Programski svet sestavljajo po en predstavnik vsake od članic izvajalk (Biotehniške fakultete, Ekonomske fakultete, Fakultete za družbene vede, Fakultete za elektrotehniko, Fakultete za matematiko in fiziko, Filozofske fakultete ter Medicinske fakultete) in koordinatorji modulov, ki sodelujejo pri izvedbi programa (koordinatorja modula Biostatistika imenujeta senata Biotehniške fakultete in Medicinske fakultete, koordinatorja modula Družboslovna statistika imenuje senat Fakultete za družbene vede, koordinatorja modula Matematična statistika imenuje senat Fakultete za matematiko in fiziko, koordinatorja modulov Uradna statistika in Ekonomska in poslovna statistika imenuje senat Ekonomske fakultete, koordinatorja modula Psihološka statistika imenuje Senat Filozofske fakultete, koordinatorja modula Tehniška statistika pa Senat Fakultete za elektrotehniko). Na predlog senatov članic, izvajalk študija, člane programskega sveta imenuje senat univerze. Programski svet vodi predsednik, ki ima svojega namestnika. Predsednika in namestnika izvolijo člani programskega sveta izmed sebe. Mandatna doba predsednika in članov programskega sveta je štiri leta. Sedež programskega sveta je na Univerzi v Ljubljani.

Splošne pristojnosti programskega sveta:

  • zbere prijave, sprejme sklepe o izbiri kandidatov in o njih obvesti posamezne članice izvajalke,
  • pripravi predlog za kandidiranje na državnih razpisih za sofinanciranje doktorskega študija,
  • podaja poročila državnim in ostalim organom in institucijam v zvezi z doktorskim izobraževanjem,
  • koordinira postopke za vključitev novih predmetov in morebitne spremembe študijskega programa,
  • usklajuje in sprejema delovni načrt doktorskega študija Statistika na predlog koordinatorjev modulov,
  • analizira učinkovitost njegovega delovanja,
  • odloča o individualnih vlogah in vprašanjih študentov s področja študija,
  • skrbi za povezovanje in sodelovanje vseh izvajalcev,
  • pregleduje izvedbo predmetov, predlaga ukrepe in odloča o strokovnih vprašanjih,
  • sprejme pravila o organizaciji in finančnem poslovanju doktorskega študija Statistika.

Člani programskega sveta:

Prof. dr. Katarina Košmelj

Biotehniška fakulteta

Prof. dr. Marko Pahor

 Ekonomska fakulteta

Prof. dr. Anuška Ferligoj

Fakulteta za družbene vede

 

Prof. dr. Mihael Perman

Fakulteta za matematiko in fiziko

 Prof. dr. Janez Stare

Medicinska fakulteta

 

Doc. dr. Gregor Sočan

 Filozofska fakulteta

Prof. dr. Gregor Dolinar

 Fakulteta za elektrotehniko

 

Sklep Senata UL o imenovanju Programskega sveta