Datum objave: 14.09.2016

Kategorija: Javna naročila in razpisi

POMEMBNO:
Naročnik popravlja razpisno dokumentacijo v delu 2.8. Obvezna vsebina ponudbe, točka c.3, ki pravilno glasi:
"Dokazilo, da ponudnik izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša petdeset eurov (50 EUR) ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-2a)."
 

Razpisna dokumentacija- 1. del

Razpisna dokumentacija- 2. del

Obrazci

Priloga 1: Seznam revij, dostopnih na UL