Prva stran
  1. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  2. Magistrski študijski programi
  3. Doktorski študijski programi
Doktorski študijski programi

Interdisciplinarni doktorski študijski program STATISTIKA
Prijava in vpis na doktorski študij Statistika

Število vpisnih mest je za vsako študijsko leto določeno z razpisom za vpis. 

Kandidati za vpis v 1. letnik se na študij prijavijo v roku in na način, določenima z Razpisom za vpis v doktorske študijske programe, ki ga Univerza objavi predvidoma v mesecu februarju na spletni strani.

Vpis je v mesecu septembru na Fakulteti za matematiko in fiziko, Jadranska 21, Ljubljana, datumi vpisov so objavljeni na spletni strani.

Kandidat in Univerza v Ljubljani ob vpisu v posamezni letnik doktorskega študijskega programa podpišeta pogodbo o izobraževanju.

Skupni del Razpisa za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2017/2018
Razpis za vpis v interdisciplinarni doktorski študijski program Statistika v študijskem letu 2017/2018 - ZAKLJUČEN

Rok za prijavo je 24. avgust 2017.

Elektronska prijava preko portala eVŠ

Kontakt za podporo kandidatom pri izpolnjevanju prijave za vpis:
Enotni kontaktni center državne uprave (EKC), e-naslov: , tel.: 080-2002 (med delavniki od 8.00 do 22.00), tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90.

Kandidati za vpis se prijavijo na dva načina:
1) Prijava s kvalificiranim digitalnim potrdilom:
Kandidati najkasneje do vključno 24. avgusta 2017 izpolnijo in elektronsko podpišejo prijavo ter jo oddajo s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ.  V tem roku morajo na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom za Statistika, po pošti priporočeno poslati priloge k prijavi. Na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis in ime študijskega programa. Priloge lahko kandidati oddajo tudi osebno v vložišču  rektorata UL v času uradnih ur.
2) Prijava brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom):
Kandidati najkasneje do vključno 24. avgusta 2017 izpolnijo prijavo, pošljejo  elektronsko v eVŠ, jo natisnejo, podpišejo in jo skupaj  s prilogami po pošti priporočeno pošljejo na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom za Statistika ali osebno oddajo v vložišču  rektorata UL v času uradnih ur.

Obvezne priloge k prijavi na razpis za vpis:
1. Diplomska listina (kopija diplomske listine o zaključenih študijskih programih 1. in 2. stopnje oz. na enovitem magistrskem študiju ali študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetim pred 11. 6. 2004. V primeru zaključenega magisterija znanosti po starih (pred-bolonjskih) podiplomskih študijskih programih, kandidat priloži tudi kopijo te listine)
2. Priloga k diplomi ali potrdilo o povprečni oceni izpitov in vaj in o oceni diplomskega dela (kopija celotne priloge k diplomi ali potrdilo fakultete o povprečni oceni izpitov in vaj na enovitem študijskem programu oz. na študijskih programih 1. in 2. stopnje ali na študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetim pred 11. 6. 2004 oz. na zaključenem magisteriju znanosti po starih (pred-bolonjskih) podiplomskih študijskih programih in o oceni diplomskega/magistrskega dela)
3. Odločba o nostrifikaciji/priznanju (Kandidati s tujo  listino o izobraževanju, ki želijo nadaljevati izobraževanje v Republiki Sloveniji, morajo pridobiti odločbo o priznanju tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja v Republiki Sloveniji, razen kandidatov, ki že imajo odločbo o priznanju za študijsko leto 2017/2018 za študijski program, v katerega se prijavljajo in kandidatov, ki že imajo odločbo o nostrifikaciji, pridobljeno pred 21. 1. 2005. Več informacij

Dodatne priloge, ki jih lahko kandidati priložijo k pisni prijavi na razpis za vpis:
1. Dosežki (dokazila o morebitnih dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju)
2. Izjava mentorja (kandidati si morajo pred vpisom poiskati mentorja. Izjavo mentorja o prevzemu mentorstva lahko priložijo že ob prijavi na razpis, obvezno pa najkasneje ob vpisu. 

Seznam potencialnih mentorjev

SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA NA UNIVERZI V LJUBLJANI V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018
Zaradi ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za sofinanciranje morajo kandidati priložiti dokazila o zaključku za vse do sedaj zaključene študijske programe (dokazila iz 1. in 2. točke obveznih prilog k  prijavi).


Informativni dnevi:

7. 3. 2017 ob 17.00 na EF, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana
18. 5. 2017 ob 17.30  na BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana, v sejni sobi dekanata
24. 5. 2017 ob 15.00 na FE, Tržaška cesta 25, Ljubljana
25. 5. 2017 ob 14.00 na MF, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, sejna soba v tajništvu
5. 6. 2017 ob 16. 00 na FF, Aškerčeva 2, Ljubljana, predavalnica 15
7. 6. 2017 ob 15.00 na FMF, Jadranska ulica 21, Ljubljana, predavalnica 2.02
13. 6. 2017 ob 16. 00 na FDV, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana, predavalnica 21
14. 6. 2017 ob 15.00 na FMF, Jadranska ulica 21, Ljubljana, predavalnica 2.02

Vpisi v Interdisciplinarni doktorski študijski program Statistika bodo potekali elektronsko preko informacijskega sistema VIS (https://visulstat.uni-lj.si).

Vpis v 1. letnik interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Statistika bo v sredo, 13. 9. 2017, od 16. do 17. ure in v četrtek, 21. 9. 2017, od 16. do 17. ure na Fakulteti za matematiko in fiziko, Jadranska 21, Ljubljana (v tajništvu Oddelka za matematiko, 3. nadstropje, soba 3.03). Izbrani kandidati bodo k vpisu povabljeni po seji Programskega sveta, ki bo 11. 9. 2017.

Vpisno dokumentacijo za vpis v 2. in 3. letnik študenti najkasneje do petka, 22. 9. 2017 oddajo na recepciji FMF na Jadranski 21, Ljubljana ali jo pošljejo priporočeno na naslov: Fakulteta za matematiko in fiziko, Študentski referat Oddelka za matematiko, Jadranska 19, 1000 Ljubljana.

Za dodatne informacije o vpisu se obrnite na gospo Anito Bartol na FMF (; 01 476 65 15).

Na interdisciplinarni doktorski študijski program Statistika se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

  1. študijski program druge stopnje.
  2. študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004.
  3. študijski program za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Tem kandidatom lahko Programski svet pred vpisom v študijski program tretje stopnje določi dodatne obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk.
  4. študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami (npr. študij medicine, dentalne medicine, veterinarske medicine, farmacije) ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami.
  5. študijski program za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk.

Na doktorski študijski program Statistika se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno s Statutom UL.

V primeru, da bo za program prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bo pri izbiri kandidatov in kandidatk za vpis v doktorski študijski program Statistika upoštevan uspeh na dosedanjem univerzitetnem študiju oz. na študiju druge stopnje in sicer:

  • povprečna ocena na dosedanjem univerzitetnem oz. drugostopenjskem študiju brez diplomskega oz. magistrskega dela
  • ocena diplomskega oz. magistrskega dela.

V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk (seštevek povprečne ocene in ocene diplomskega oz. magistrskega dela).

Znanja in spretnosti, pridobljene s formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem pred vpisom v program, se bodo skladno s Pravilnikom Univerze v Ljubljani o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, priznavale pri izbiri ob omejitvi vpisa. O priznavanju znanj in spretnosti, ki jih je kandidat pridobil pred vpisom v program, bo na podlagi pisne prošnje kandidata in priloženih dokazil (spričeval in drugih listin), ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino teh znanj, odločal programski svet.

Šolnina

Šolnina se plačuje za vsako študijsko leto posebej oz. za vsak letnik, ki ga študent vpiše in je določena v ceniku UL za posamezno študijsko leto. Cenik, ki ga sprejme Upravni odbor UL, je objavljen na spletni strani http://www.uni-lj.si/studij/cenik_storitev_za_studente/. Vpisne stroške, šolnine in druge prispevke ureja Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL. Plačilo šolnine je podrobneje opredeljeno s pogodbo o izobraževanju.

Možnosti štipendiranja

Več informacij o možnostih štipendiranja najdete na:

 

Cenik storitev UL