Prva stran
 1. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 2. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 3. Magistrski študijski programi
 4. Doktorski študijski programi
 5. Partnerji

Šolnine ter prispevki UL

 1. Plačilo šolnine 

UL zaračunava šolnino za:

 • študij po programih 1. in 2. stopnje:
 • redni študij za tujce iz tretjih držav, s katerimi RS nima sklenjenih sporazumov, razen za tuje državljane, ki imajo stalno bivališče v RS in so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti RS za davčne namene ter za tuje državljane s priznano mednarodno zaščito ali so prosilci za mednarodno zaščito v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti;
 • izredni študij;
 • za državljane RS in državljane članic Evropske unije, če imajo že doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, oziroma še nimajo dosežene izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, in jim je prenehal status študenta v skladu s 70. členom ZViS na prejšnjem študijskem programu; 
 • študij po programih 3. stopnje;
 • ostalo:
  • redni študij v vseh študijskih programih za del izvajanja, ki presega z nacionalnim programom visokega šolstva določene standarde (nadstandard);
  • študijske programe za izpopolnjevanje in vseživljenjsko učenje. 

Univerza v Ljubljani vsako leto sprejme Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani


2. Cenik UL 

Cenik UL za posamezno študijsko leto je objavljen na spletni strani:
https://www.uni-lj.si/studij/cenik_storitev_za_studente/ 


3. Plačilo diplomskih in magistrskih del (zaključnih del) po izgubi statusa študenta ter plačilo stroškov osebe brez statusa študenta, ki dokončuje študij po prekinitvi 

Študent, ki je izgubil status študenta (v nadaljevanju: kandidat), lahko ob plačilu opravlja študijske obveznosti še dve leti od izgube statusa, razen če se programu izteče akreditacija. Po dveh letih mora za nadaljevanje oziroma dokončanje študija vložiti prošnjo na članici. 

To pravilo se ne uporablja za tiste študente, ki so v času pred izgubo statusa študenta opravili vse izpite in druge s študijskim programom predvidene obveznosti, niso pa še oddali zaključnega dela, če od izgube statusa študenta nista minili več kot dve leti, ob pogoju, da bodo oddali zaključno delo do 1. 10. 2019. 

Oseba brez statusa študenta, ki dokončuje študij po prekinitvi, plača stroške, ki so enaki seštevku zneskov storitev za vse neopravljene obveznosti. Pri tem se upošteva ustrezne  postavke tarifnega dela cenika. 

Stroški zagovora se ne zaračunajo do konca veljavnosti teme doktorske disertacije.
 

4. Študij diplomantov in vzporedni študij na študijskih programih prve stopnje in enovitih magistrskih študijskih programov v povezavi s 77. in 66. členom ZViS (v povezavi s plačilom šolnine)

Diplomanti, ki so se vpisali na redna vpisna mesta za diplomante preden je stopil v veljavo ZViS - K (dne 15. 12. 2016), za njihov študij visokošolski zavodi ne zaračunajo šolnine, če študent redno napreduje v višji letnik. Če pogoj rednega napredovanja ni izpolnjen, visokošolski zavod študentom s študijskim letom 2017/18 (ali s katerimkoli drugim študijskim letom ob nastopu tega dejstva – neizpolnjenega pogoja rednega napredovanja) za njihov študij zaračuna šolnino. 

4.2 Vzporedni študij 

Za študente, ki so se redno vpisali na vzporedni študij pred 15. 12. 2016, t. j. preden je stopil v veljavo ZViS – K, in na prvem (matičnem) študiju diplomirali, v kolikor so redno napredovali ni predvideno plačilo šolnine. Študenti doktorskega študija plačajo šolnino za vsak študijski program, v katerega so vpisani. 


4_poglavje