1. Skupni magistrski študijski program druge stopnje Turistični management / European Master in Tourism Management (EMTM)

Sodelujoče institucije:
-    Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
-    Univerza v Gironi: Faculty of Tourism and Communication. Girona, Španija
-    Univerza na Južnem Danskem: Faculty of Arts. Esbjerg, Danska

Trajanje študija:                                  2 leti
Število kreditnih točk (ECTS):         120

Pridobljen strokovni naslov: magister oz. magistrica turističnega managementa (okrajšava: mag. tur. manag.).

Temeljni cilji programa:
Namen skupnega magistrskega študijskega programa druge stopnje Turistični management je prispevati k razvoju znanj in sposobnosti, potrebnih za uspešno in učinkovito ravnanje projektov in programov ter za uspešno vodenje pretežno ali deloma turističnih (in tudi ne-turističnih) podjetij in organizacij, ki delujejo na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju. Cilj študijskega programa je ponuditi slušateljem možnost nadgradnje oziroma zaokroženo znanje s področja managementa v turizmu, s področja trajnostnega razvoja turizma, kar bi omogočilo bolj strokovno in profesionalno vodenje turističnih podjetij, projektov in razvoja na tem področju. Študijski program se nanaša tako na narodnogospodarsko dimenzijo turizma (le kot okvir za razumevanje pojava in osnova za povezovanje in sodelovanje z vladnimi in nevladnimi narodnogospodarskimi, regionalnimi in lokalnimi turističnimi organizacijami), kot tudi na lokalno dimenzijo. Diplomanti s pridobljenimi znanji lahko nadaljujejo izobraževanje na doktorskih študijskih programih.

Struktura programa:
Skupni študijski program ima enotno semestrsko shemo, kar pomeni, da ima program že v naprej določene mobilnosti. Prvi semester (30 ECTS) se izvaja na Univerzi na Južnem Danskem, drugi seme-ster (30 ECTS) na Univerzi v Ljubljani, tretji semester (30 ECTS) na Univerzi v Gironi, četrti semester (30 ECTS) pa je namenjen pisanju magistrskega dela na eni izmed sodelujočih institucij, ki si jo študent izbere sam.

Več informacij


2. Skupni magistrski študijski program druge stopnje Zgodovina jugovzhodne Evrope / History of South-Eastern Europe - Joint Degree

Sodelujoče institucije:
-    Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
-    Univerza v Gradcu, Avstrija
-    Univerza v Cluju, Romunija

Trajanje študija:                                  2 leti
Število kreditnih točk (ECTS):         120

Pridobljen strokovni naslov je: magister oz. magistrica zgodovine (okrajšava: mag. zgod.).

Temeljni cilji programa:
Skupni magistrski študijski program druge stopnje Zgodovina jugovzhodne Evrope želi prispevati k boljšemu poznavanju in razumevanju zgodovine jugovzhodne Evrope in njenega mesta v širšem evropskem zgodovinskem kontekstu. Temeljni cilji skupnega študijskega programa so: osvojitev poglobljenega in kritičnega poznavanja  in razumevanja zgodovinskih dogodkov, procesov in struktur v jugovzhodni Evropi od antike do sodobnosti; usposobljenost za  rabo sodobnih metodoloških in konceptualnih orodji ter teorij, ki so potrebne za samostojno raziskovanje  zgodovine in historične antropologije jugovzhodne Evrope; usposobljenost in interes za  interdisciplinarno proučevanje zgodovine jugovzhodne Evrope.

Struktura programa:
Študij temelji na kurikulumu, ki so ga skupaj pripravile vse tri univerze. Kurikulum je  sestavljen štirih modulov: teorija zgodovine, temeljni modul zgodovina jugovzhodne Evrope, zahtevnejši modul zgodovina jugovzhodne Evrope, dodatni modul zgodovina jugovzhodne Evrope in izbirni predmeti. Vsebinska razlika med moduli je  postopni preusmeritvi od splošnih pregledov preko ožjih in bolj poglobljenih tematik v povsem raziskovalno obravnavanje ene same teme.  Diplomantom bosta avtomatično priznana študijski program in strokovni naslov v vseh treh državah partnerskih univerz. Študentje morajo vsaj en semester (predvidoma 2. ali 3) študirati na eni izmed preostalih dveh partnerskih univerz in tam opraviti obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk.

Več informacij


3. Skupni magistrski študijski program druge stopnje Management v upravi / Management in Administration - Joint Degree

Sodelujoče institucije:
-    Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo
-    University of Belgrade, Faculty of organizational sciences, Beograd, Srbija

Trajanje študija:                                  2 leti
Število kreditnih točk (ECTS):         120

Pridobljen strokovni naslov je: magister oz. magistrica managementa v upravi (okrajšava: mag. manag.).

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilji skupnega magistrskega študijskega programa druge stopnje Management v upravi so usmerjeni v oblikovanje kadrov, ki se bodo sposobni spoprijeti z izzivi sodobne uprave; zagotoviti razumevanje teorije in prakse štirih med seboj povezanih za sodobno upravo temeljnih področij iz medsebojno tesno povezanih področij (upravno-pravno, ekonomsko, organizacijsko informacijsko in managersko); razviti celovito razumevanje pomena in problematike managementa v upravi; zagotoviti potreben instrumentarij za kritično analizo problemov in sintezo spoznanj ter ugotovitev s področja managementa v upravi; razviti sposobnosti in spretnosti za pravilno uporabo kvantitativnih in kvalitativnih metodologij in interpretacijo ter predstavitev rezultatov; razviti sposobnost za poglobljeno samostojno in avtonomno reševanje zahtevnejših strokovnih in znanstvenih problemov na upravno-pravnem, ekonomskem, organizacijsko informacijskem in managerskem področju; zagotoviti znanja in veščine, ki študentom omogočajo celovito izkoriščanje možnosti e-uprave in jim omogočajo kritično ocenjevanje stanja e-uprave in sodelovanje pri nadaljnjem razvoju tega področja; dati poglobljeno in celovito sliko danega trenutka v javnem sektorju in smernic njegovega dolgoročnega razvoja kot izhodišče za dolgoročno zagotavljanje učinkovitosti in uspešnosti javnega sektorja; študentom z različnimi predhodnimi znanji in sposobnostmi omogočiti razvoj in vključevanje na upravno organizacijsko področje v okolju javnega sektorja in s tem obogatiti področje z inovativnimi pogledi in pristopi.

Struktura programa:
Skupni študijski program vsebuje obvezo, da mora študent pridobiti 30 ECTS na partnerski univerzi v Beogradu. Program se izvaja v slovenskem, srbskem in angleškem jeziku. Ob zaključku študija bo študent prejel skupno diplomsko listino obeh univerz.

Več informacij


4. Skupni magistrski študijski program druge stopnje Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi / Cultural Differences and Transnational Processes - Joint Degree (CREOLE)

Sodelujoče institucije:
-    Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
-    University of Vienna, Dunaj, Avstrija
-    Stockholm University, Švedska
-    National University of Ireland, Maynooth, Irska
-    Autonomous University of  Barcelona, Španija
-    Lumière University Lyon II, Francija

Trajanje študija:                                  2 leti
Število kreditnih točk (ECTS):         120

Pridobljen strokovni naslov je: magister oz. magistrica socialne in kulturne antropologije (okrajšava: mag. soc. in kult. antrop.).

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj skupnega magistrskega študijskega programa druge stopnje Kreol - Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi je posredovanje nadstandardnih znanj z razvejanega področja socialne in kulturne antropologije ter etnologije. Glavna primerjalna prednost skupnega študijskega programa je v tem, da sinergično združevanje znanj profesorjev in sodelavcev šestih oddelkov bistveno presega znanje kateregakoli med njimi. Izbirni predmeti na partnerskih oddelkih se komplementarno dopolnjujejo (delno regionalno, delno tematsko), saj izhajajo iz dokaj različnega zgodovinskega razvoja posameznih oddelkov. Posamezni študent lahko z izbiro modulov, predavanj in mentorjev tako dobi presežek, ki ga ob študiju v eni državi sicer ne bi mogel dobiti.  

Struktura programa:
Študijski program omogoča študij na najmanj dveh partnerskih institucijah. Znotraj skupnega študijskega programa se lahko kroženje študentov izvede na več načinov. Najmanjši obseg mobilnosti, ki ga zahteva program, je vsaj en semester opravljenih obveznosti na eni od partnerskih institucij, zaželena pa sta dva semestra. Pri tem sta dve možnosti za mobilnost študentov: opravljanje študijskih obveznosti v tujini v drugem in tretjem ali tretjem in četrtem semestru. Vsak študent opravi prvi semester na matični ustanovi.

Več informacij
 

5. Skupni interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Kognitivna znanost / Cognitive Science - Joint program

Sodelujoče institucije:
- Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
- Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
- Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
- Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

- University of Vienna, Dunaj, Avstrija
- University of Zagreb, Hrvaška
- Eötvös Loránd University, Budimpešta, Madžarska
- Comenius University in Bratislava, Slovaška

Trajanje študija:                                  2 leti
Število kreditnih točk (ECTS):         120

Pridobljen strokovni naslov je: magister oz. magistrica kognitivne znanosti (okrajšava: mag. kog. zn.).

Temeljni cilji programa:
Kognitivna znanost se z interdisciplinarnega vidika ukvarja s pojavi, povezanimi s kognicijo – percepcijo, razumom, mišljenjem, čustvi, učenjem, vedenjem itd. Je interdisciplinarni projekt, ki združuje različna znanstvena področja, filozofijo in tehnologijo. Njene temeljne konstitutivne discipline so nevroznanost, psihologija, antropologija, umetna inteligenca, biologija, lingvistika, filozofija in edukacijske vede.
Cilj skupnega interdisciplinarnega študijskega programa druge stopnje Kognitivna znanost je izšolati a) raziskovalce na področju kognitivne znanosti kot samostojne vede, b) strokovnjake, sposobne povezovalnega dela pri interdisciplinarnih projektih in c) strokovnjake, ki so sposobni sintetizirati dognanja kognitivne znanosti ter jih aplicirati na specifičnih področjih (npr. pri spodbujanju procesov pridobivanja in kreiranja znanja, pri poučevanju, pri izdelavi programske opreme za strojno učenje in odločanje ipd.). Za dosego navedenih ciljev morajo študenti pridobiti konceptualno razumevanje konstitutivnih ved, ustrezne raziskovalne veščine, predvsem pa veščino kolaborativnega dela v disciplinarno raznolikih skupinah.

Struktura programa:
Celoten program sestavljajo trije sklopi: konstitutivne discipline, »orodja« in integrativno jedro. V okviru prvih dveh sklopov se študenti seznanijo s konstitutivnimi disciplinami kognitivne znanosti in ustreznimi metodami. Namen prvih dveh sklopov je uravnovesiti poznavanje temeljnih disciplin kognitivne znanosti (glede na interes in predhodno izobrazbo lahko študenti izbirajo med: filozofijo, nevroznanostjo, kognitivno psihologijo, jezikoslovjem in umetno inteligenco). Temelj študija predstavlja integrativno jedro, kjer se študenti seznanijo s koncepti kognitivne znanosti kot interdisciplinarnega projekta. Na višjih stopnjah se študenti seznanijo s aktualnimi spoznanji in problemi raziskovanja človeške kognicije. Bistven del tega sklopa je pridobivanje veščine interdisciplinarnega skupinskega projektnega dela.
Ker gre za skupni študijski program, morajo študenti vsaj en semester (30 ECTS) opraviti na eni od partnerskih univerz. Mobilnost je načrtovana za tretji semester študija, ki je tematsko orientiran: študenti si izberejo temo s področja kognitivne znanosti, ki jo raziskujejo z interdisciplinarne perspektive. Glede na svoje zanimanje si za semester mobilnosti izberejo univerzo, članico mednarodnega konzorcija, ki omogoča najbolj kvaliteten študij in projektno delo s področja izbrane teme. Študenti lahko ostanejo na tuji univerzi tudi dva semestra v primeru, da izbrana institucija nudi primernejše možnosti za pripravo magistrskega dela in z njim povezanim raziskovalnim delom.
Skupno diplomo  podeli UL v imenu vseh sodelujočih univerz.

Več informacij


6. Skupni magistrski študijski program druge stopnje Človekove pravice in demokratizacija / European Master´s Degree in Human Rights and Democratisation

Sodelujoče institucije:
-    Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

-    Ca Foscari University of Venice, Benetke, Italija
-    University of Padua, Padova, Italija
-    University of Graz, Gradec, Avstrija
-    University of Hamburg, Hamburg, Nemčija
-    Catholic University of Leuven, Leuven, Belgija
-    Maastricht University, Maastricht, Nizozemska
-    University of Deusto, Bilbao, Španija
-    Ruhr-University, Bochum, Nemčija
-    University of Sevilla, Španija

Trajanje študija:                                 1 leto
Število kreditnih točk (ECTS):         60

Pridobljen strokovni naslov je: magister oz. magistrica človekovih pravic in demokratizacije (okrajšava: mag. člov. prav. in demo.).

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilji skupnega magistrskega študijskega programa druge stopnje Človekove pravice in demokratizacija so: zagotoviti ustrezna teoretična in specifična znanja, potrebna za razumevanje, kriti-čno ovrednotenje in razvoj teoretičnih okvirjev, ki se nanašajo na trende in prakso koncepta varstva človekovih pravic in demokratizacije; izobraziti visoko kvalificirane profesionalce s področja človekovih pravic in demokratizacije, ki bodo sposobni delati kot akademiki, osebje ali terenski delavci mednarodnih vladnih, vladnih ali mednarodnih nevladnih organizacij; svojim diplomantom omogočiti izkušnje iz prakse; zagotoviti znanja in veščine, ki študentom omogočajo izvedbo samostojne raziskave na magistrski ravni, povezane s področjem varstva človekovih pravic in demokratizacije; ustvariti evropsko mrežo kurikularnega razvoja in izmenjavo osebja med univerzami na področju človekovih pravic in demokratizacije.

Struktura programa:
V prvem semestru (september–januar) študenti študirajo skupaj v Benetkah. Obiskujejo predavanja, ki jih vodijo predavatelji s sodelujočih univerz in praktiki iz mednarodnih vladnih in nevladnih organizacij. Po koncu prvega semestra je v sklopu človekovih pravic na terenskih operacijah organiziran tritedenski praktikum, nato pa še enotedenska strokovna ekskurzija.  V drugem semestru (februar–julij) študenti dva predmeta, ki si ju sami izberejo, študirajo na eni od sodelujočih univerz in tam izdelajo tudi magistrsko nalogo, ki jo zagovarjajo v Benetkah. Študenti morajo drugi semester izobraževanja opraviti v državi, iz katere ne prihajajo.

Več informacij
 
 
7. Skupni magistrski študijski program druge stopnje Primerjalni lokalni razvoj / Comparative Local Development - Joint programme (CoDe)

Sodelujoče institucije:
-    Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

-    University of Trento, Trento, Italija
-    University of Regensburg, Regensburg, Nemčija
-    Corvinus University of Budapest, Budimpešta, Madžarska

Trajanje študija:                                  2 leti
Število kreditnih točk (ECTS):         120

Pridobljen strokovni naslov je: magister oz. magistrica primerjalnega lokalnega razvoja (okrajšava: mag. prim. lok. raz.).

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilji skupnega magistrskega študijskega programa druge stopnje Primerjalni lokalni razvoj so: študentom podati ustrezna teoretična in primerjalna znanja s področja lokalnega razvoja in jih seznani s primeri dobre prakse; razvijati njihovo sposobnost delovanja na področju lokalnega razvoja v skladu z EU standardi; vzpostavljati mrežo kontinuiranega sodelovanja med študenti, bodočimi akterji lokalnega razvoja iz različnih držav in okolij; vzpostavljati most med partnerskimi univerzami, lokalnimi skupnostmi, profitnimi in neprofitnimi organizacijami iz držav, ki v programu sodelujejo.

Struktura programa:
Prvi semester študenti opravijo v Budimpešti, drugi semester izmenično v Regensburgu in Ljubljani, tretji semester opravijo v Trentu. V četrtem semestru se študenti odločijo za partnersko univerzo po lastni izbiri. Ob uspešnem zaključku diplomanti prejmejo skupno diplomsko listino.

Več informacij

 

8. Skupni magistrski študijski program druge stopnje Prevajanje (slovenščina-angleščina-francoščina) / Translation (Slovene, English, French) - Joint Degree

Sodelujoče institucije:
-    Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

-    L'Institut national des langues et civilisations orientales, Pariz, Francija
-    L'Institut superior d'Interpretation et de Traduction, Pariz, Francija

Trajanje študija:                                  2 leti
Število kreditnih točk (ECTS):         120

Pridobljen strokovni naslov je: magister oz. magistrica prevajanja (okrajšava: mag. prev.).

Temeljni cilji programa:
Temeljne jezikovne in kulturne kompetence bodo nadgrajene s prevodoslovnimi in prevodnimi. Prevajalci bodo tako iz pisne, govorne ali multimedialne predloge lahko izdelali pisni, govorni ali multimedialni tekst, ki v ciljnem jeziku (slovenščini, angleščini in francoščini) oz. kulturi izpolnjuje določen cilj. Diplomanti bodo imeli visoke kompetence iz prevajanja besedil različnih besedilnih tipov z različnih področij, kot so na primer ekonomija, pravo, naravoslovne znanosti, družboslovne znanosti, elektronski mediji, računalništvo, ali pa humanističnih in literarnih besedil, in sicer iz angleščine in francoščine; usvojili bodo sposobnosti lektoriranja in preoblikovanja besedil za potrebe javnih in privatnih ustanov državnega in mednarodnega značaja; usposobljeni bodo za terminološka dela in za računalniško podprto prevajanje; usvojili bodo tudi kompetence za redakcijo strokovnih besedil raznih besedilnih tipov v skladu s specifičnimi konvencijami ciljnega jezika. Skupni študijski program bo tako prevajalce usposobil za strokovno in literarno prevajanje, za podnaslavljanje, lokalizacijo in računalniško podprto prevajanje ter za leksikografska in terminološka dela. Obenem bo program zagotavljal visoke kompetence s področja teoretičnih prevodoslovnih vsebin tako, da bo diplomantom omogočal lastno razumevanje teoretičnih principov in njihovo vrednotene ter prenos v praktično delo ter identifikacijo in reševanje problemov, s katerimi se bodo kot strokovnjaki prevajalci soočali pri svojem delu.

Struktura programa:
Bistveni element skupnega študijskega programa je, da morajo študenti vsaj en semester študirati v tujini na partnerskih univerzah in tam opraviti obveznosti v obsegu vsaj 30 ECTS.

Več informacij
  

9. Skupni magistrski študijski program druge stopnje Prevajanje (slovenščina-angleščina-nemščina) / Translation (Slovene, English, German) - Joint Degree

Sodelujoče institucije:
-    Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

-    University of Graz, Department of Translation Studies, Gradec, Avstrija

Trajanje študija:                                  2 leti
Število kreditnih točk (ECTS):         120

Pridobljen strokovni naslov je: magister oz. magistrica prevajanja (okrajšava: mag. prev.).

Temeljni cilji programa:
Temeljne jezikovne in kulturne kompetence bodo nadgrajene s prevodoslovnimi in prevodnimi. Preva-jalci bodo tako iz pisne, govorne ali multimedialne predloge lahko izdelali pisni, govorni ali multime-dialni tekst, ki v ciljnem jeziku (slovenščini, angleščini in nemščini) oz. kulturi izpolnjuje določen cilj. Diplomanti bodo imeli visoke kompetence iz prevajanja besedil različnih besedilnih tipov z različnih področij, kot so na primer ekonomija, pravo, naravoslovne znanosti, družboslovne znanosti, elektron-ski mediji, računalništvo, ali pa humanističnih in literarnih besedil, in sicer iz dveh tujih jezikov; usvo-jili bodo sposobnosti lektoriranja in preoblikovanja besedil za potrebe javnih in privatnih ustanov državnega in mednarodnega značaja; usposobljeni bodo za terminološka dela in za računalniško podprto prevajanje; usvojili bodo tudi kompetence za redakcijo strokovnih besedil raznih besedilnih tipov v skladu s specifičnimi konvencijami ciljnega jezika. Skupni študijski program bo tako prevajalce usposobil za strokovno in literarno prevajanje, za podnaslavljanje, lokalizacijo in računalniško podprto prevajanje ter za leksikografska in terminološka dela. Obenem bo program zagotavljal visoke kompetence s področja teoretičnih prevodoslovnih vsebin tako, da bo diplomantom omogočal lastno razumevanje teoretičnih principov in njihovo vrednotenje ter prenos v praktično delo ter identifikacijo in reševanje problemov, s katerimi se bodo kot strokovnjaki prevajalci soočali pri svojem delu.

Struktura programa:
Bistveni element skupnega študijskega programa je, da morajo študentje in študentke vsaj en semester študirati na partnerski univerzi in tam opraviti obveznosti v obsegu 30 ECTS. Na Univerzi v Gradcu bodo študentje prišli v neposreden stik z avstrijsko kulturo in nemškim jezikom ter pridobili dodatne kompetence s področja prevajanja.

Več informacij
 

10. Skupni magistrski študijski program druge stopnje Javna uprava in upravljanje sprememb / International Master on Public Administration and the Coordination of Transition (IMPACT)

Sodelujoče institucije:
-    Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo
-    Radboud University Nijmegen, Nizozemska
-    Corvinus University Budapest, Madžarska

Trajanje študija:                                  2 leti
Število kreditnih točk (ECTS):         120

Pridobljen strokovni naslov je: magister oz. magistrica javne uprave (okrajšava: mag. jav. upr.).

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj magistrskega programa je omogočiti študentom, da se seznanijo in pridobijo znanje in sposobnosti kritičnega razmišljanja, analize in sinteze učinkov,  ki jih imajo javne politike na posamezne segmente družbe in na državljane kot ključne družbene subjekte. S tem znanjem bodo lahko aktivneje in uspešneje sodelovali pri oblikovanju in udejanjanju politik in sistematičnih reform, ki bodo povečale učinkovitost, uspešnost in legitimnost nacionalnih in evropskih javnih politik in administrativnih sistemov.

Struktura programa:
Predavanja potekajo v prvem semestru na Univerzi v Nijmegenu, v drugem semestru na Univerzi v Budimpešti, v tretjem semestru na Univerzi v Ljubljani, v 4. semestru pa bodo študenti izbirne predmete ter magistrsko nalogo opravili na eni od treh univerz po svojem izboru.
Program se v celoti izvaja v angleškem jeziku.
Študijski program vsebuje obvezo, da mora študent prvo leto študija uspešno opraviti na dveh partnerskih univerzah v tujini (Radbound univerza v Nijmegenu, Univerza v Budimpešti) ter si tako pridobiti 60 KT.
Ob zaključku študija bo študent prejel tri nacionalne diplome, ki jim bo dodano še posebno potrdilo.

Več informacij


11. Skupni magistrski študijski program druge stopnje Tribologija površin in kontaktov / Joint European Master on Tribology of Surfaces and Interfaces (TRIBOS)

Sodelujoče institucije:
-    Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
-    University of Leeds, Velika Britanija;
-    University of Coimbra, Portugalska;
-    Lulea University of technology, Švedska.

Trajanje študija:                                  2 leti
Število kreditnih točk (ECTS):         120

Pridobljen strokovni naslov je: magister inženir/ magistrica inženirka tribologije površin in kontaktov (okrajšava: mag. inž. trib.).

Temeljni cilji programa:
Tribologija je interdisciplinarno področje, ki se ukvarja z znanostjo in tehnologijo trenja, obrabe in mazanja. Tribološke rešitve so neposredno povezane s porabo energije, vzdrževanjem ter industrijskimi investicijskimi stroški. Okoljska ozaveščenost in emisijske regulacije, ki zahtevajo zmanjšanje onesnaževanja zaradi neučinkovitih procesov in zamenjavo danes precej uporabljanih škodljivih elementov v visokotehnoloških triboloških komponentah so dodatne zelo zahtevne naloge, kjer bo tribologija igrala zelo pomembno vlogo. Zato za dosego okolju prijaznejših in učinkovitejših mehanskih sistemov potrebujemo boljše razumevanje in nove tribološke rešitve s pomočjo novih tehnologij, površinskih zaščitnih prevlek, inženirstva topografije in materialnih lastnosti, kakor tudi napredna maziva ter dodatke iz novih tehnologij in konceptov mazanja. Za dosego teh zahtev potrebujemo inženirje z visoko stopnjo znanja in spretnosti iz različnih področij.

Struktura programa:
Študenti pričnejo študij na Univerzi v Leedsu, drugi semester opravijo na Univerzi v Ljubljani. V prvem letniku slušatelji lahko opravljajo prakso v eni od pridruženih partneric oz. podjetju ali ustanovi kjer si sami uredijo pripravništvo. V drugem letniku se študentje odločijo ali želijo študij nadaljevati s poudarkom na mazanju ali s poudarkom na področju površin. Glede na izbiro tako študentje drugi letnik odpravijo na eni izmed partnerskih univerz (Lulea University of technology ali University of Coimbra). Četrti semester je namenjen projektnemu delu in pisanju magistrske naloge vezane na področje izbire (30 ECTS).
Ob zaključku študija bo študent prejel skupno diplomo.

Več informacij


12. Skupni magistrski študijski program druge stopnje Srednjeevropske študije / Joint Master's Degree Study Program Central European Studies

Sodelujoče institucije:
-    Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

-    Charles University in Prague, Češka;
-    Jagiellonian University in Krakow, Poljska;
-    Comenius University in Bratislava, Slovaška.

Trajanje študija:                                  2 leti
Število kreditnih točk (ECTS):         120

Pridobljen strokovni naslov je: magister/magistrica srednjeevropskih študij (okrajšava: mag. sred. evr. štud.).

Temeljni cilji programa:
Študijski program prinaša sintezo treh dvodisciplinarnih študijev zahodnoslovanskih jezikov. Študenti se ob vpisu odločijo za osnovno kombinacijo dveh jezikov A in B (poljščina, češčina, slovaščina), ki so nadgradnja prvostopenjskih programov in usposabljajo za kompleksnejše in zahtevnejše naloge in potrebe na splošnem humanističnem in družboslovnem področju. Na izbrani jezik A je vezan tudi izbor temeljnih predmetov iz jezikoslovja in književnosti. Jezikovni del študijskega programa omogoča študentom temeljito poznavanje in obvladovanje dveh jezikov, obenem pa ga z upoštevanimi načeli uporabne lingvistike pripravlja na različne vrste prevajanja, s pridobljenimi teoretičnimi osnovami pa tudi za nadaljevanje študija na tretji stopnji. Književno in širše kulturno izročilo ter družbeno stvarnost študentje spoznavajo v razvojnem procesu, ki je uvrščen v širši evropski kontekst, obenem pa osvetljuje tudi povezave s prostorom in zgodovinsko zavestjo posameznih nacionalnih jezikov.

Struktura programa:
Program študentom UL ponuja tri module (A, B in C), vezane na tri možnosti pri izbiri jezika A – češčina, poljščina ali slovaščina. Vse štiri partnerice v skupnem programu izvajajo vse štiri semestre, ob čemer so predmetniki programa zasnovani vzporedno in študentom omogočajo, da del študija opravijo na partnerskih institucijah. Obvezna je mobilnost v 3. semestru, ki ga preživijo na institucijah izbranega jezika A, študentom pa je odprta tudi možnost, da v katerem od preostalih semestrov študirajo tudi na partnerskih institucijah izbranega jezika B.
Študij zaključijo s skupno diplomo, veljavno v vseh štirih državah partnericah, podeli pa jo matična inštitucija študija.

Več informacij

 

13. Skupni magistrski študijski program druge stopnje Evropske študije / Joint Master Programme European Studies

Sodelujoče institucije:
-    Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

-    The South East European University, Tetovo, Makedonija

Trajanje študija:                                2 leti
Število kreditnih točk (ECTS):         120

Pridobljen strokovni naslov je: magister / magistrica evropskih študij (okrajšava: mag. evr. štud.).

Temeljni cilji programa:
Program Evropske študije je je usmerjen v razumevanje dogajanj na Evropski celini in širše. Tako program vključuje nadgradnjo poznavanja osnovnih izhodišč evropskih integracij, ki jo plemeniti z najnovejšimi podatki o dogajanjih in pozicioniranju Evropske unije v svetu. Študij evropskih študij je interdisciplinarne narave  in povezuje družbene, poslovne, upravne in pravne vede. Interdisciplinarni program vključuje znanja politologije, ekonomije, sociologije, prava in kulturologije. S konceptualno-metodološkimi ter z analitično-raziskovalnimi pristopi k predmetom obravnave nadgrajuje dodiplomski program in usmerja v poglabljanje posameznih problematik in politik Evropske unije. Poleg znanj iz omenjenih disciplin daje program tudi veščinske sposobnosti, ki jih diplomant programa potrebuje za opravljanje svojega dela na področju preučevanja ali upravljanja zadev v okviru evropskih integracij.
Cilj programa je usposobiti diplomante za samostojno analitično, svetovalno, načrtovalno in vodstveno delo na različnih področjih dela, povezanega z evropskim političnim, družbenim, kulturnim, ekonomskim, finančnim, socialnim, pravnim okoljem.

Struktura programa:
Predavanja se bodo v prvem drugem in tretjem semestru  pretežno izvajala na South East European University, seminarji pa se izvajajo preko orodij in metod za delo na daljavo, tako preko spletnih učilnic kakor tudi preko neposrednih kontaktov na daljavo (v obliki webinarjev). Podrobnejši izvedbeni načrti za posamezne predmete, nabor izbirnih predmetov in strokovne ekskurzije so določene ob začetku študijskega leta. Študenti obiščejo FDV v četrtem semestru v času pisanja magistrskega dela. Program se v celoti izvaja v angleškem jeziku. Ob uspešnem zaključku študija diplomanti prejmejo skupno diplomsko listino.

Več informacij