Opis in naloge Upravnega odbora Univerze v Ljubljani

Upravni odbor je organ upravljanja, ki odloča zlasti o zadevah gospodarske narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje Univerze.
Upravni odbor ima sistemizacijsko komisijo, po potrebi pa lahko ustanovi še druge komisije in delovna telesa. Upravni odbor ima devet članov, in sicer:

 1. tri predstavnike delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev),
 2. enega predstavnika drugih delavcev, ki delajo na univerzi,
 3. enega predstavnika študentov,
 4. enega predstavnika delodajalcev ter
 5. tri predstavnike ustanovitelja.
V upravni odbor univerze ne morejo biti izvoljeni rektor in prorektorji.
Mandat članov upravnega odbora je štiri leta, mandat predstavnika študentov pa dve leti.
Upravni odbor:
 1. skupaj s senatom sprejema statut univerze,
 2. sprejema splošne akte, ki urejajo upravljanje univerze, njeno materialno poslovanje ter delovna razmerja,
 3. po predhodnem soglasju senata univerze sprejema letni program dela in program razvoja univerze ter spremlja njuno uresničevanje,
 4. sprejema finančni načrt, letno poročilo in poslovno poročilo,
 5. sprejme merila za razmejitev premoženja, pridobljenega iz javnih in drugih sredstev, ter merila za delitev odhodkov zaradi opravljanja javne službe in drugih dejavnosti,
 6. odloča o zadevah gospodarske in materialne narave ter skrbi za nemoteno poslovanje univerze,
 7. daje predhodno soglasje ob sprejemanju nove članice v univerzo,
 8. daje ustanovitelju in rektorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 9. sprejema izhodišča za sistemizacijo delovnih mest,
 10. na predlog članic sprejema sklepe o šolninah ter prispevkih za študij,
 11. sprejema odločitve o upravljanju premoženja univerze,
 12. sprejema poslovnik o svojem delu,
 13. sprejema druge odločitve v zvezi z upravljanjem univerze.
Zapisniki sej Upravnega odbora UL so objavljeni na INTRANETU.