Študentski svet UL je na včerajšnji seji med drugim odločal o razdelitvi sredstev za projekte študentskih članic in projekte tutorstva, o študentskem prispevku za študentske svete članic, izvolil novo senatorko univerze iz vrst študentov in izrazil podporo umetniškim akademijam UL...

Datum objave: 17.04.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi


Študentski svet UL je na včerajšnji seji obravnaval predlog razdelitve sredstev za sofinanciranje projektov študentskih svetov članic UL v skupni višini 17.000 EUR, ki ga je na podlagi razpisnih meril pripravil kolegij predsednika ŠSUL. Svetniki so v razpravi pozdravili dejstvo, da se v sklopu razpisa ne podpirajo družabne prireditve, brucovanja in delovni vikendov posamezni študentski svetov, temveč predvsem strokovni projekti in ekskurzije ter dodatna izobraževanja.

Svetniki so obravnavali tudi predlog razdelitve sredstev v okviru razpisa za pomoč pri izvajanju tutorstva, ki je po oceni ŠS UL finančno nezadostno podprto znotraj univerzitetnega proračuna, zato so se odločili nameniti dodatna sredstva v višini 2.000 EUR iz denarja namenjenega za delovanje študentskih svetov. Oba predloga za razdelitev sredstev sta prejela podporo članov sveta.

Zaradi poteka mandata senatorju Urbanu Dejaku, je ŠSUL opravil nadomestne volitve za člana senata iz vrst študentov. Za funkcijo senatorja univerze sta kandidirala Ana Pleško, študentka 2. letnika Fakultete za socialno delo in Gregor Jordan, študent 3. letnika Biotehniške fakultete. Po krajši predstavitvi kandidatov so bile opravljene volitve na katerih je Ana Pleško bila izvoljena za senatorko z 19 glasovi. Gregor Jordan je prejel 11 glasov, 1 glasovnica je bila neveljavna.

Na dnevnem redu so bile tudi spremembe pravilnika o finančnem poslovanju Študentskega sveta UL. ŠSUL je sklenil, da lahko študentski sveti članic predlagajo uvedbo  prispeveka za študentski svet članice organom članic, pristojnim za odločanje o gospodarskih zadevah. Tam kjer se tovrsten predlog uveljavi, se bo prispevek pobiral skupaj z vpisnino in se bo nato prenesel na stroškovno mesto študentskega sveta članica. Višina prispevka za študentski svet pa ne sme presegati 3 EUR letno na študenta. Doslej to področje ni bilo urejeno in je v praksi prihajalo do razlik med postopanjem na posameznih članicah. Predsednik ŠSUL Nejc Brezovar je poudaril, da bo s to spremembo vprašanje prispevka za ŠS-je enotno urejeno kot možnost, ki pa ima jasno opredeljene omejitve. Hkrati je poudaril, da študentski svet Pravne fakultete, s katere sam prihaja, ne bo uveljavil študentskega prispevka ob naslednjem vpisu.

V nadaljevanju seje sta ga. Vanja Vučetić Dimitrovski in ga. Maja Dizdarevič iz Univerzitetne službe za kakovost in storitve za študente predstavili delovanje spletnega portala Kariernega centra UL, ki bo v kratkem objavljen in na voljo vsem študentom univerze.

Kolegij predsednika ŠSUL je predstavil tudi osnutek sprememb Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov UL, ki ga je pripravila delovna skupina pod vodstvom prorektorice UL mag. Helene Kamnar. Študentski svet je bil pozvan naj poda svoje mnenje oziroma predloga sprememb, ki so nujne z vidika študentov. Zato je ŠSUL oblikoval delovno skupino, ki bo pregledala pripombe, ki so prispele s strani študentskih svetov članic in pripravila konkretne predloge za razpravo na naslednji seji.

Pod točko razno je ŠS UL na včerajšnji seji izrazil podporo umetniškim akademijam in sklenil pripraviti dokument o prostorski problematiki akademij, ki bo predstavljen tudi senatu univerze.