Datum objave: 05.04.2016

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Upravni odbor (Kuratorij) Knafljeve ustanove na Dunaju na podlagi 3. člena Pravilnika za podeljevanje Tumovih štipendij v okviru Knafljeve ustanove, sprejetega dne 12. 2. 2016, razpisuje razpis Tumove štipendije za študijsko leto 2016/2017.

Tumova štipendija je namenjena spodbujanju doktorskega (izjemoma magistrskega) študija diplomantov slovenskih in zamejskih univerz, ki se vpišejo na doktorski študij, izjemoma magistrski študij, na visokošolskih ustanovah v Avstriji in izjemoma tudi drugod v Evropi.

Štipendija se dodeli za eno študijsko leto v višini 500 evrov mesečno ter se izplača 9-krat.

Štipendija se lahko podaljša za nadaljnje študijsko leto, če so za to na voljo finančna sredstva in če obstajajo za to utemeljeni razlogi.

S tem razpisom se razpisuje ena štipendija za študijsko leto 2016/2017.

Za Tumovo štipendijo lahko zaprosi diplomant:

 • slovenskih univerz ali univerz v zamejstvu, ki ima slovensko državljanstvo ali lahko izkaže slovensko poreklo,
 • katerega ocena magistrske naloge znaša 8 (osem) ali več in
 • ki ob poteku roka za vložitev prošnje za štipendijo še ni dopolnil 30 let.

Izjemoma lahko Upravni odbor (kuratorij) ustanove podeli štipendijo tudi kandidatu z nižjo oceno, če obstajajo za to utemeljeni razlogi.

Prošnji morajo kandidati predložiti:

 • overjeno fotokopijo magistrske diplome,
 • potrdilo o opravljenih izpitih in povprečni oceni,
 • kratek življenjepis,
 • pismo o nameri, v katerem kandidat opiše razloge za vpis na podiplomski študij in utemelji izbiro študijske smeri ter institucije, na katero se želi vpisati,
 • priporočili dveh profesorjev; priporočili se oddata vsako v svoji zapečateni ovojnici, ki jo je priporočitelj podpisal na črti, kjer se stikata zavihek ovojnice in ovojnica in je svoj podpis prelepil s prozornim lepilnim trakom,
 • potrdilo o oddani prošnji za sprejem na doktorski študij na eni od evropskih univerz,
 • dokaz o državljanstvu RS ali izkaz slovenskega porekla (pismo slovenskih organizacij v zamejstvu in po svetu, Urada za Slovence ipd.),
 • izjavo o rednih dohodkih in morebitni (drugi) štipendiji, ki jo prejema kandidat.

Rok za oddajo prošenj za dodelitev štipendije je 15. junij 2016.

Prošnjo kandidat pošlje na naslov: Upravni odbor Knafljeve ustanove, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

Izbiro med kandidati bo Upravni odbor (Kuratorij) opravil do 15. julija 2016. Upravni odbor (kuratorij) ustanove bo obvestil vsakega kandidata, ki je vložil popolno prijavo, o tem, ali mu je bila dodeljena štipendija.

Sklep Upravnega odbora (kuratorija) ustanove o izbiri je dokončen.
Z izbranim štipendistom se bo sklenila pogodba o štipendiranju.

Več informacij:
mag. Anton Levstek

Predsednik upravnega odbora (kuratorija):
mag. Anton Levstek, l. r.

Rektor Univerze v Ljubljani:
prof. dr. Ivan Svetlik, l. r.