Prva stran
  1. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  2. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  3. Magistrski študijski programi
  4. Doktorski študijski programi
  5. Partnerji
  6. Prijavno-sprejemni postopki
  7. Cenik storitev za študente
  8. Študentski svet

Študenti s posebnimi potrebami

Študenti s posebnimi potrebami potrebujejo v študijskem procesu in v študijskem okolju različne prilagoditve, saj se srečujejo z ovirami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo polno in učinkovito vključevanje in sodelovanje v študijskem procesu. Opredelitev študenta s posebnimi potrebami, prilagoditve okolja in načina izvajanja študijskega procesa, postopek pridobitve statusa študenta s posebnimi potrebami, pravice in odgovornosti študenta s statusom in druge aktivnosti iz omenjenega področja urejata Statut Univerze v Ljubljani in Pravilnik o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Ljubljani (v nadaljevanju Pravilnik).

Vlogo za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami lahko vloži študent na prvi,drugi ali tretji stopnji študijskih programov na predpisanem obrazcu v referatu za študijske zadeve na svoji fakulteti oziroma akademiji. Vlogo za status lahko študent odda tudi med študijskim letom kateregakoli letnika študija, če gre za težavo, nastalo med letom, ali težavo, ki terja prilagoditve v omejenem časovnem obdobju. Vsebina vloge in potrebne priloge (dokazila) so opredeljene v Pravilniku.

Študenti s posebnimi potrebami lahko dobijo informacije o pridobitvi, pravicah in odgovornostih statusa študenta s posebnimi potrebami, možnostih prilagoditev pri študiju in prilagoditvi študijskega gradiva, načinih komuniciranja s profesorji o posebnih potrebah, pripravi na izpite ter razporeditvi študijskih obveznosti in obštudijskih dejavnostih v tutorskem sistemu - preko tutorjev učiteljev in tutorjev študentov v okviru tutorstva za študente s posebnimi potrebami.

Karierni centri UL študentom s posebnimi potrebami nudijo individualno karierno svetovanje, podporo pri izbiri študija, podporo ob uvajanju v študijski proces, pomoč pri pripravi kariernega načrta, brezplačne delavnice za pridobivanje dodatnih znanj, obiske delovnih okolij, predstavitve delodajalcev, pomoč ob prehodu v zaposlitev (priprava pisne predstavitve, priprava inovativne predstavitve delodajalcu) in ostale aktivnosti. Študenti invalidi se lahko obrnejo tudi na Društvo študentov invalidov Slovenije.

Študenti se lahko po informacije obrnejo tudi na pooblaščeno osebo za študente s posebnimi potrebami na akademiji ali fakulteti, na kateri študirajo oziroma bi želeli študirati.

Pooblaščene osebe na članicah Univerze v Ljubljani za delo s študenti s posebnimi potrebami

Akademija za glasbo
kontakt: 01/242 73 05, dekanat@ag.uni-lj.si

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
Breda Rues Erbežnik
kontakt: 01/251 04  12, breda.rues@agrft.uni-lj.si

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
izr. prof. mag. Tamara Trček Pečak
kontakt:01/421 25 00, tamara.trcekpecak@aluo.uni-lj.si  

doc. mag. Jurij Smole        
kontakt:01/421 25 00, jurij.smole@aluo.uni-lj.si

Biotehniška fakulteta
Ljuba Primožic Vrhovac
kontakt: 01 320 30 40, ljuba.primozicvrhovac@bf.uni-lj.si

Ekonomska fakulteta
Andreja Turman
kontakt: 01/5892421, andreja.turman@ef.uni-lj.si

Fakulteta za arhitekturo
Lara Slivnik
kontakt: 01 200 07 62, 200 07 52, lara.slivnik@fa.uni-lj.si

Fakulteta za družbene vede
Mateja Zorko Stopar
kontakt: 01/5805-129, mateja.zorko-stopar@fdv.uni-lj.si

Fakulteta za elektrotehniko
izr. prof. Andrej Košir
kontakt: 01/4768 354, andrej.kosir@fe.uni-lj.si

Fakulteta za farmacijo
Tanja Kadunc
kontakt: 01/ 47 69 506, tanja.kadunc@ffa.uni-lj.si

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
doc. dr. Simona Savšek
kontakt: 01/4768 651, 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
mag. Maja Belavič
kontakt: 01/4798-403,

Fakulteta za matematiko in fiziko
mag. Bernarda Golob-Hribar,
kontakt: 01/4766-508, bernarda.golob@fmf.uni-lj.si

Fakulteta za pomorstvo in promet
Robert Brsa
kontakt: 05/6767250, robert.brsa@fpp.uni-lj.si

Fakulteta za računalništvo in informatiko
doc. dr. Mira Trebar
kontakt: 01/4798-254, mira.trebar@fri.uni-lj.si

Fakulteta za socialno delo
Alenka Majer
kontakt: 01/300 62 36, alenka.majer@fsd.uni-lj.si

Fakulteta za strojništvo
Polona Majcen
kontakt: 01 47 71 146, polona.majcen@fs.uni-lj.si

Fakulteta za šport
doc. dr. Aleks Leo Vest in Maja Ušeničnik Podgoršek
kontakt: 01/ 520 77 00, tajnistvo@fsp.uni-lj.si

Fakulteta za upravo
doc. dr. Mitja Durnik, Nataša Svržnjak
kontakt: 01/5805582, ,
 
Filozofska fakulteta
prof. dr. Gašper Ilc
kontakt: 01/241 10 06,

Luka Hrovat
kontakt: o1/241 10 46, luka.hrovat@ff.uni-lj.si

Medicinska fakulteta
prof. dr. Igor Švab
kontakt: 01/438 69 15, igor.svab@mf.uni-lj.si

Ljudmila Zabukovec
kontakt: 01/543 77 20, ljudmila.zabukovec@mf.uni-lj.si

Naravoslovnotehniška fakulteta
izr. prof. dr. Sabina Bračko
kontakt: 01/200 32 38, sabina.bracko@ntf.uni-lj.si 

Tina Premelč, karierna svetovalka
kontakt: 01/200 32 97, tina.premelc@ntf.uni-lj.si

Pedagoška fakulteta
dr. Milena Košak Babuder
kontakt: 01 5892 329, milena.kosak-babuder@pef.uni-lj.si

Pravna fakulteta
Branko Perhaj
kontakt:  01/420 32 26, branko.perhaj@pf.uni-lj.si

Teološka fakulteta
asist. dr. Borut Pohar,
kontakt: 01 434 58 38, borut.pohar@teof.uni-lj.si

Veterinarska fakulteta
Tatjan Penšek Slivar, vodja referata za študijske in študentske zadeve,
kontakt: 01/477 9105, tatjana.pensek@vf.uni-lj.si

Zdravstvena fakulteta
pred. Nina Hiti
kontakt: 01/300 11 79,