Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani je danes, 18. julija 2008, končala prvi rok izbirnega postopka za vpis v prvi letnik visokošolskega študija v Republiki Sloveniji za študijsko leto 2008/2009.

Datum objave: 18.07.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Vsi kandidati, ki so z veljavno Prvo prijavo za vpis (v nadaljevanju prva prijava) sodelovali v prijavno-sprejemnem postopku, bodo prejeli pisni sklep o rezultatih prvega roka izbirnega postopka. Sklep vsebuje podatke o sprejemu kandidata v želeni študijski program in doseženih točkah ter pravni pouk.

Kandidati, ki so sprejeti v enega od študijskih programov, se bodo v prvi letnik rednega in izrednega študija vpisali na visokošolskih zavodih v času od 25. julija do 18. avgusta 2008. Visokošolski zavodi jih bodo k vpisu pisno povabili.

Kandidat, ki meni, da je bil izbirni postopek kršen, se lahko pritoži Komisiji za pritožbe na univerzah ali samostojnih visokošolskih zavodih. Pritožbeni rok se izteče 8. avgusta 2008. Pritožbo pošlje na isti naslov, kot je poslal prvo prijavo. Pritožbi je treba priložiti kopijo sklepa in ustrezna dokazila.

Podatki o še prostih vpisnih mestih za drugi prijavni rok bodo 20. avgusta 2008 objavljeni na spletnih straneh prijavnih služb Univerze v Ljubljani (www.vpis.uni-lj.si), Univerze v Mariboru (vpis.uni-mb.si) in Univerze na Primorskem (www.vpis.upr.si), Univerze v Novi Gorici (www.ung.si); dosegljivi pa bodo tudi na vseh visokošolskih zavodih, pri vratarjih univerz, na srednjih šolah in na enotah Zavoda RS za zaposlovanje.

Drugo prijavo za vpis (v nadaljevanju druga prijava)lahko oddajo kandidati, ki so oddali prvo prijavo in niso bili sprejeti v nobenega od napisanih študijskih programov, ter tisti, ki niso oddali prve prijave. Izjemoma se lahko prijavijo tudi kandidati, ki so bili v prvem roku sprejeti, če imajo za to upravičene razloge. O upravičenosti razlogov odloči pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda na podlagi individualne prošnje in ustreznih dokazil, ki jih mora kandidat priložiti k drugi prijavi.

Drugi prijavni rok bo potekal od 20. avgusta do 30. avgusta 2008. Obrazec Druga prijava za vpis (obrazec DZS 1,71/2), ki bo od 18. avgusta 2008 v prodaji v vseh večjih papirnicah in knjigarnah, morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko najpozneje do 30. avgusta 2008 visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru ali Univerze v Novi Gorici.

Pošljejo lahko samo en prijavni obrazec. Po prednostnem vrstnem redu lahko napišejo največ tri študijske programe, kjer so še prosta vpisna mesta in za katere izpolnjujejo vpisne pogoje.

Kandidati lahko drugo prijavo oddajo tudi v elektronski obliki na spletnih straneh www.vpis.uni-lj.si, vpis.uni-mb.si ali www.ung.si

***

Po prvem roku izbirnega postopka je prostih še 8945 (34,9%) vpisnih mest (lani 7872), od tega 4597 mest za redni študij (lani 3020) in 4348 mest za izredni študij (lani 4852). Univerza v Ljubljani ima še 4141 prostih mest, Univerza v Mariboru 2898, Univerza na Primorskem 673, Univerza v Novi Gorici 166 in samostojni visokošolski zavodi 1067 prostih mest.

Končni podatki o prostih vpisnih mestih za drugi prijavni rok bodo znani 20. avgusta, po vpisu sprejetih v prvem roku.

 

Visokošolski zavodi, na katerih bodo ostala še prosta vpisna mesta tudi po izteku drugega roka, lahko v tretjem roku še sprejmejo kandidate, ki izpolnjujejo vpisne pogoje. Tretji prijavni rok traja od 1. do 4. oktobra 2008. Kandidati pošljejo visokošolskemu zavodu pisno prošnjo, v kateri napišejo en študijski program. Prošnji priložijo overjene kopije spričeval in drugih dokazil.

***

Za študijsko leto 2008/2009 je bilo na štirih slovenskih univerzah in dvanajstih samostojnih visokošolskih zavodih razpisanih 25647 mest (lani 24929 mest).

Prvi prijavni rok za vpis je letos potekal od 31. januarja do 8. marca. Prijavo je bilo mogoče oddati tudi v elektronski obliki. Prijavo je v tem roku oddalo 23702 kandidata – državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije (lani 25368 prijav). Do postopka razvrščanja je ostalo veljavnih še 23084 prijav, 573 prijav je bilo izločenih iz nadaljnjega prijavno-sprejemnega postopka.

Med prijavljenimi za vpis v prvi letnik je 17400 dijakov četrtega letnika srednje šole, kar je 73,5% vseh prijavljenih (lani 18374 dijakov; 72,4 % vseh).

Vlada Republike Slovenije je konec aprila dala soglasje k sklepom o omejitvi vpisa za 97 (lani za 107) študijskih programov za redni študij in za sedem (lani za deset) študijskih programov za izredni študij. V študijske programe, za katere je bil sprejet sklep o omejitvi vpisa, se je s prvo željo prijavilo 13105 (55,4%) kandidatov (lani 60,6%).

Vpisne pogoje (opravljena matura, poklicna matura oziroma zaključni izpit in preizkus nadarjenosti oziroma psihofizičnih sposobnosti) je izpolnilo 18619 kandidatov (78,7 % od vseh). Tisti, ki so se s prvo željo prijavili v študijske programe brez omejitve vpisa, so bili sprejeti. Kandidati, ki so se prijavili v študijske programe z omejitvijo vpisa, pa so bili izbrani glede na uspeh v srednji šoli in uspeh pri preizkusu nadarjenosti oziroma psihofizičnih sposobnosti (če je tak preizkus zahtevan s študijskim programom).

Sprejetih je 17027 kandidatov, kar je 91, 4 % od tistih, ki so izpolnjevali pogoje za vpis(lani 17332 kandidatov oziroma 87,4 %), oziroma 71,9 % od vseh prijavljenih (lani 68,3%). V redni študij je sprejetih 14590 (85,7%), v izredni pa 2437 (14,3 %).

Na Univerzo v Ljubljani je sprejetih skupaj 10317 kandidatov, Univerzo v Mariboru 4631, Univerzo na Primorskem 1171 kandidatov, Univerzo v Novi Gorici 84 in na 12 (lani 6) samostojnih visokošolskih zavodov skupaj 824 kandidatov.

Od vseh prijavljenih kandidatov z veljavno prijavo jih 6630 (28,0 %) ni sprejetih, od teh 5038 zato, ker ne izpolnjujejo vpisnih pogojev, 1592 kandidatov pa nima zadostnega števila točk za sprejem v študijski program s sklepom o omejitvi vpisa.

S prvo željo je sprejetih 14135 kandidatov (83 %), z drugo 2051 (12 %) in s tretjo željo 841 (5 %) kandidatov.