Na sedmi seji Študentskega sveta UL, ki je bila 18. junija 2008, je ŠS UL izvolil novega predstavnika študentov v komisijo za dodiplomski študij, obravnaval besedilo novega pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov ljubljanske univerze, izbral ponudnika študentskih zavarovanj in podprl resolucijo Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani o botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani.

Datum objave: 19.06.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Študentski svet je obenem pozval UL, naj sprejme enotno stališče glede ponavljanja zadnjega letnika študija pri čemer sami podpirajo to možnost.


Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov ljubljanske univerze  med disciplinskimi ukrepi v primeru ponovitve hujše kršitve dolžnosti študentov predvideva nov ukrep, in sicer trajno izključitev. Nov pravilnik bi poleg opomina, ukora in začasne izključitve za obdobje od enega do pet let predvidel tudi trajno izključitev, ki bi se izrekal v primeru ponovitve hujše kršitve dolžnosti študenta, če je študentu že bil izrečen ukrep začasne izključitve. V študentskem svetu se zavzemajo, da bi poleg štirih sankcij (opominom, ukorom, začasno in trajno izključitvijo) vpeljali še eno sankcijo, in sicer možnost začasne prepovedi opravljanja izpitov študentu. Po njihovem mnenju je sedaj med ukorom in začasno izključitvijo prevelik razkorak.

Študentski svet je na seji podprl resolucijo študentov Biotehniške fakultete in Študentske organizacije Univerze v Ljubljani o Botaničnem vrtu, v kateri se zavzemajo za njegovo ohranitev.