Prva stran
  1. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  2. Magistrski študijski programi
  3. Doktorski študijski programi

Relevant for 2017/2018

Information is valid for the academic year 2017/2018.

Doktorski študijski programi

Interdisciplinarni doktorski študijski program STATISTIKA
Pogoji za dokončanje študija in znanstveni naslov

Pogoji za dokončanje študija

Pogoj za dokončanje študija in pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti je, da kandidat uspešno opravi vse s programom določene študijske obveznosti in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo v skupnem obsegu 180 KT. Obveznost doktoranda je tudi objava najmanj enega znanstvenega članka s prvim avtorstvom s področja doktorata v reviji, ki jo indeksira SCI oz. SSCI. Znanstveni članek mora biti objavljen oziroma sprejet v objavo najkasneje pred za govorom doktorske disertacije. 

Doktorska disertacija

Doktorska disertacija je samostojen in izviren prispevek na znanstvenem področju teme doktorske disertacije. Doktorska disertacija je napisana v slovenskem jeziku z obsežnim povzetkom v angleškem jeziku.

Senat UL lahko izjemoma odobri izdelavo disertacije v angleškem jeziku v primeru, če je kandidat tujec, če sta tujca kandidatov mentor ali somentor ali, če je tujec član komisije. Kandidat za pridobitev doktorata znanosti mora najpozneje v štirih letih od dneva sprejema teme predložiti članici univerze, ki je vodila postopek, izdelano doktorsko disertacijo.

Zagovor doktorata je javen, kar se zagotovi z javno objavo najmanj osem dni pred zagovorom.

Znanstveni naslov

Diplomanti interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Statistika z uspešno opravljenim zagovorom doktorske disertacije pridobijo znanstveni naslov doktor/doktorica znanosti.