Datum objave: 29.05.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Številka: 201 10/08 PMV-svm

Datum: 20.5.2008

 

Zapisnik

sestanka s prodekani za študijske zadeve

članic Univerze v Ljubljani z dne 20.5. 2008

 

 

Prisotni:

mag. Stanko Kostanjevec, AGRFT, dr. Franc Štampar, BF, dr. Andreja Cirman, EF, prof. dr. Jaka Bonča, FA, dr. Monika Kalin Golob, FDV, Marjana Rebernik, FE, izr.prof.dr. Borut Božič, FFA, doc.dr. Maruška Šubic Kovač, FGG, izr. prof. dr. Metka Renko, FKKT, doc. dr. Barbara Drinovec Drnovešk, FMF, doc. dr. Bojana Mesec, FSD, dr. Mirko Čudina, FS, izr. prof. dr. Stojan Burnik, FŠ, prof.dr. Janez Stare, FU, izr. prof. dr. Frančiška Trobevšek Drobnak, FF, izr. prof. dr. Franci Sluga, NTF, prof. dr. Miha Juhart, PF, doc. dr. Robert Petkovšek, TEOF, prof. dr. Vojteh Cestnik, VF, dr. Mojca Medič, VŠZ, Diana Južnič, MAOP, Goran Gajić, MAOP, prof. dr. Julijana Kristl, UL, Polonca Miklavc Valenčič, UL, Svetlana Matijevič, UL, Nina Brufac, UL, Aljuš Pertinač, UL, Sergeja Mitič, UL in Nejc Brezovar, ŠS UL.

 

Odsotni:

predstavniki  AG, ALUO, FRI, MF, PEF

Opravičeni:

predstavniki FPP

 

 

Dnevni red sestanka:

 

  1. Predlog obrazcev, ki naj bi jih vseboval E-študent
  2. Možnost ponavljanja zadnjega letnika v bolonjskih študijskih programih 1. in 2. stopnje
  3. Predlog novega pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov
  4. Posredovanje informacij javnega značaja
  5. Javni razpis za sredstva strukturnih skladov
  6. Seznam predavanj za študijsko leto 2008/09
  7. Prenova študijskih programov 1. in 2. stopnje
  8. Razno

 

 

Ad 1

Prorektorica prof. dr. Julijana Kristl je predstavila predlog obrazcev, ki naj bi jih vseboval E-študent in so jih prejeli v elektronski obliki. V razpravi je bilo opozorjeno, da imajo pri njih na Biotehniški fakulteti težave, ker izvajajo stare in nove programe in da je 20 odstotkov obrazcev neprilagojenih tej situaciji, da se pravilniki članic razlikujejo v dodelitvi delovnih nalog in pristojnosti za odločanje o posameznih zadevah, zato je potrebno nekatere obrazce prilagoditi. Prodekan PF je predlagal, da bi članice morale imeti možnost, da prilagodijo vsebino obrazca preden se ta dokončno zaklene. Sodelavca iz MAOP – računalniškega inženiringa sta prisotne seznanila, da v sistemu obstajajo obrazci, ki jih program sam generira, drugi obrazci so pa tisti v katere sami  vpišemo nekaj podatkov, ostali podatki pa se vnesejo naknadno. Zato, da je sistem stabilen in funkcionalen je zelo racionalno, da se vključi v obrazce še prazno polje npr. za opombe.

 

Sklep: Študentski referati pregledajo predloge obrazcev, ki naj bi jih vseboval E-študent in do 2. junija 2008 dopoldne pošljejo pripombe in predloge na elektronski naslov Andreje Pavlin (andreja.pavlin@uni-lj.si).

 

Ad 2

Polonca Miklavc Valenčič je predstavila predlog odgovora na vprašanje, ki so ga študentje zastavili rektorici na kolegiju dne 15.4.2008 ali se lahko ponavlja zadnji letnik študijskega programa. Povedala je da Zakon o visokem šolstvu omogoča študentom, da izkoristijo absolventski staž. Študent lahko ponavlja katerikoli letnik razen zadnjega. Opozorila je na to da se zakon v členih, ki omogočajo absolventski staž ni spremenil, da pa se je spremenil statut, ki zdaj omogoča vpis v absolventski staž bodisi po 1., bodisi po 2. stopnji. Uporabila je analogijo pri tolmačenju možnosti vpisa v zadnji letnik študijskega programa z dosedanjim tolmačenjem te možnosti. V razpravi je bilo izpostavljeno, da določbe statuta v tem delu ne povzemajo povsem zakonsko omogočenih pravic, da potrebno to jasno zapisati v statutu, da bo mogoče študentu obrazložiti, če njegovi prošnji za ponavljanje zadnjega letnika ne bo ugodeno. Dokler se zakon ne bo spremenil, je torej potrebno najti varianto, ki bo za študente in UL smiselna. Bilo je priporočeno, da se študentu enkrat v petih letih omogoči, da lahko ponavlja in vpiše absolventski staž. Pogovori o absolventskem stažu med UL in ministrstvom potekajo sicer že dlje časa in ni dvoma, da je ta pravica v zakonu še vedno zapisana in jo je mogoče izkoristiti tudi v novih študijskih programih v skladu s statutom. Prorektorica in nekateri prodekani so bili mnenja, da je študente kljub absolventskemu stažu in drugih možnosti, ki jih vsebuje zakon,  potrebno spodbujati, da čim prej zaključijo študij.

 

Sklep:

V odgovoru študentom se priporoči, da se jih spodbuja k čimprejšnjemu zaključku študija, da pa se o statutarnih določilih opredeli statutarna komisija UL.

 

 

 

Ad 3

Alenka Golobič je predstavila osnutek pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov Univerze v Ljubljani. Povzela je spremembe, ki so jih vnesli v pravilnik. Prisotni so komentirali posamezne rešitve, predlagane s pravilnikom in opozorili na posamezne dele pravilnika, ki ne določajo kršitev dovolj natančno. Predlogi so bili tudi v zvezi s podaljševanjem rokov za rešitev pritožb v disciplinski obravnavi oziroma v zvezi z zastaralnimi roki.

 

Sklep:

Strokovna služba posreduje osnutek pravilnika po elektronski pošti prisotnim. Študentska organizacija UL in članice pošljejo pisne pripombe na pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov Univerze v Ljubljani na elektronski naslov Alenke Golobič (alenka.golobic@uni-lj.si) do 30.5.2008.

 

 

Ad 4

Polonca Miklavc Valenčič je prisotne seznanila, da se vedno več posameznikov in ustanov obrača na UL in želi podatke o tem, kdo in kdaj je diplomiral na Univerzi v Ljubljani. Za tovrstne informacije je na UL zadolženo tajništvo UL. Pri posredovanju osebnih podatkov iz evidenc, ki jih po zakonu vodijo visokošolski zavodi, je potrebno upoštevati Zakon o varstvu osebnih podatkov. Za informacije o tem katera pravna oziroma fizična oseba in pod katerimi pogoji je upravičena do teh podatkov, je na UL trenutno kontaktna oseba Miro Birk.

Prorektorica je opozorila, da je potrebno odgovoriti pravilno in hitro, ker tudi ta, na videz manj pomembna naloga, daje ugled UL.

 

 

Ad 5

 

Aljuš Pertinač je predstavil javni razpis za implementacijo bolonjskega procesa. Naročnik in izvajalec javnega razpisa je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in hkrati tudi izvajalec razpisa. Članice je opozoril  da je rok za oddajo vlog 26.5.2008 do 12. ure v Glavno pisarno Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, zato prijave članic na UL pričakujemo najkasneje do petka, 23. 5. 2008.

 

O razpisu in datumu za oddajo je UL seznanila članice takoj po izidu javnega razpisa in dopis poslala na dekanate ter tajnikom fakultet.

 

 

 

Ad 6

 

Prorektorica je prisotne seznanila o pripravi seznama predavanj za študijsko leto 2008/2009 in prisotne pozvala, da se popravki predavanj za študijsko leto 2008/2009 zaradi uvedbe elektronskega vpisa pošljejo najkasneje do 31. maja 2008.

 

Opozorila je tudi, da popravljenega seznama letos predvidoma UL ne bo več pošiljala v pregled, zato opozarja, da se pri pripravi seznama to upošteva.

 

 

Ad 7

 

Prorektorica je ponovno opozorila, da  se čas za prenovo študijskih programov izteka in seznanila predstavnike članic z datumi predvidenih sej Senata UL (27.5. in 24.6. 2008) in Komisije za dodiplomski študij (27. 5., 12. 6 in 24.6. 2008). Opozorila je predstavnike članic na slabo odzivnost pripravljavcev programov na poročila strokovne službe o formalni ustreznosti študijskih programov ter na poročila o programih, ki jih pripravijo na KDŠ določeni poročevalci. Predlagateljice je pozvala, da se hitreje odzivajo na dopise strokovne službe in da v pregled pošljejo še preostale študijske programe, ki jih nameravajo akreditirati, ker se roki za prenovo študijskih programov iztekajo.

 

Ponovno je opozorila tudi na to, da so v postopku sprejemanja spremembe in dopolnitve zakona o visokem šolstvu, ki predvidevajo, da postane Svet RS za visoko šolstvo samostojna pravna oseba s Sekretariatom, ki bo opravljal dela v postopku  in zato v izogib težavam naj čim prej posredujejo prenovljene programe strokovni službi v pregled in postopek akreditacije na univerzi.

 

 

Ad 8

 

Ekonomska fakulteta je dala pobudo, da bi UL kupila »protiplagiatorski program«, ki bi omogočal ugotavljanje »prepisovanja besedil« in bi ga lahko koristile vse članice.

 

 

 

 

Zapisala:                                                                                           Prorektorica

Polonca Miklavc Valenčič

Svetlana Matijevič                                                                    prof. dr. Julijana Kristl