Datum objave: 21.11.2023

Kategorija: Aktualno na Univerzi

image001 (2).png

Študentke in študenti s posebnimi potrebami se srečujejo s posebnimi okoliščinami ali obremenitvami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo polno in učinkovito vključevanje ter sodelovanje v študijskem procesu. Z izvajanjem ustreznih prilagoditev in podpornih storitev si univerze prizadevamo študentkam, študentom omogočati čim enakovrednejše in čim boljše možnosti za uspešen študij. S tem namenom Rektorska konferenca Republike Slovenije organizira dogodek z naslovom Vključujoče univerzitetno izobraževalno okolje kot generator uspešnih zgodb, ki bo 7. decembra 2023 ob 9.00 prek spleta.

Za rast in razvoj vključujočega izobraževalnega okolja za vse je pomembno sodelovanje med visokošolskimi zavodi in institucijami, ki omogoča izmenjavo praks, prepoznavanje izzivov in priložnosti za izboljšanje stanja inkluzije v terciarnem izobraževanju. Cilj dogodka je izmenjati izkušnje o pristopih in prilagoditvah, ki jih različni zavodi uporabljajo za sodelovanje s študentkami, študenti s posebnimi potrebami, in predstaviti koristne informacije o izobraževanju s prilagoditvami. Ob tem želimo deliti uspešne zgodbe študentk, študentov s posebnimi potrebami o študiju na univerzah in zbrati predloge ukrepov za izboljšanje stanja inkluzije v visokošolskem izobraževalnem okolju.

Uvodnemu programu s ključnimi izhodišči za izboljšanje stanja inkluzije na nacionalnem nivoju bo sledila izmenjava izkušenj s poučevanjem, študijem, sodelovanjem in z nudenjem podpore na univerzah s področja inkluzije oz. posebnih potreb. Na ta način bodo člani akademske skupnosti sodelujočih univerz izmenjali izkušnje in dobre prakse, s katerimi je mogoče izboljšati inkluzijo študentk, študentov s posebnimi potrebami v visokošolskem izobraževanju.

Dogodek bo potekal na daljavo s pomočjo orodja MS Teams. Prijavljeni boste dan pred dogodkom prejeli elektronsko sporočilo z neposredno povezavo do srečanja.

Na konferenco se prijavite na spletni povezavi tukaj. Prijave so odprte do 5. decembra 2023.

Delovna jezika konference sta slovenski in angleški. Prevajanje ne bo zagotovljeno. Pri angleški predstavitvi je na voljo samostojen vklop angleških podnapisov (Več > Jezik in govor > Vklopite napise v živo).

PROGRAM DOGODKA

9.00–9.25 Pozdravni nagovori:

red. prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru

red. prof. dr. Gregor Majdič, Univerza v Ljubljani, predsedujoča članica Rektorske konference Republike Slovenije, rektor

izr. prof. dr. Matjaž Debevc, Evropski center za vire o dostopnosti AccessibleEU, nacionalni ekspert, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, upokojeni profesor

9.25–10.45 Panel z vabljenimi predstavitvami (moderator: Danilo Majcen, Univerza v Mariboru):

Pravilnik o postopkih in načinu izvrševanja pravic študentov s posebnimi potrebami in študentov s posebnim statusom v visokem šolstvu: Duša Marjetič, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Direktorat za visoko šolstvo, vodja Sektorja za visoko šolstvo

Dostopnost v visokem šolstvu: Klemen Šubic, Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, vodja Sektorja za kakovost in mednarodno sodelovanje

The University of Trieste and the Inclusion of Students with Disabilities. A Process that Has Begun and Hopefully Will Never End!: Elena Bortolotti, associate professor (University of Trieste, Rector's representative for Inclusive Policies at the University)

Služba za pomoč, svetovalnica in drugi programi Društva študentov invalidov Slovenije: Alenka Gajšt (Društvo študentov invalidov Slovenije, enota Maribor, strokovna sodelavka)

10.45–10.55 Odmor

10.55–12.55 Panel za izmenjavo izkušenj med univerzami (moderator: Danilo Majcen, Univerza v Mariboru):

Individualiziran program za študenta, študentko s posebnimi potrebami: Kakšna je vloga samozagovorništva v njem? Doc. dr. Karmen Drljić, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem, docentka za področje inkluzivne pedagogike

Enakost in vključevanje na Univerzi v Ljubljani: Tamara Boh, Univerza v Ljubljani, pomočnica glavnega tajnika

Možnosti študija in prilagajanja študijskih obveznosti za študente, študentke s posebnimi potrebami na Univerzi v Novi Gorici: red. prof. dr. Imre Cikajlo, Univerza v Novi Gorici, dekan Poslovno-tehniške fakultete

Dobre prakse Nove univerze za izboljšanje študentske izkušnje študentov, študentk s posebnimi potrebami: Inga Pikl, Nova univerza, Vodja centra za karierni razvoj in mednarodno mobilnost Nove univerze

Visokošolsko učno ukolje – pomen celostne (karierne) podpore študentom, študentkam: doc. dr. Mojca Blažič, Univerza v Novem mestu, vodja Kariernega centra UNM

Vidik kontaktnih oseb na UM za pomoč in informacije študentom, študentkam s posebnimi potrebami: Vladka Kožuh Ledinek, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, predstojnica Oddelka za izobraževalno dejavnost, kontaktna osebaza študente s posebnimi potrebami in posebnim statusom

12.55–13.10 Odmor

13.10–14.00 Panel s študentskimi zgodbami (moderator: Danilo Majcen, Univerza v Mariboru):

Delo tutorjev, tutork študentov s študenti, študentkami s posebnimi potrebami in statusi: Lana Erjavec, Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem, študentka programa Fizioterapija

Študij z gluhoslepoto: Metka Knez (Pedagoška fakulteta Univerza v Ljubljani, absolventka študijskega programa 3. stopnje Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede, smer Specialna in rehabilitacijska pedagogika)

Študij s cerebralno paralizo – ne ovira, temveč motivacija!: Agnes Kojc, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, doktorska študentka

Disleksija – dar ali ovira tekom študija: Matic Ponikvar, Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu, študent programa Zdravstvena nega

Študentska izkušnja: Osebna perspektiva in dobre prakse: Neja Marc, Evropska pravna fakulteta Nove univerze, študentka 2. letnika magistrskega študijskega programa Pravo

14.00–14.45 Zaključne misli in razprava (moderatorka: izr. prof. dr. Marta Licardo, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, vodja Svetovalnice za študente s posebnimi potrebami in posebnimi statusi.

Sodelujoči: predstavniki, predstavnice Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, Društva študentov invalidov Slovenije enota Maribor, Oddelka za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko Univerze v Ljubljani in študentk_ov Univerze v Mariboru)

*****

POVZETKI PO SKLOPIH

PANEL Z VABLJENIMI PREDSTAVITVAMI:

Pravilnik o postopkih in načinu izvrševanja pravic študentov s posebnimi potrebami in študentov s posebnim statusom v visokem šolstvu

Duša Marjetič (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Direktorat za visoko šolstvo, vodja Sektorja za visoko šolstvo)

Opredelitvi študentov, študentk s posebnimi potrebami in s posebni statusom sta bili v Zakon o visokem šolstvu dodani z Zakonom za urejanje položaja študentov oktobra 2017 in dopolnjeni aprila 2022. Za ureditev postopkov in podrobnejšega načina izvrševanja pravic teh študentk in študentov do prilagoditve izvajanja študijskih programov in dodatne strokovne pomoči pri študiju Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije pripravlja Pravilnik o postopkih in načinu izvrševanja pravic študentov s posebnimi potrebami in študentov s posebnim statusom v visokem šolstvu.

Dostopnost v visokem šolstvu

Klemen Šubic (Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu,

vodja Sektorja za kakovost in mednarodno sodelovanje)

Letos mineva 10 let od posveta, ki ga je NAKVIS organiziral za strokovnjake agencije in na katerem so bili jasno predstavljeni izzivi, s katerimi se študenti, študentke s posebnimi potrebami vsakodnevno soočajo pri študiju. V sodelovanju z ZDSSS, Zavodom Pristop in DŠIS smo oblikovali smernice za dostopnost, ki usmerjajo strokovnjake agencije pri presoji obstoja in ustreznosti pogojev in storitev, oblik komuniciranja, presoji ustreznosti prilagoditev in dostopnosti do virov, informacij, prostorov in opreme.

The University of Trieste and the Inclusion of Students with Disabilities. A Process that Has Begun and Hopefully Will Never End!

Elena Bortolotti (University of Trieste, associate professor, Rector’s representative for

Inclusive Policies at the University)

Pursuant to Article 24 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), States Parties must ensure that persons with disabilities are able to access general tertiary education, vocational training, adult education, and lifelong learning without discrimination and on an equal basis with others. The University of Trieste recognizes diversity as a constitutive characteristic of all humanity and, as indicated by the WHO (ICF, 2002), shares the assumption that vulnerability is the result of a multiple interaction between personal and health factors and the conditions of the environmental context in which people live and work. The Disability and DSA Service carry out activities that guide and support students from the initial phase of orientation to the choice of study path, in the phase of university admission, and during the period of attendance until the achievement of the degree. The objective of this paper is to discuss the concept of inclusion, which is to be understood as a process that has begun at the University of Trieste and that is to be implemented in the future. The main services that Units offer today will be presented. Elena Bortolotti’s research areas concern the topics of education and didactics in the presence of special needs. She teaches courses aimed at teacher training in the areas of special pedagogy and

didactics.

Služba za pomoč, svetovalnica in drugi programi Društva študentov invalidov Slovenije

Alenka Gajšt (Društvo študentov invalidov Slovenije, enota Maribor, strokovna sodelavka)

Društvo študentov invalidov Slovenije je nevladna organizacija, ki združuje študente, študentke s posebnimi potrebami. Predstavili bomo programe svetovanja in podpore za študente, študentke s posebnimi potrebami za uspešnejše vključevanje v študijski proces in programe obštudijskih dejavnosti, ki jih ponujamo zanje. Prav tako bomo predstavili izobraževanja in svetovanja, ki so na voljo zaposlenim na visokošolskih institucijah kot podpora pri vzpostavljanju vključujočega visokošolskega prostora.

PANEL ZA IZMENJAVO IZKUŠENJ MED UNIVERZAMI:

Individualiziran program za študenta, študentko s posebnimi potrebami: Kakšna je vloga samozagovorništva v njem?

doc. dr. Karmen Drljić (Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem, docentka za področje inkluzivne pedagogike)

Prepoznavanje študentov, študentk, ki iz različnih razlogov tvegajo izključenost ter morebitnih predsodkov do njihovih zmožnosti predstavlja eno pomembnejših nalog univerze, ki je občutljiva do različnih družbenih problematik. Slednje se izraža tudi pri zagotavljanju prilagoditev študijskega procesa, do katerega imajo pravico študenti, študentke s statusom študenta s posebnimi potrebami. Na Univerzi na Primorskem je ta pravica zagotovljena z individualiziranim programom, ki upošteva pomen aktivne vloge študenta, študentke in njegovega samozagovorniškega udejstvovanja.

Enakost in vključevanje na Univerzi v Ljubljani

Tamara Boh (Univerza v Ljubljani, pomočnica glavnega tajnika)

Univerza v Ljubljani se je že v času pandemije in v pokovidnem obdobju zavezala h krepitvi strategij in politik za zagotavljanje akademskega okolja, ki bo odprto, strpno, varno za izražanje raznolikosti ter spodbudno za udejanjanje potencialov vsakega posameznika in posameznice. Tako smo na Univerzi v Ljubljani še okrepili aktivnosti spodbujanja vključevanja vseh študentk in študentov v univerzitetno skupnost z aktiviranjem znotraj- in zunajuniverzitetnih mrež.

Tamara Boh se je od 2019 v okviru Službe za študente in alumne Univerze v Ljubljani ukvarjala s kariernim napredovanjem študentk in študentov in podporo študentkam in študentom s posebnimi potrebami in posebnimi statusi. Sedaj v Centru vseživljenjskega učenja sodeluje pri vzpostavitvi mikrodokazil na Univerzi v Ljubljani.

Možnosti študija in prilagajanja študijskih obveznosti za študente, študentke s posebnimi potrebami na Univerzi v Novi Gorici

prof. dr. Imre Cikajlo (Poslovno-tehniška fakulteta Univerze v Novi Gorici, dekan)

Univerza v Novi Gorici (UNG) je po obsegu programov in številu študentov, študentk najmanjša slovenska univerza, zato je tudi število študentov, študentk s posebnimi potrebami pričakovano zelo majhno. Kljub temu je UNG v fazi prenove Pravil o študentih s posebnimi potrebami, saj želi postati univerza, ki omogoča študij vsem skupinam študentom, študentkam. Že do sedaj so študenti, študentke s posebnimi potrebami lahko uveljavili status na UNG, v katerem so opredelili težave, s katerimi se soočajo in za katere imajo ustrezne pripadajoče listine. UNG ima prilagojen dostop za gibalno ovirane osebe in možnosti individualnega prilagajanja študijskega programa osebam s težavi v kognitivnem funkcioniranju.

Dobre prakse Nove univerze za izboljšanje študentske izkušnje študentov, študentk s posebnimi potrebami

Inga Pikl (Nova univerza, vodja Centra za karierni razvoj in mednarodno mobilnost Nove

univerze)

Inga Pikl bo predstavila uspešne pristope in dobre prakse na Novi univerzi, namenjene izboljšanju študentske izkušnje za študente, študentke s posebnimi potrebami. Prikazala bo konkretne ukrepe in programe, ki vključujejo individualiziran pristop, komunikacijo s študenti ter vključevanje v tutorstvo. Poudarek bo na ustvarjanju vključujočega okolja ter načinih, kako Nova univerza sistematično pristopa k izboljšanju izkušenj študentov, študentk s posebnimi potrebami, s ciljem zagotavljanja enakovrednih možnosti za vse študente, študentke.

Visokošolsko učno ukolje – pomen celostne (karierne) podpore študentom, študentkam

doc. dr. Mojca Blažič (Univerza v Novem mestu, vodja Kariernega centra UNM)

Strateške smernice razvoja UMM med drugimi podpirajo razvoj in uporabo inovativnih in prožnih oblik poučevanja in učenja v študijskem procesu, kot tudi krepitev aktivnosti kariernega centra v luči podpore študentom, študentkam pri njihovem osebnostnem in strokovnem razvoju. Študij ni samo proces pridobivanja znanja, ampak proces celovitega razvoja vsakega študenta, študentke, zato jih je treba že v izhodišču upoštevati kot subjekte tega procesa s spodbujanjem prožnih oblik učenja, na študenta osredinjenim učenjem in njihove aktivne participacije za povečanje zaposlitvenega potenciala mladih. V prispevku bomo predstavili izsledke raziskav med študenti, študentkami Univerze v Novem mestu in ponudili pregled elementov učnega okolja in njegovega prispevka k razvoju kariernih kompetenc študentov, študentk ter identificiramo specifične izzive in potrebe mladih za namen krepitve vloge kariernega centra in razvoja prilagojenih oblik pomoči posebnim skupinam študentom, študentkam s strateškim ciljem ustvariti podporno, varno, odzivno in verodostojno okolje, ki spodbuja študente, študentke k odkrivanju možnosti za razvoj kariere, temelječih na posameznikovih interesnih sposobnosti in vrlinah, ter prispevati k zboljševanju odzivnosti izobraževalnega sistema za potrebe trga dela in s tem povezano usklajevanje znanj in pričakovanj mladih.

Vidik kontaktnih oseb na UM za pomoč in informacije študentom, študentkam s posebnimi potrebami

Vladka Kožuh Ledinek (Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, predstojnica Oddelka za izobraževalno dejavnost, kontaktna oseba za študente s posebnimi potrebami in posebnim statusom)

Študenti, študentke s posebnimi potrebami so izjemno pomembni udeleženci študijskega procesa, zato si na fakultetah prizadevamo ustvariti vključujoče okolje enakih možnosti, ki jim omogoča enakovreden, prijazen, a hkrati kakovosten študij. Kontaktne osebe na fakultetah smo pogosto prvi stik kandidatov, kandidatk za vpis na fakulteto in s poznavanjem razmer lahko veliko prispevamo že k sami odločitvi za študij, med samim študijem pa študentom, študentkam nudimo oporo in predstavljamo vez med študenti, študentkami in pedagoškimi sodelavci, sodelavkami.

PANEL S ŠTUDENTSKIMI ZGODBAMI:

Delo tutorjev študentov, študentk s študenti, študentkami s posebnimi potrebami in statusi

Lana Erjavec (Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem, študentka programa Fizioterapija)

Koordinatorka tutorjev študentov UP FVZ bo predstavila delo tutorjev, tutork s študenti, študentkami s posebnimi potrebami in posebnimi statusi na Univerzi na Primorskem. UP FVZ bo predstavila vlogo in sodelovanje tutorjev, tutork, s študenti, študentkami s posebnimi potrebami in posebnimi statusi na Univerzi na Primorskem.

Študij z gluhoslepoto

Metka Knez (Pedagoška fakulteta Univerza v Ljubljani, absolventka študijskega programa 3. stopnje Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede, smer Specialna in rehabilitacijska pedagogika)

Univerza v Ljubljani je zelo odprta in študentom, študentkam prijazna univerza. Pedagoška fakulteta v okviru univerze ponuja številne možnosti in prilagoditve za vključevanje študentov, študentk s posebnimi potrebami, tako sem tudi jaz na področju doktorskega študija dobila priložnost, da sem se udejstvovala v vseh študijskih in obštudijskih dejavnosti, kot so: tutorstvo, članstvo v študentskem svetu UL PEF, v komisijah za doktorski študij na UL PEF, v komisiji za vprašanja študentov na UL in bila za svoje aktivnosti tudi nagrajena s plaketo Univerze v Ljubljani za udejstvovanje v obštudijskih dejavnosti. Moja predstavitev bo namenjena konkretnim pozitivnim izkušnjam, ki sem jih bila deležna kot študentka s posebnimi potrebami.

Študij s cerebralno paralizo – ne ovira, temveč motivacija!

Agnes Kojc (Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, doktorska študentka)

Kot študentka s cerebralno paralizo sem si vedno prizadevala za vključenost in enakopravnost vseh, še zlasti pa za prepoznavnost skupin netradicionalnih študentov, študentk. Svojo študijsko pot sem začela s študijem slovenskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti UM. Po uspešno zaključeni drugi stopnji nadaljujem z doktorskim študijem slovenistike in s samostojnim poklicem prevajalke ter lektorice. Sem aktivna članica odbora Evropske zveze za cerebralno paralizo in tudi članica delovne skupine za študente, študentke s posebnimi potrebami.

Disleksija – dar ali ovira tekom študija

Matic Ponikvar (Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu, študent programa Zdravstvena nega)

Disleksija je genetsko pogojena specifična učna težava, za katero so značilne težave z branjem, računanjem in s pisanjem, kot pravi tradicionalna opredelitev, v širšem pomenu pa pomeni drugačnost v dojemanju zunanjega sveta in odzivanju nanj. Osebe z disleksijo so res raznolika skupina, saj se disleksija pri vsakem kaže nekoliko drugače, kar vpliva na področje izobraževanja, zaposlovanja ter socialne vključenosti. Študent v osebni zgodbi o življenju z disleksijo izpostavi tako močna področja, kot tudi primanjkljaje ter razgrne številne mite o ljudeh z disleksijo, s katerimi se je spopadal tekom procesa šolanja. Izpostavi pomen podpore izobraževalnega okolja pri soočanju z izzivi s ciljem prikazati, da biti drugačen ne pomeni biti zapostavljen.

Študentska izkušnja: Osebna perspektiva in dobre prakse

Neja Marc (Evropska pravna fakulteta Nove univerze, študentka 2. letnika magistrskega študijskega programa Pravo)

Študentka Neja Marca bo s poudarkom na osebni perspektivi delila svojo zgodbo,predstavila svoj pristop k študiju in razkrila, kako kot članica Študentskega sveta, večletna tutorka ter udeleženka obštudijskih dejavnosti soustvarja kakovostno študijsko okolje. Poglobili se bomo v njeno izkušnjo študentke s posebnimi potrebami ter spoznali konkretne primere dobrih praks, ki jih je Neja soustvarjala za izboljšanje študentske izkušnje na svoji fakulteti.