Prva stran
  1. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  2. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  3. Magistrski študijski programi
  4. Doktorski študijski programi
  5. Partnerji

Interdisciplinarni doktorski študijski program VARSTVO OKOLJA
Mentorstvo in potencialni mentorji

Mentorstvo

Kandidat si mora pred vpisom izbrati mentorja in somentorja, ki praviloma prihajata z različnih znanstvenih področij oziroma članic Univerze in najpozneje ob vpisu predloži njuni pisni soglasji o prevzemu mentorstva oz. somentorstva. Skupaj izberejo predmete in oblikujejo raziskovalni program oz. osnutek dispozicije doktorske disertacije.

Mentor oziroma somentor pri izdelavi doktorske disertacije je oseba, ki ima naziv visokošolskega učitelja (docent, redni, izredni profesor) oz. znanstvenega delavca (znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec in znanstveni svetnik) in ima izkazano raziskovalno aktivnost z ustrezno znanstveno bibliografijo s področja teme doktorske disertacije. Minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja za generacijo študentov, vpisano v študijskem letu 2017/2018 je, da v primeru temeljnih raziskav z bibliografijo v zadnjih petih letih doseže 150 Z točk po SICRIS in se uvršča v kazalec pomembnih dosežkov s kvantitativno oceno A1/2 več kot 0.

Naloga mentorja je usmerjanje študenta pri študiju in zagotavljanje pogojev za delo. Pri raziskavah, vezanih na laboratorijsko delo, mora mentor zagotoviti razpoložljivost raziskovalnih kapacitet oziroma raziskovalne infrastrukture. Mentor oziroma somentor je lahko tudi tuj strokovnjak z nazivom, ki se lahko primerja z našimi učiteljskimi oziroma znanstvenimi nazivi.

Izjava mentorja - za leto 2017/2018
Izjava mentorja - za leto 2018/2019

Izjava somentorja - za leto 2017/2018
Izjava somentorja - za leto 2018/2019

 

Seznam potencialnih mentorjev in somentorjev

Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja izvajajo habilitirani učitelji, ki sodelujejo pri organiziranih oblikah pouka in mentorstvih ter nudijo raziskovalno infrastrukturo kandidatom za izdelavo doktorskega dela. Ker si mora kandidat mentorja izbrati pred vpisom v program, s katerim skupaj oblikujeta predmetnik in določita raziskovalni program, smo oblikovali seznam potencialnih mentorjev doktorskega študija Varstvo okolja. Seznam potencialnih mentorjev je okviren in v pomoč študentom pri iskanju mentorjev na doktorskem študiju. 

Potencialni_mentorji  (posodobljeno marca 2018)
Predlogi tem