno informacijo, ki jo zaposleni lahko pri svojem delu uporabijo neposredno. Za razvoj kakovostnega dela so komentarji bistveni, saj nakažejo možnosti za izboljšavo dela in lahko podajo prejemniku nov, ustvarjalen vpogled v svoje delo.

Komentar učitelja k lastnim rezultatom pilotne izvedbe ankete:
»Če študenti v anketo niso prisiljeni, se ne šalijo, ampak so konstruktivni. Torej je osnova prostovoljnost ankete. Negativni komentarji so potem zelo koristni, ker ti nastavijo ogledalo. Sam sem recimo spoznal, da premalokrat uporabim tablo. Zelo koristno.«

 

Kako obveščamo študente o spremembah, ki so bile narejene na podlagi rezultatov anket?

Zelo pomembno je, da študenti prejmejo povratno informacijo o spremembah, ki se izvedejo na podlagi rezultatov anket.

Članica UL naj skupaj s študentskim svetom obvešča študente o spremembah, ki izhajajo iz rezultatov študentske ankete v preteklih letih, ter sodeluje s študentskim svetom pri načrtovanju in izvedbi izboljšav študija.

Učitelji ali drugi zaposleni naj sami obveščajo študente o spremembah, ki so jih naredili pri svojem delu glede na izide prejšnjih študentskih anket. Tako na ravni dejanj sporočijo študentom, da študentsko mnenje lahko vodi v spremembe.

Anonimnost ankete

Poleg siceršnjih zagotovil o varovanju zasebnosti, izjav o zaupnosti, ki so jih podpisale vse osebe vpletene v delo z osebnimi podatki, ter splošnih zagotovil o standardih tehničnega varovanja, velja v primeru študentskih anket posebej izpostaviti naslednje:

  • Za razliko od pristopov, kjer so študentske ankete integrirane v sistem za podporo visokošolske informatike (študentski spletni referat) oziroma jih kako drugače izvaja sistem visokošolske informatike, je v primeru študentske ankete UL anketiranje fizično ločeno. Ankete se zbirajo v orodju 1KA na zunanjem strežniku v ARNES oblaku, ki je popolnoma izven administrativnega sistema visokošolske informatike. Oba sistema med seboj izmenjujeta le zašifrirano informacijo o tem, ali je določen študent že izpolnil anketni vprašalnik za določen predmet ali ne.
  • Zaposleni na članici (vodstvo, profesorji, računalniški centri, tehnično osebje) in tudi ponudnik visokošolske informatike (npr. Talpas) tako nimajo dostopa do podatkov o anketah. Dostop ima le tehnično osebje 1KA (zavezano najvišjim standardom varovanja podatkov), ki pa v anketnih podatkih na 1KA strežniku nima neposrednega identifikatorja študenta.
  • V fazi beleženja rezultatov ankete se odstrani zašifrirana ID številka študenta. Odstranijo se tudi vsi drugi metapodatki (čas izpolnjevanja, IP številka naprave). Brez vsega tega niti teoretično ni mogoče identificirati študenta, saj ni več nobenih osebnih podatkov oziroma identifikatorjev, ampak le odgovori na anketo ter podatek o programu in letniku študenta.
  • V pogledu statističnih analiz in izpisov, ki se posredujejo uporabnikom (posameznim pedagogom, vodstvu fakultete, habilitacijskim komisijam, študentskim svetom ipd.) se nikjer in v nobenem primeru ne prikazujejo analize, kjer je odgovorilo manj kot 5 študentov.
    Mikropodatki za določeno študijsko leto se arhivirajo po posebnem protokolu 1KA in se ne posredujejo nikomur.

 

logo-studentske-ankete

 

"Operacijo delno financira Evropska Unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov 2007 – 2013, razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« prednostna usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva".