Datum objave: 13.10.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Številka: 201 10/08 PMV

Datum: 10.10.2008

 

Zapisnik

sestanka s prodekani za študijske zadeve

članic Univerze v Ljubljani z dne 9.10. 2008

 

 

Prisotni:

mag. Stanko Kostanjevec, AGRFT, prof. Lucijan Bratuš, ALUO,  Marjan Smonig, EF, Neli Babić, FDV, Marjana Rebernik, FE, prof. dr. Borut Božič, FFA, prof. dr. Maruška Šubic Kovač, FGG, prof. dr. Metka Renko, FKKT, prof. dr. Petar Pavešić, FMF, doc. dr. Jelenko Švetak, FPP, izr. prof. dr. Radko Osredkar, FRI, Bojana Mesec, FSD, prof. dr. Mirko Čudina, FS, prof. dr. Stojan Burnik, FŠ, prof. dr. Frančiška Trobevšek Drobnak, FF, prof. dr. Nina Zidar, MF, izr. prof. dr. Franci Sluga, NTF, doc. dr. Tatjana Hodnik Čadež, PEF, prof. dr. Zlatko Pavlica, VF, viš. pred. mag. Mojca Medič, VŠZ, Nejc Brezovar, ŠS UL, Tilen Balon, EF, prof. dr. Julijana Kristl, UL, mag. Helena Kamnar, UL, Polonca Miklavc Valenčič, UL, Marjana Slobodnik, UL, Jožica Cergolj, UL,  Nina Bruefach, UL, Marina Šučur, UL.

 

Odsotni:

predstavniki AG, BF, FA, FU, PF, TEOF

 

Dnevni red sestanka:

 

1.    Pregled zapisnika prejšnje seje,

2.    Informacija o sprejetih spremembah in dopolnitvah Uredbe o financiranju visokošolskih in drugih zavodov, ki bodo veljale za leto 2009,

3.    Navodila za pripravo novega Obrazca 2, rubrike 4.1 glede na klasifikacijo izobraževanja – KLASIUS,

4.    Razpis študijskih programov za študijsko leto 2009/2010,

5.    Predlogi in pobude prodekanov,

6.    Razno.

 

 

Ad 1

Ob pregledu zapisnika prejšnje seje je prorektorica dr. Kristlova opozorila prodekane, da prihaja do razlik med vsebino za seznam predavanj in študijskimi programi, ki so akreditirani. Vse spremembe so članice po zakonu in merilih Sveta RS za visoko šolstvo dolžne javiti na Univerzo strokovnim službam v pregled, nato se jih posreduje Svetu RS za visoko šolstvo v evidentiranje ali izpelje postopek akreditacije v skladu z merili.

 

Sklep:

Članice pošljejo predloge sprememb akreditiranih programov do 15. 11. 2008.

 

Na prejšnjem sestanku je komisija podprla nakup protiplagiatorskega programa. Doc. Kavčič (PEF) je opravil analizo programov, ki so namenjeni odkrivanju plagiatorstva. Kot ustrezna sta izkazala 2 sistema. Prvi sistem (»cross check«) je brezplačen, vendar je število strani za primerjavo omejeno do 50. Drugi sistem nima te omejitve in je primernejši. Njegova cena je 0,80 EUR na študenta. Če število študentov preseže 10.000, se prizna popust v višini 10%. Pri tem sistemu tudi ni stroškov vzdrževanja, ker deluje na spletnih straneh podjetja. Članice le oddajo diplome in seminarske naloge v njihov sistem. Odpravljene so tudi težave s šumniki. Program je bil testiran na EF.

Kontakt za vprašanja in informacije v zvezi s protiplagiatorskim programom:

 

 

Sklep:

Članice do 1. 11. 2008 sporočijo, ali so zainteresirane za nakup in uporabo. Sporočijo število študentov in tudi podatke kontaktne osebe na članici.

 

 

Ad 2

Prorektorica mag. Kamnarjeva je predstavila novosti Uredbe o financiranju visokošolskih in drugih zavodov za leto 2009 http://www.mvzt.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/ . Gre za začasno rešitev. Po predlogu se v študijsko skupino ne uvršča več visokošolski zavod, temveč študijski program.  Naloga Univerze v Ljubljani je, da do konca leta pripravi pravila delitve sredstev znotraj univerze, kjer ima možnost uveljaviti tudi kazalce kakovosti.

 

Ad 3

Strokovna služba je predstavila navodila za pripravo novega Obrazca 2, rubrike 4.1 glede na klasifikacijo izobraževanja (KLASIUS). Članice so bile pozvane, da posredujejo predlog kod po KLASIUS-u v skladu z Uredbo o financiranju visokošolski in drugih zavodov. V pomoč pri kodiranju študijskih programov so Metodološka pojasnila klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja: www.stat.si/doc/klasif/Klasius_metpoj.pdf . Predlog Uredbe o financiranju visokošolskih in drugih zavodov (sprejeta na redni seji Vlade RS 1. 10. 2008) v prilogi že vsebuje dvomestne kode po KLASIUSU. Vsebinska obrazložitev predloga kodiranja naj se naslanja na vsebino študijskih programov. Morebitna vprašanja se po možnosti še pred predvidenimi sestanki pošljejo  na naslov . 

 

Članice so se strinjale z datumi sestankov za KLASIUS, na katerih bodo sodelovali tudi predstavniki SURS. FF in PEF se naknadno določi zgodnejši datum sestanka zaradi problema dvodisciplinarnosti. Po uskladitvi predlogov kod na UL, se predlogi potrdijo na Senatu članice. Senat UL pa bo o predlogih odločal  predvidoma 18. 11. 2008. Smotrno je, da se predlogi razvrščajo posebej, saj o njih odločajo komisije na treh različnih stopnjah.

 

Ad 4

Vodja Visokošolske prijavno-informacijske službe univerze Jožica Cergolj je podala informacije o razpisu študijskih programov za leto 2009/10. Članice je obvestila, da bodo prejele okrožnico 20. 10. 2008 (naslovljena bo na dekana in vodje referatov), v kateri bo določen tudi datum oddaje razpisnega besedila (predvidoma prve dneve novembra). Po e-pošti bodo članice prejele lanskoletna razpisna besedila oz. navodila za enotno strukturo v primeru, da prvič razpisujejo prenovljene programe. Tisti, ki še nimajo akreditiran program, je pa v postopku, prav tako pošljejo razpisno besedilo. Program se uvrsti v razpis takoj, ko bo znan pozitiven sklep Sveta RS za visoko šolstvo. Komisija za dodiplomski študij bo odločala o vsebini razpisnega besedila in številu razpisanih mest ter sprejela sklep. Besedilo mora biti posredovano na ministrstvo do 1. 12. 2008. Programi, ki do 1. 12. 2008 še ne bodo akreditirani, so pa v postopku akreditacije na Svetu RS za visoko šolstvo bodo vključeni v predlog razpisa, ki bo do 1.12.2008 posredovan na MVZT.

 

Prorektorica dr. Kristlova je opozorila na trend zmanjševanja števila dijakov, število razpisanih mest je znatno večje. Pozvala je članice, naj natančno pregledajo dosedanje število razpisanih mest in prijavljenih študentov, da bodo smiselno pripravili razpis (kateri programi, koliko razpisnih mest) in načrtujejo študijski proces zaradi problema izvedbe v primeru premajhnega vpisa. Tehtni premislek je potreben tudi pri številu razpisanih mest za izredni študij, saj prav tu ostaja veliko nezasedenih mest. Pri izrednem študiju je možno postaviti pogoj ob kolikšnem številu vpisanih študentov se bo program izvajal.

 

Ad 5

Predstavnica MF je opozorila na problem vrednotenja asistentskega dela in s tem povezano težavnost zagotavljanja izvajanja študijskega procesa in nemotiviranost sodelovanja strokovnjakov iz prakse pri le-tem. V zvezi s to problematiko je predstavnica FF izpostavila tudi problem zaostrovanja habilitacijskih pogojev. Na UL so v teku aktivnosti za reševanje teh problemov, povezanih s kolektivno pogodbo. 

 

Prodekani so izpostavili problem izjemnih vpisov, predvsem v povezavi z zdravniškimi potrdili. Statut UL je v teh določbah preohlapen, študentje na nekaterih članicah pa menijo, da članice nimajo pravne podlage zahtevati dokazil od študentov. Predstavnica FF meni, da je reševanje prošenj stvar strokovne presoje, diskrecijska pravica. Zato je dala pobudo, da se s pomočjo kolegov iz pravne fakultete sestavi delovno skupino, ki bo dala pravne napotke pri določanju pogojev. Predstavnik FRI meni, da bi se število prošenj in pritožb zmanjšalo, če bi za vlogo bilo potrebno položiti »kavcijo«. V primeru, da je zadeva za študenta ugodno rešena, dobi vložek povrnjen. Predstavnik FŠ je izrazil pomisleke glede privatnih ambulant, v katerih se pregled in potrdilo plačata in ne odražata dejanskega zdravstvenega stanja. Predstavnik EF je predlagal, da bi se zdravstvene težave študentov obravnavale kot bolniški staž: z določenim dnem se začne in zaključi. V tem času študent ne pristopa na izpite, ni prisoten na predavanjih in vajah. Predalgal je tudi razmislek o tem, da se zdravniške odsotnosti zabeležijo v prilogo k diplomi.

 

Sklep:

Pogovor s pravno službo, predsednikom statutarne komisije in po pregledu internih pravil o uporabi 153. Člena Statuta UL presoditi nadaljnje usklajevanje na univerzi.

 

Ad 6

Strokovna služba je opozorila prodekane, da predstavitveni zborniki akreditiranih študijskih programov niso ustrezno javno objavljeni na spletnih straneh. Navodila in vzorec predstavitvenega zbornika bosta po e-pošti članicam ponovno posredovana.

 

Članice so bile obveščene, da je bil z univerze poslan dopis na Zavod za zdravstveno zavarovanje RS v zvezi z zdravstvenim zavarovanjem tujih študentov, ker strokovne službe na številne poizvedbe o obveznostih in pravicah teh študentov iz naslova zavarovanja, niso dobile odgovorov ali pa niso bili enoznačni. Takoj po prejetju konsistentnih in sistemskih odgovorov na zastavljena vprašanja, bodo članice o njem obveščene, da se poenoti praksa ob informiranju in v postopanju ob vpisu tujih študentov.

 

 

 

 

 

Zapisala:                                                                                           Prorektorica

Marina Šučur                                                                                     prof. dr. Julijana Kristl

Polonca Miklavc Valenčič