Datum objave: 30.06.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Številka: 201 10/08 PMV-svm

Datum: 19.6.2008

 

Zapisnik

sestanka s prodekani za študijske zadeve

članic Univerze v Ljubljani z dne 19.6. 2008

 

 

Prisotni:

Mojca Žugelj-Marič, AG, prof. dr. Jože Osterc, BF, dr. Marjeta Stevanović, BF, dr. Andreja Cirman, EF, prof. dr. Jaka Bonča, FA, dr. Monika Kalin Golob, FDV, prof. dr. Andrej Žemva, FE, izr. prof. dr. Borut Božič, FFA, prof. dr. Dušan Petrovič, FGG, izr. prof. dr. Metka Renko, FKKT, doc. dr. Jelenko Švetak, FPP, izr. prof. dr. Radko Osredkar, FRI, doc. dr. Bojana Mesec, FSD, izr. prof. dr. Stojan Burnik, FŠ, Stanka Primc, FU, izr. prof. dr. Frančiška Trobevšek Drobnak, FF, izr. prof. dr. Franci Sluga, NTF, prof. dr. Miha Juhart, PF, doc. dr. Robert Petkovšek, TEOF, prof. dr. Vojteh Cestnik, VF, dr. Mojca Medič, VŠZ, Nejc Brezovar, predsednik ŠS UL, prof. dr. Julijana Kristl, UL, Polonca Miklavc Valenčič, UL, Marjana Slobodnik, UL.

 

Odsotni:

predstavniki  AGRFT, ALUO, FMF, FS, MF, PEF

 

 

Dnevni red sestanka:

 

  1. Urejenost spletnih strani – objava programov,
  2. Seznam predavanj,
  3. Brošura UL o 1. stopenjskih programih,
  4. Enotno nastopanje pri reševanju prošenj in pritožb študentov,
  5. »Protiplagiatorski«  program,
  6. Okrogla miza  o priznavanju izobraževanja predvidena za jesen 2008,
  7. Predlogi in pobude prodekanov.

 

 

Ad 1

Prorektorica dr. Julijana Kristl je prisotne seznanila s potekom bolonjske prenove študijskih programov prve stopnje in jih obvestila, da so programi, ki so prispeli na strokovno službo že v obravnavi. Nekateri so že uvrščeni na dnevni red seje Komisije za dodiplomski študij, 24. 6. 2008, drugi pa bodo predvidoma na izredni seji iste komisije, če bo sklicana v juliju. Polonca Miklavc Valenčič je pozvala prodekane za študijsko dejavnost, naj poskrbijo, da bodo zborniki akreditiranih študijskih programov objavljeni na spletnih straneh članic in da bodo predmetniki skladni z akreditiranimi predmetniki. Vse spremembe študijskih programov je potrebno akreditirati v skladu z merili Sveta RS za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov.

 

Ad 2

Ob tej točki so bili pozvani predstavniki članic, ki še niso posredovali seznama predavanj, naj to čim prej storijo. V seznam je potrebno vključiti vsa predavanja, predvidena za študijsko leto 2008/09. 

 

 

Ad 3

Prorektorica je obvestila prisotne, da je za jesen predvidena publikacija z informacijami o prenovljenih študijskih programih 1. stopnje na UL za potencialne študente. Naknadno in v posebni publikaciji je predvidena tudi objava informacije o študijskih programih 2. stopnje.

 

Sklep:

Prodekani za študijske zadeve poskrbijo, da bodo na njihovih spletnih straneh objavljeni ažurni predstavitveni zborniki.

 

 

Ad 4

V gradivu za sestanek sta bila predstavljena dva primera vprašanj študentov, kakršna vse pogosteje prihajajo tako na naslove članic, kot tudi univerze. Po razpravi na sestanku je bilo sklenjeno, da se odgovori na taka vprašanja uskladijo s članicami na univerzi, da se čimbolj skladno in enotno postopa v sorodnih primerih, ne glede na to, da se postopki vodijo na posameznih članicah.

 

Primer 1:

»Pozdravljeni,

 

mene zanima ena stvar glede izrednega študija. Vpisana sem bila že 2x v prvi letnik, pa me zanima če bi se vpisala izredno, če bi imela sploh kakšne možnosti, da zaprosim za vpis na redni študij, po uspešno končanem prvem letniku.

 

Hvala za odgovor.«

 

Primer 2:

» Spoštovani,

 

sem študent…VS programa…kateri se izvaja letos zadnjič, jeseni pa se prične nov univerzitetni. Ker vem, da mi letos ne bo uspelo opraviti pogojev za vpis v višji letnik Vas sprašujem, kaj moram storiti, da bom lahko ponavljal v tem programu za katerega ne izpolnjujem formalnih pogojev za vpis (srednješolsko izobraževanje sem zaključil z zaključnim izpitom).

 

V pričakovanju Vašega odgovora Vas prav lepo pozdravljam.«

 

Sklep:

Pri prehodu iz izrednega načina v redni način študija v študijskem programu, je potrebno upoštevati merila, določena s študijskim redom posamezne članice, ob upoštevanju razpoložljivega števila mest v določenem letniku študija.

 

Pri ponavljanju letnika zaradi neizpolnitve študijskih obveznosti, se za študente »starih« študijskih programov, ki ne bodo mogli ponavljati letnika dodiplomskega študijskega programa, ker ga fakulteta/e ne bodo več izvajale, je potrebno upoštevati 48. člen prehodnih in končnih določb ZVis-D in študentu omogočiti, da na podlagi prošnje in pozitivnega sklepa o prepisu in ponavljanju letnika, nadaljuje študij po  »novem« programu.

 

Ad 5

Prorektorica je predstavila predlog, da se protiplagiatorski računalniški program (predstavitev programa v gradivu) testira na Ekonomski fakulteti oziroma na drugih fakultetah, kjer to želijo, oziroma kjer že imajo elektronski arhiv diplomskih, magistrskih, doktorskih in seminarskih nalog (EF, FDV, FU, FSD, FPP). Ta je namreč pogoj za delovanje tega programa. Za uporabo programa je potrebno zagotoviti sredstva, ki jih bo delno zagotavljal rektorat.

 

Predstavnik Ekonomske fakultete je program predstavil vsebinsko in poudaril njegove dobre oziroma slabe strani. Predstavil je tudi dva cenovna modela, ki sta odvisna od ponudbe paketov tega programa: akademski paket in multicampus paket. Za uporabo programa ni potrebno tehnično nadgrajevati računalniških zmogljivosti, saj jih zagotavlja ponudnik programa. Delna omejitev uporabe programa je jezikovna, saj je naravnan na angleščino. Na UL se bo potrebno dogovoriti o uporabljenem delu objav v člankih, ki je v seminarskih in diplomskih nalogah še dopusten, da se ga ne smatra kot plagiatorstvo.

 

Sklep:

Pobuda se posreduje na KRIS UL, ki naj strokovno podpre predlog o nabavi tega programa, oceni primernost cene in predlaga ustrezen ponujen paket, ter pripravi pravila uporabe in tolmačenja rezultatov.

 

Ad 6

Polona Miklavc Valenčič je prisotne seznanila, da bo jeseni 2008 okrogla miza o priznavanju izobraževanja, namenjena pooblaščenim osebam na članicah, ki vodijo postopke priznavanja izobraževanja v skladu z Zakonom o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Ur l. RS,št. 73/04). Na okroglo mizo bodo povabljeni predstavniki Oddelka za priznavanje izobraževanja MVZT in po možnosti tuji gost iz ene od sosednjih držav, ki bo predstavil visokošolski sistem v zadevni tuji državi.

 

 

Ad 7

Predstavnik FPP je želel stališče UL o ukinitvi indeksov v papirnati obliki, glede na to, da se intenzivno pripravlja računalniška aplikacija e-študent. Prorektorica je odgovorila, da lahko tiste članice, ki bodo v celoti uporabljale to aplikacijo presodijo, da indeksa v papirnati obliki ne bodo več uporabljale.

 

Naslednja pobuda je bila glede centralizacije prijav za vpis v 2. bolonjsko stopnjo oziroma vprašanje ali se na univerzi razmišlja o enotni politiki in organizaciji prijavnega postopka za študij na 2. stopnji. Odgovor prorektorice je bil, da ta trenutek v 2. bolonjsko stopnjo še ne vpisujejo vse članice in da nekatere niti niso razpisale te stopnje. Nekatere članice centralizacije do sedaj niso podprle, je pa univerza vedno odprta za te pobude. V prvi fazi bomo poenotiti vpisni list za 2. stopnjo, kot je to za 1. stopnjo že praksa. Predstavniki članic predlagajo jeseni sestanek na temo centralizacije vpisa v 2. stopnjo in poenotenja vpisnega lista.

 

Predstavniki članic bi želeli izvedeti datum naslednjega strokovnega usposabljanja mentorjev iz prakse.

 

Sklep:

Strokovna služba univerze uskladi datum strokovnega usposabljanja mentorjev iz prakse in ga sporoči članicam.

 

 

Zapisala:                                                                                           Prorektorica

Polonca Miklavc Valenčič

                                                                                                   prof. dr. Julijana Kristl

 

 

 

Priloga: Informacija o protiplagiatorskem programu.