Datum objave: 31.01.2024

Kategorija: Aktualno na Univerzi

image003 (3).jpg
Foto: STA

Univerza v Ljubljani je uspešno opravila mednarodno institucionalno evalvacijo pri finski nacionalni agenciji za zagotavljanje kakovosti v izobraževanju (FINEECter s tem pridobila potrdilo o kakovosti ("Quality Label") za 6 let. Mednarodna institucionalna evalvacija je temeljila na prepoznavanju prednosti, dobrih praks ter priložnosti za izboljšave in nadaljnji razvoj vseh področij delovanja univerze. Ključni ugotovitvi evalvacije sta, da je Univerza v Ljubljani (UL) usmerjena v procese, ki vodijo k odličnosti, in se odziva na potrebe družbe.

Obisk skupine evalvatorjev FINEEC, v katero so bili imenovani mednarodni strokovnjaki iz Finske, Švedske, Avstrije in Nemčije, je na UL potekal oktobra 2023. Strokovnjaki so na podlagi samoevalvacijskega poročila UL in opravljenih razgovorov s približno 230 predstavniki skupnosti UL (študenti, alumni, pedagogi, raziskovalci, strokovne službe, zunanji deležniki in vodstvo) presojali področja, ki zajemajo izobraževanje, vpetost v okolje na vseh področjih delovanja, notranji sistem kakovosti ter področje kompetenc in dobrega počutja kadrov.

FINEEC ugotavlja, da ima UL kot največja univerza v Sloveniji ključno vlogo pri oblikovanju družbenih reform. Skupina evalvatorjev FINEEC je UL posebej pohvalila zaradi odzivnosti na potrebe družbe. Med glavnimi prednostmi UL je izpostavila njeno kulturo lastnega premisleka, razvoja in prenove. Razdrobljeno strukturo univerze so prepoznali kot glavni izziv za ohranjanje skupnega sistema kakovosti. Povzetek ugotovitev mednarodne institucionalne evalvacije UL je objavljen na spletni strani finske agencije.Celotno poročilo je dostopno na tej povezavi. 

Uspešno opravljena mednarodna institucionalna evalvacija in pridobljeno potrdilo o kakovosti potrjujeta skladnost delovanja Univerze v Ljubljani z evropskimi standardi in smernicami za zagotavljanje kakovosti, izkazujeta zrelost kulture kakovosti UL ter predstavljata spodbudo in usmeritev za nadaljnji razvoj.

Glede na strateške cilje UL nas opravljena mednarodna institucionalna presoja vidno in pomembno umešča v mednarodni prostor, kjer je kakovost pomemben dejavnik za povezovanje in mreženje univerze.

Univerza v Ljubljani je prva in edina univerza v Sloveniji, ki je uspešno izvedla mednarodno institucionalno presojo celotne univerze in prejela potrdilo o kakovosti. S tem je omogočila zunanji vpogled v nacionalni in institucionalni okvir zagotavljanja kakovosti visokega šolstva v Sloveniji. Potrdilo o ugotovljeni institucionalni kakovosti, ki ga je FINEEC podelil Univerzi v Ljubljani ("Quality label"), v nacionalnih okvirih večine evropskih držav že zagotavlja akreditacijo visokošolske institucije. Na Univerzi v Ljubljani vidimo uspešno opravljeno mednarodno institucionalno presojo kot priložnost za razmislek o odpiranju nacionalnega sistema kakovosti na področju visokega šolstva v širši evropski prostor presojanja kakovosti visokošolskih institucij in njihove periodične akreditacije.