Datum objave: 26.10.2016

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Univerza v Ljubljani je s študijskim letom 2015/2016 na podlagi navodil glavnega tajnika Univerze v Ljubljani začela uvajati enotna potrdila, ki jih izdaja študentom in diplomantom za različne namene, predvsem za uveljavljanje pravic iz študija ali študentskega statusa. Enotna potrdila predstavljajo izpis podatkov iz evidence, ki jo članice Univerze v Ljubljani vodijo na podlagi določb Zakona o visokem šolstvu, ki ureja evidence o vpisanih študentih in diplomantih.

Enotna potrdila so pripravljena in dogovorjena z namenom prepoznavnosti univerze, zagotavljanja verodostojne in korektne vsebine na potrdilih ter zmanjšanja možnosti zlorab in poneverb.

Enotna potrdila na Univerzi v Ljubljani so naslednja:

  1. Potrdilo o vpisu
  2. Potrdilo o opravljenih obveznostih
  3. Potrdilo o opravljenih obveznostih za študente na izmenjavi
  4. Potrdilo o zaključku študija
  5. Izpisnica

Potrdila se lahko izdajo v slovenskem in v angleškem jeziku, opremljena pa so s faksimilom podpisa dekan in faksimilom žiga, s čimer članica jamči, da podatki na potrdilu ustrezajo podatkom v evidenci na dan izdaje potrdila in tako se ta potrdila lahko uporabljajo kot javne listine.

Vse institucije, ki potrebujejo ta potrdila za izvajanje postopkov uveljavljanja ugodnosti ali pravic iz statusa študenta obveščamo, da so to potrdila, ki zagotavljajo skladnost podatkov s podatki v uradnih evidencah in da je s faksimilom podpisa dekana in faksimilom žiga članice zagotovljena enaka stopnja odgovornosti kot  z originalnimi podpisi in žigi.

Poleg informacij, navedenih na potrdilih, pristojne institucije obveščamo tudi o pravicah, ki jih zagotavlja Statut Univerze v Ljubljani glede nadaljevanja in zaključevanja študija:

Nadaljevanje študija po prekinitvi

155. člen

Prekinitev študija se računa od dne, ko je študent izgubil status študenta.

Ne šteje se, da je prekinil študij študent, ki je v času pred izgubo statusa študenta opravil vse izpite in druge s študijskim programom predvidene obveznosti, ni pa še oddal diplomske naloge, če od izgube statusa študenta nista minili več kot dve leti.

156. člen

Če študent prekine študij za manj kot dve leti, ga lahko nadaljuje in dokonča po istem študijskem programu, ki je veljal ob vpisu.

157. člen

Če sta minili več kot dve leti, odkar je študent prekinil študij, mora za nadaljevanje študija vložiti prošnjo na komisijo za študijske zadeve članice ali drug organ, določen s pravili članice.

Če se je v času prekinitve študija spremenil študijski program, določi organ iz prejšnjega odstavka študentu diferencialne izpite ali druge dodatne obveznosti kot pogoj za nadaljevanje študija.

Če je zaradi napredka stroke v času daljše prekinitve študija postalo znanje, ki se je zahtevalo na posameznem izpitu pred prekinitvijo študija, neustrezno, lahko organ iz prejšnjega odstavka članice poleg določitve diferencialnih obveznosti odloči, da mora študent ponovno opraviti posamezne izpite ali druge obveznosti, ki jih je pred prekinitvijo študija že opravil.