Datum objave: 31.01.2024

Kategorija: Aktualno na Univerzi

1-Zeleni_dregljaj_Cukrarna_Ljubljana_15.12.2023_20_Photo_Ales_Rosa.jpg

V sklopu vzpostavitve celovitega sistema vseživljenjskega učenja na UL kot nosilna članica sodeluje tudi Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO), in sicer s projektom Zeleni dregljaj. Gre za prvi program vseživljenjskega učenja v Sloveniji, ki premišljeno povezuje vedenjske znanosti, teorijo dregljaja in oblikovalsko mišljenje z namenom spodbujanja prevzemanja do okolja prijaznih trajnostnih odločitev. Projekt je UL ALUO zasnovala s partnerskim konzorcijem, v katerem sodelujejo Filozofska fakulteta, Pedagoška fakulteta ter Fakulteta za elektrotehniko, skupaj pa združujejo strokovna področja oblikovanja, psihologije, kognitivne znanosti, meroslovja in kakovosti.

Kot prvo predstavitev zasnovanega programa »Oblikovanje zelenih dregljajev« so 15. decembra 2023 v okviru projekta NOO ULTRA organizirali promocijski mednarodni dogodek, ki je potekal v Cukrarni v Ljubljani. Kot je v uvodni predstavitvi dogodka izpostavil vodja projekta, Jure Miklavc, sta pojem »dregljaj« [angl. nudge], ki obravnava nevsiljivo spodbudo za želeno vedenje, popularizirala ameriška znanstvenika Richard H. Thaler in Cass R. Sunstein. V skladu s tem bodo udeleženci poletne šole raziskovali, kako lahko premišljeno načrtovani dregljaji ustvarijo velike spremembe v vsakdanjem vedenju posameznika ali organizacije ter kako lahko razvijamo produkte in storitve, ki bodo omogočili bolj trajnosten svet.

Katarina Babnik in Petra Černe Oven iz širše skupine raziskovalcev (Gregor Geršak, Žan Lep, Renata Marčič, Andraž Matkovič, Jure Miklavc, Anja Podlesek, Barbara Predan in Toma Strle) sta predstavili teoretični in praktični sklop poletne šola »Oblikovanje zelenih dregljajev«.

V predstavitvi teoretičnega sklopa je Katarina Babnik poudarila nujnost razumevanja kompleksnosti vedenja, odločanja in načinov spreminjanja vedenja. Udeleženci poletne šole bodo zato pridobili znanje o načinih spreminjanja vedenja, dejavnikih, ki vplivajo na spremembe vedenja, ter o vlogi arhitekture okolja pri tem. V drugem delu bodo udeleženci raziskovali dejavnike, ki vplivajo na zeleno odločanje, vključno z motivacijo, dojemanji, stališči in družbenimi vplivi, vlogo okolja in osebnostjo zelenega uporabnika. Tretji del teoretičnega sklopa pa bo, kot je še predstavila Babnik, osredotočen na raziskovalno metodologijo za ugotavljanje potreb in za evalvacijo učinkov praktičnega delovanja.

V praktično naravnanem sklopu, o katerem je spregovorila Petra Černe Oven, bodo udeleženci prešli na teren in se posvetili oblikovanju, izvajanju ter evalvaciji z njihove strani zasnovanih zelenih dregljajev. Kot je poudarila Černe Oven, se bodo posvečali konkretnemu primeru vedenjskega oblikovanja, pri čemer bodo identificirali problem, določili cilje trajnostnega vedenjskega oblikovanja in prek hitrega prototipiranja in iteracij oblikovali dregljaj. Istočasno bodo načrtovali postopek evalvacije ukrepa in izvedli evalviranje, vključno z objektivnimi meritvami in vprašalniki, izkoristili osnove psihometrije ter opazovali vedenje in doživljanje udeležencev. Zbrane podatke bodo evalvirali, oblikovali relevantne ugotovitve in jih v zadnji fazi podali kot zaključke s smernicami za nadaljnji razvoj.

Promocijski dogodek sta nadaljevali predavanji vrhunskih strokovnjakov iz tujine. Bartosz Gula (Avstrija), priznani mednarodni strokovnjak kognitivne psihologije odločanja, je na predavanju z naslovom »Teoretične osnove dregljajev: intuicija, preproste hevristike in racionalnost« predstavil zelene spodbude in druge do okolja prijazne intervencije. Predavanje se je osredotočilo na pregled normativnih in ekoloških teorij odločanja ter izpostavilo psihološke procese, ki omogočajo delovanje določenih spodbud. Predstavil je razliko med intuitivnimi in analitičnimi kognitivnimi procesi ter poudaril načine, kako lahko preproste hevristike vključimo v iskanje informacij in združimo z zbiranjem dokazov. S poudarkom na kontekstu prehranjevanja je predstavil, kako lahko kombiniramo več spodbud za konzumiranje bolj zdrave prehrane. Podal je tudi dokaze, kako je razumevanje teoretičnih osnov dregljajev ključno za oblikovanje učinkovitih intervencij.

Sledilo je razgibano in interaktivno predavanje Sille Krukow (Danska), mednarodno priznane strokovnjakinje s področja dregljajev in ustanoviteljice svetovalnega podjetja za oblikovanje vedenja, naslovljeno »Dregljaj k trajnostnemu odločanju«. V njem je izpostavila, da 90 odstotkov človeških odločitev določa oblikovanje naše okolice. Slednje pomeni, da moramo, če želimo vplivati na trajnostno odločanje uporabnikov, vedeti, kako s preoblikovanjem okolja podpreti osnovne človeške instinkte, ter tako poenostaviti trajnostne življenjske navade. Krukow je na predavanju predstavila številne praktične primere iz svoje bogate prakse in na njih pokazala, kako spodbuditi in usmerjati trajnostno odločanje na različnih trgih in v okoljih, ob hkratnem povečanju finančnih učinkov.

Na predstavitvenem dogodku je bil z vsemi predavanji in številnimi vprašanji iz občinstva predstavljen ambiciozen načrt, ki bo s pomočjo prepleta izbranih znanj udeležencem omogočal vključevanje v okoljsko ozaveščene prakse in trajnostne življenjske izbire ter s tem postal gonilna sila sprememb, ki jih nujno potrebujemo. Prav zato so k udeležbi na poletni šoli (izvedeni bosta poleti 2024 in 2025) vabljeni tako predstavniki iz javnega in nevladnega sektorja, gospodarstva, kulturnega in kreativnega sektorja, pa vse do aktivnih študentov. Zeleni dregljaj ni le projekt, je premik v trajnostno usmerjeno prihodnost, ki bo oblikovala naslednje generacije voditeljev in odločevalcev, ter je izziv za inovativne mislece in ustvarjalce. Projekt bo vzpostavil priložnost, da udeleženci oblikujejo rešitve, ki ne spremenijo le vedenja, ampak tudi svet okrog nas.

Promocijsko zloženko najdete tukaj.

Foto: Aleš Rosa

»Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEu.«
UL ALUO s partnerskim.png