Datum objave: 02.02.2024

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Foto: Andrea Franceschini

Evropska podeželska območja se soočajo s procesi depopulacije, zlasti mladih, kar povzroča staranje demografskega profila. Slednje povzroča številne strukturne težave, kot so manjše število delovnih mest, propadanje infrastrukture in vse manjša ponudba storitev splošnega pomena. Po drugi strani je zaradi razvoja digitalnih tehnologij in povečanja dela na daljavo viden tudi obraten trend – priseljevanje na podeželje, kar je bilo najbolj izrazito v času pandemije COVID-19. Prav omenjene trende je s pametnimi strategijami prilagajanja, razvijanjem novih celostnih rešitev, pa tudi z vključevanjem lokalnega znanja in kulturne dediščine mogoče izkoristiti za rast podeželja. 

Za zmanjšanje te ranljivosti, predvsem pa za krepitev evropskih podeželskih območij, si bo v naslednjih štirih letih prizadeval projekt SMART ERA - Pametna skupnostna preobrazba evropskega podeželja (SMART community-led transition for Europe's Rural Areas), ki je financiran prek programa Obzorje Evropa. V projektu s proračunom 6,8 milijona evrov sodeluje 25 partnerjev iz 10 držav, med drugim Univerza v Ljubljani, in sicer Laboratorij za telekomunikacije na Fakulteti za elektrotehniko, ter Zavod Središče Rotunda, primorski družbeni center, ki bo aktivno deloval v okviru razvojnega pilota Šmarje. S strani Univerze v Ljubljani bo projekt koordinirala doc. dr. Nina Cvar v intenzivnem sodelovanju z doc. dr. Bojanom Mevljo iz Zavoda Središče Rotunda, pri čemer bo njihov fokus na trajnostni mobilnosti in krožni ekonomiji.

 Foto: freepik.com
Foto: freepik.com 

Projekt sloni na pristopu pametnih vasi, ki v središče postavlja ljudi in sodelovanje skupnosti. Hkrati se osredotoča na analizo negativnih družbenogospodarskih dinamik na podeželju s pomočjo zbiranja javno dostopnih podatkov. Glavni cilj je izboljšati blaginjo podeželskih skupnosti, okrepiti njihovo odpornost in spodbuditi inovacije s pametnimi rešitvami. S temi želijo sodelujoče organizacije omogočiti učinkovitejše naslavljanje in reševanje družbenogospodarskih in okoljskih izzivov.  

Z intenzivnim sodelovanjem z lokalnimi skupnostmi bo projekt razvijal inovativne trajnostne digitalne rešitve za podeželje, a z jasnim zavedanjem, da digitalizacija ni zgolj tehnološki, temveč širši družbenoekonomski in kulturološki proces.  

Z vključevanjem niza tehnoloških, upravljavskih, poslovnih, družbenih in političnih rešitev bodo partnerji zasledovali naslednje cilje:

1. Vzpostavili bodo prve obsežne vseevropske rešitve za sistematično preverjanje podatkov o podeželju in analizo pametnosti.
2. Razvili bodo inovativno metodologijo in tehnike sooblikovanja za vključevanje prebivalcev in zainteresiranih deležnikov pri ustvarjanju novih virov podatkov.
3. Razvili bodo enotne metode ocenjevanja pametnosti oz. digitalne zrelosti.
4. Zagotovili bodo priporočila za nadgradnjo novih lokalnih, nacionalnih in evropskih političnih instrumentov ter povečanje njihove učinkovitosti in uspešnosti pri podpiranju pametnih vasi po Evropi.
5. Spodbujali bodo sodelovanje med šestimi projektnimi pilotnimi regijami - alpsko (EUSALP), baltsko (EUSBSR), jadransko-jonsko (EUSAIR) in podonavsko (EUSDR), in štirimi makroregionalnimi strategijami EU ter si prizadevali za izboljšanje sposobnosti podeželskih skupnosti za reševanje družbenoekonomskih in okoljskih izzivov s pomočjo pametnih in trajnostnih rešitev.

Projekt se je pričel izvajati 1. januarja 2024 in bo trajal do konca leta 2027.  

Viri:
Eyes on Europe 2020, https://www.eyes-on-europe.eu/nobody-lives-here-rural-depopulation-in-the-eu-and-citizen-engagement-in-emptied-spain/.
Martinez-Gil, J., Pichler, M., Beranič, T., Brezočnik, L., Turkanović, M., Lentini, G., ... & Belet, C. (2019, September). Framework for assessing the smartness maturity level of villages. In European Conference on Advances in Databases and Information Systems (pp. 501-512). Springer, Cham.

EU