Datum objave: 19.12.2019

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Vabimo Vas, da se udeležite 39. mednarodnega simpozija Obdobja z naslovno temo Slovenščina – diskurzi, zvrsti in jeziki med identiteto in funkcijo, ki bo potekal od 18. do 20. novembra 2020 v organizaciji Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

 Vse o simpoziju Obdobja 39, temah simpozija in prireditvi je na voljo na spletni strani Simpozij Obdobja 39, kjer je tudi elektronska prijavnica. Rok za prijavo (izpolniti je treba prijavnico na spletni strani in oddati izvleček v dolžini 150 besed) je 10. februar 2020. Za dodatne informacije smo dosegljivi na elektronskem naslovu .

Predsednica 39. simpozija Obdobja izr. prof. dr. Jerca Vogel, strokovna sodelavca simpozija dr. Damjan Huber in dr. Mojca Nidorfer Šiškovič

Tematska področja 39. simpozija Obdobja:

  1. SLOVENŠČINA V MEDIJIH (razmerje med slovenščino in drugimi jeziki ter med knjižnim jezikom in drugimi zvrstmi; pomen identitete in prevladujoče funkcije pri govorčevi izbiri jezika, zvrsti in diskurza)
  2. SLOVENŠČINA V OGLAŠEVANJU (jezik oglaševanja med identiteto in funkcijo)
  3. SLOVENŠČINA V UMETNOSTI (v književnosti, gledališču, stripu, filmu)
  4. SLOVENŠČINA V ŠOLI (vloge knjižnega jezika in drugih različic slovenščine kot učnega in kot sporazumevalnega jezika; razvijanje zavesti o jezikovni raznovrstnosti)
  5. SLOVENŠČINA V PRAVNI, UPRAVNI IN POLITIČNO-DIPLOMATSKI RABI (upoštevanje doslej marginaliziranih skupin; vpliv tujih jezikov na različnih ravneh; zvrsti in diskurzi govorjenega in zapisanega pravno-formalnega jezika)
  6. SLOVENŠČINA NA UNIVERZI IN V ZNANOSTI (razmerje med slovenščino in drugimi jeziki, raba zvrsti v govorjenem in zapisanem strokovnem diskurzu)
  7. SLOVENŠČINA PRI DELU (prilagodljivost jezikovnih različic glede na kontekst in prenosnik, vloga tujih jezikov na specifičnih delovnih področjih)
  8. SLOVENŠČINA POSEBNIH SKUPIN GOVORCEV (npr. priseljencev prve in druge generacije, govorcev iz socialno deprivilegiranih okolij, govorcev s posebnimi potrebami)

 

Obdobja