Home page
 1. Top news
 2. Fields of study
 3. Information guide for international students
 4. Bachelor and Single-cycle master degree programmes
 5. Master degree programmes
 6. Doctoral degree programmes
 7. Career centres, tutelage, extracurricular activities
 8. Programmes and Subjects in English
 9. Frequently asked questions
 10. Impressions
 11. Partners and Memberships
Presentation

Изберете ги вистинските студии за вас - запишете се на Универзитетот во Љубљана

1. Словенија
Население: 2 милиони
Површина: 20,273 км2
Главен град: Љубљана
Официјален јазик: словенечки
Валута: Евро
Политички систем: демократска република
Членка на Европската унија од 2004 година
Највисок врв: Триглав (2864 m)
Крајбрежје: Јадранско Море (47 км крајбрежје)
 
2.  Љубљана
Главниот град на Словенија
Површина: 275 км2
Население: 283,000
Просечната температура во јануари: околу 0 °C
Просечната температура во јули: над 20 °C
Когресниот плоштад е еден од главните плоштади во Љубљана, на кој исто така е и седиштето на Универзитетот во Љубљана
 

Веб-страница: www.uni-lj.si/study/information/residence
 
3.  Универзитет во Љубљана
Основан е во 1919 година со 5 члена
Студиски области: Уметност, природа и технологија, јазици, општествени науки, економија, здравство и спорт
 
Во моментов: 23 факултети и 3 уметнички академии 
1. Музичка академија
2. Академијата за театар, радио, филм и телевизија
3. Академијата за ликовни уметности и дизајн
4. Биотехнички факултет
5. Економски факултет
6. Факултет за архитектура
7. Факултет за општествени науки
8. Факултет за електротехника
9. Фармацевтски факултет
10. Факултет за градежништво и геодезија
11. Факултет за хемија и хемиска технологија
12. Факултет за математика и физика
13. Факултет за поморски студии и транспорт
14. Факултет за компјутери и информатика
15. Факултет за социјална работа
16. Машински факултет
17. Факултет за спорт
18. Факултет за управа
19. Филозофски факултет
20. Медицински факултет
21. Природно-математичкиот факултет
22. Педагошки факултет
23. Правен факултет
24. Теолошки факултет
25. Ветеринарен факултет
26. Факултет за здравствени науки


Веб-страница: www.uni-lj.si/study/members
 
4.  Достигнувања
Меѓу најдобрите 3% од Универзитети во светот
Шангајска скала (ARWU): 401-500
University Ranking by Academic Performance (URAP): 298
QS скала: 601-650
Webometrics: 292


Веб-страница: www.uni-lj.si/study/university-ranking
 
5.  Универзитет во Љубљана
40.109 студенти
• 2.345 редовно запишани студенти од странство
• 2.058 странски студенти на размена кај нас
5.730 вработени
4.027 регистрирани истражувачи
412 млади истражувачи + 7 пост-док
174 долгорочни програми за истражување
480 научно-истражувачки проекти


Веб-страница: www.uni-lj.si/study/information/ul
 
6.  Меѓународни партнерства
Договори:
• 8 стратешки партнерства
• 88 централни спогодби
• 2.266 факултетски спогодби
(од кои 1.896 Erasmus)
 
Области на соработка:
• Размена на ученици и вработени
• Заеднички истражувачки проекти и активности
• Заеднички конференции, семинари, работилници, симпозиуми, итн
• Заеднички програми, двојни дипломи


Веб-страница: www.uni-lj.si/study/partners
 
7.  Студиски програми 2017/2018
Додипломски студии и интегрирани магистерски студиски програми: 158 - ВРЕМЕНСКА РАМКА
Магистерски студиски програми: 195 (од кои 11 заеднички)
Докторски студиски програми: 21
 
Структура:
3 + 2 + 3
4 + 1 + 3
5 - 6 + 3
Пребарај за програми


Веб-страница: www.uni-lj.si/study/information/study-programmes
 
8.  Програми на англиски јазик

Член на Универзитетот во Љубљана Додипломска студиска програма на англиски јазик (7)
Филозофски факултет Англистика, Англистика (дводисциплинарна), Меѓујазично посредување (СЛО-АНГЛ-ГЕР, СЛО-АНГЛ-ФРА, СЛО-АНГЛ-ИТА)
Економски факултет Маркетинг, Меѓународен бизнис (во втора година на специјализација)
Електротехнички факултет Електротехника (Автоматика, Информатичко комуникациски технологии, Енергетика и мехатроника)
Природонаучно-технички факултет Геологија, Инженерство на материјали

 

Член на Универзитетот во Љубљана Магистерски студиски програми на
англиски јазик (30)
Факултет за администрација Администрација
Филозофски факултет Антички и хуманистички студии, Англистика, Англистика (дводисциплинарна), Андрагодија (двопредметна, педагошка), Англистика  (педагошка), Етнологија и културна антропологија, Етнологија и културна антропологија (дводисциплинарна), Грчки јазик, книжевност и култура (дводисциплинарна), Грчки јазик, книжевност и култура (двопредметен, педагошки), Толкување (Јазик A-C1-C2), Латински јазик, книжевност и култура (дводисциплинарен), Латински јазик, книжевност и култура (двопредметен, педагошки), Преведување
Факултет за компјутерски науки и информатика Компјутерски науки и информатика
Економски факултет Банкарски и финансиски менаџмент, Управување и организација, Бизнис, информатика, Економија, Меѓународен, бизнис, Пари и финансии, Јавен сектор и економија на животната, средина, Квантитативни финансии и, актуарство, Туризам
Електротехнички факултет Електротехника
Природонаучно-технички факултет Геологија, Металургија и материјали, Планирање на текстил и облека
Факултет за општествени науки Социологија – управување со организации, човечки ресурси и знаења

 

Докторска студиска програма (21)  
Архитектура Кинезиологија
Биомедицина Право
Биолошки науки Наука и инженерство на материјали
Изградена средина Математика и физика
Хемиски науки Машинство
Компјутерски науки и информатика Статистика
Економски и бизнис науки Обука на наставници и образовни науки
Електротехника Текстил, графика и обликување текстил
Заштита на животната средина Теологија
Управување и економија на јавниот сектор Морепловство и сообраќај
Хуманистика и општествени науки  www.uni-lj.si/study/doctoral

 

Во случај, доколку се запишани и меѓународни студенти, предавачите и студентите го избираат јазикот, на кој ќе се одржуваат предавањата. Меѓународните студенти и менторите комуницираат на англиски или друг странски јазик.


Веб-страница: www.uni-lj.si/study/eng
 
9.  Информативни денови
• Информатива: 26. и 27. јануари 2018
• Информативни денови на членките на Универзитетот во Љубљана, академии и факултети: 9. и 10. Февруари 2018
• Информативни денови на ректоратот на Универзитетот во Љубљана: 9. Февруари 2018


Веб-страница: www.uni-lj.si/study/news/information-days

 

10. Рокови за пријавување
Додипломски студии и интегрирани магистерски студиски програми
За државјани на ЕУ
• Прв рок за пријавување: од 6 февруари до 3 Март 2017 година
• Втор рок за пријавување: од 22 до 29 Август 2017 година
За Словенци без словенечко државјанство и за државјани на земјите кои не се членки на ЕУ
• Рок за пријавување: од 6 февруари до 20 Април 2017 година
 
Магистерски студиски програми
Роковите за пријавување се објавени во огласот за запишување на секоја програма посебно. Во случај кога не постои одреден датум, рокот за пријавување е 10 Септември 2017 година
 
Докторски студиски програми
Рокови за пријавување од студиска програма до студиската програма се разликуваат (од јуни до септември)


Веб-страница: www.uni-lj.si/study/news/application-deadlines
 
11.  Пријавата за упис и признавање на образованието во странство
• Кандидатот пријавата за упис и признавање на образованието во странство ги поднесува преку електронска апликација на порталот eVŠ

• Процес на аплицирање и прием:
• Техничка поддршка за пополнување на барањето:
• Признавање на странските свидетелства за завршено средно образование за упис во прва година на додипломските студиски програми:
• Признавање на додипломските документи од странство (диплома) за упис во прва година на постдипломски студии и признавање на делумно завршено образование во странство (дел од образованието) за препис (запишување во повисока година на студии 1, 2 и 3 степен): процесот го води овластено лице на факултетот / академијата (членовите на универзитетот), каде што кандидатот ќе се пријави за да студира


Веб-страница: www.uni-lj.si/study/information/enrolment-recognition
 
12. Година Плус (Year Plus) 
Интеграција во словенечката средина и студиите на Универзитетот во Љубљана
Целна група: странски студенти (1-ви и 2-ри степен) во првата година на студии на Универзитетот во Љубљана, без соодветно знаење на словенечки


• Доколку студентот добие најмалку 30 ЕКТС кредити, од кои најмалку 6 ЕКТС кредити од словенечки, има право да го продолжи статусот
• За да ги добие преостанатите ЕКТС кредити студентот избира други предмети од избраната студиска програма и други предмети од Година Плус
 
Почеток на академската година: 1 октомври
Крај на академската година: 30 септември


Веб-страница: www.uni-lj.si/study/year-plus
 
13. Школарина
Школарината се однесува на:
• Сите студенти од земјите надвор од Европската унија, со која Словенија има склучено билатерален договор (Словенија има склучено договори со Македонија, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора и Косово)
• Сите студенти кои претходно веќе имаат стекнато ист степен на образование
• Сите студенти од 3-ти степен
• Сите студенти од вонредните студии


Веб-страница: www.uni-lj.si/study/information/tuition
 
14. Стипендии
Јавниот фонд за стипендии, развој, инвалидитет и издржување на Република Словенија
Дунајска цеста 22
1000 Љубљана
Словенија
 
Веб-страница: www.sklad-kadri.si
Е-пошта:
Телефон: +386 1434 10 80


Веб-страница: www.uni-lj.si/study/information/scholarships
 
15. Сместување
Студентски домови: Словенците без државјанство на Република Словенија кои добиваат стипендија од Република Словенија (Јавниот фонд за развој на човечки ресурси и стипендии на Република Словенија), може да побараат да добијат соба во студентски дом (www.stud-dom-lj.si)
 
Домови за постдипломци: за вработените студенти на докторските студии, кои имаат статус на млади истражувачи и студенти на докторски студии без словенечко државјанство и без статус на млад истражувач кои добиваат стипендија во Република Словенија
 
Информации за изнајмување на соби или апартмани
Институтот за Студентско советување,
Бесплатно посредување на соби м2
Веб-страница: www.mkvadrat.si
Е-пошта:
 
Други опции за изнајмување на соби или апартмани
www.nepremicnine.net
www.airbnb.com
www.housinganywhere.com
 
Привремено сместување
www.visitljubljana.si/en/accommodation

Веб-страница: www.uni-lj.si/study/information/accommodation
 
16. Виза и здравствено осигурување
Виза
Државјаните од земјите на коишто им е потребно да имаат виза за да влезат во Република Словенија, односно во Шенген зоната, освен важечки пасош исто така треба да имаат и виза
Претставништва низ светот: www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu
 
Здравствено осигурување
Завод за здравствено осигурување на Словенија: www.zzzs.si/indexeng.html
 
17. За сите студенти
Можности за работа
Студентски сервиси
www.studentski-servis.com/studenti/foreigners
 
Субвенционирани студентски оброци
секој работен ден - 2, 63 евра (со исклучок од 15 Јули до 15 Август)
во повеќе од 700 ресторани
цени: 2,63-7,00 евра
www.studentska-prehrana.si
 
Субвенционирани превоз
subvencije.ijpp.si
 
18. Размена
На Универзитетот во Љубљана исто така можете да се пријавите за размена за еден или два семестри, во случај универзитетот на којшто сте запишани е партнер универзитет на Универзитетот во Љубљана


Рокови за пријавување:
15 мај за зимскиот семестар, односно за цела академска година
15 ноември за летниот семестар
 
Веб-страница: www.uni-lj.si/study/exchange
Е-пошта:
 
19. Летна школа
Летните школи се одличен начин за подобрување на вашите академски знаења за време на летните одмори
Веб-страница www.uni-lj.si/study/summerschools
 
20. Центарот за кариера на Универзитетот во Љубљана  
Сè е можно со навремено планирање на кариерата
• Индивидуално советување (избор на студиска програма - исто така е можно преку Skype)
• Работилници за побрза и поефикасна транзиција на пазарот на трудот
• Работилници за да се здобијат со дополнителни вештини и компетенции
• Денови на кариера
• Поврзување на настани со работодавците
 
Веб-страница: www.kc.uni-lj.si
Е-пошта:
 
21. Туторство и вон-наставни активности  
Со нас е полесно
Тутор им обезбедува на студентите од странство соодветна поддршка во нивните студии, административни прашања како и помош за да се интегрираат во студентскиот живот и новата култура
 
Вон-наставни активности
• Уметност и култура
• Социјални активности
• Спортски активности


Веб-страница: www.uni-lj.si/extracurricular_activities
 
22. Контакт
Веб-страница: www.uni-lj.si/study
Е-пошта:
 
Покана за упис на Универзитетот во Љубљана