Datum objave: 27.10.2016

Kategorija: Javna naročila in razpisi

Na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 34/2011,42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) Univerza v Ljubljani objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine v solastniškem deležu 432/1000 parc. št. 235/3 k.o. 2679 Gradišče II (ID znak 2679-235/3-0), ki v naravi predstavlja celotno prvo nadstropje poslovne stavbe na naslovu Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana, z neto površino 465,07 m² – trakt Langusova, s  pripadajočim deležem na komunalno urejenem stavbnem  zemljišču, Kemijskemu Inštitutu Ljubljana, ki je lastnik idealnega deleža 568/1000 te nepremičnine.