Danes so predstavniki Univerze v Ljubljani, Inštituta Jožef Stefan, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Tehnološkega parka Ljubljana, Regionalne razvojne agencije LUR, Mestne občine Ljubljana, KRKE d.d. in FOTONE podpisali pismo o nameri za ustanovitev LJUBLJANSKEGA STIČIŠČA INOVATIVNOSTI (LSI), ki je ključnega pomena za povezovanje akademskih ustanov in gospodarstva v Republiki Sloveniji.

Datum objave: 17.12.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Slovenija je v preteklih letih povečevala  vlaganja v raziskave in razvoj, vendar tudi v Sloveniji, tako kot v ostali Evropi, obstaja vrzel med ustvarjanjem novega znanja in njegovim trženjem v obliki blaga in storitev. Odkritja in patentne prijave, ki so rezultat raziskovalnega sektorja, se v bistveno premajhnem obsegu pretvarjajo v inovacije oziroma v proizvodnjo blaga in storitev, potrebnih za spodbujanje rasti in odpiranja novih delovnih mest.  V predlogu Strategije pametne specializacije je ugotovljeno, da je premalo izkoriščen potencial človeškega »kapitala« temelječega na znanju – patenti, znamke, modeli, novi proizvodi – tako glede zaščite industrijske lastnine kot ustvarjenih prihodkov na njihovi podlagi v izvozu. 

Ljubljansko stičišče inovativnosti (Ljubljana Innovation Hub) (LSI/LIH) predstavlja celovito in sistemsko rešitev za izboljšanje stanja na področju povezovanja znanosti in gospodarstva ter komercializacije znanja. Sredstva usmerja  tja, kjer bodo njihovi učinki največji, saj izkorišča gospodarske priložnosti preteklih raziskovalnih in inovacijskih dosežkov.

S stičiščem želijo partnerji na področjih, kjer imata Ljubljana oz. celotna regija in Slovenija  prepoznane primerjalne in konkurenčne prednosti, in sicer predvsem znanosti o življenju (farmacija, medicina,  kemija, robotika, informatika, umetna inteligenca ….)  spodbujati na znanju temelječ razvoj s podporo konkretni povezavi raziskovalne sfere in gospodarstva s ciljem diverzifikacije v nove tehnologije, produkte in storitve (vzpostavitev start-up, spin-off, split-off podjetij in diverzifikacija  proizvodnje v obstoječih podjetjih) ter posledično delovnih mest z visoko dodano vrednostjo.

Inovativnost projekta pa se ne bo kazala zgolj na tehnološkem, ampak tudi na organizacijskem področju. Tako bodo razvite ustrezne nove sistemske in organizacijske rešitve za uspešnejšo komercializacijo znanja ter oblikovanje stimulativnega razvojnega in poslovnega okolja in za investiranje nacionalnih in evropskih razvojnih sredstev v projekte, ki bodo zagotavljali največje učinke. Oblikovan in vzpostavljen bo model evalvacije preteklih dosežkov raziskovalnega sektorja (odkritij, patentov) z vidika njihovega potenciala za razvojno prestrukturiranje in krepitev konkurenčnost obstoječih ter razvoj novih dejavnosti z visoko dodano vrednostjo in identifikacijo tistih z največjim tržnim potencialom. Ta bo dopolnjen z ustreznim celovitim modelom  sofinanciranja razvoja proizvodov od zamisli do trga, ki bo predstavljal učinkovito  dopolnjevanje javnih (nepovratnih in povratnih sredstev)  in privatnih sredstev v odvisnosti od razvojne faze produkta in stopnje tveganja.

Projekt je v fazi oblikovanja in povsem odprt za nove člane. Prav gotovo se bodo v projekt vključili Kemijski inštitut Ljubljana, Nacionalni inštitut za biologijo, ostale slovenske univerze, centri odličnosti, kompetenčni centri, inovativne proizvodne tvrdke iz celotne Slovenije itd. Danes ustanovljena projektna skupina bo zato v nadaljevanju priprave projekta dopolnjena z dodatnimi člani, predstavniki partnerskih institucij in sodelujočih ministrstev.