Datum objave: 22.12.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Številka: 201 10/08 PMV

Datum: 16.12.2008

 

Zapisnik

sestanka s prodekani za študijske zadeve

članic Univerze v Ljubljani z dne 16.12. 2008

 

 

Prisotni:

Mojca Žugelj Marič, tajnik AG, mag. Stanko Kostanjevec, AGRFT, Tilen Balon, EF, prof. dr. Janez Kresal, FA, dr. Monika Kalin Golob, FDV, Marjana Rebernik, FE, prof. dr. Borut Božič, FFA, prof. dr. Maruška Šubic Kovač, FGG, prof. dr. Metka Renko, FKKT, prof. dr. Petar Pavešić, FMF, doc. dr. Jelenko Švetak, FPP, izr. prof. dr. Radko Osredkar, FRI, Bojana Mesec, FSD, prof. dr. Mirko Čudina, FS, prof. dr. Stojan Burnik, FŠ, prof. dr. Janez Stare, FU, prof. dr. Frančiška Trobevšek Drobnak, FF, prof. dr. Nina Zidar, MF, doc. dr. Tatjana Hodnik Čadež, PEF, prof. dr. Miha Juhart, PF, doc. dr. Robert Petkovšek, TEOF, prof. dr. Vojteh Cestnik, VF, viš. pred. mag. Mojca Medič, VŠZ, prof. dr. Julijana Kristl, UL, Polonca Miklavc Valenčič, UL, Marjana Slobodnik, UL, Enrika Černivec, UL, Katja Cerjak, UL, Nina Bruefach, UL, Petra Kregar, UL,  Marina Šučur, UL.

 

 

Odsotni:

predstavniki ALUO, BF, NTF.

 

 

Dnevni red sestanka:

1.    Pregled zapisnika zadnjega sestanka,

2.    Seznam predavanj 2008/9,

3.    Razvrstitev starih programov po Klasiusu,

4.    Izvajanje študijskih programov UL v tujini,

5.    Prenova študijskih programov za izpopolnjevanje,

6.    Zdravstveno zavarovanje tujih študentov,

7.    E-študent,

8.    Razno.

 

 

Ad 1

Na zapisnik sestanka s prodekani za študijske zadeve članic UL z dne 9.10.2008 ni bilo pripomb in je bil soglasno sprejet.

 

 

Ad 2

Prorektorica UL prof. dr. Julijana Kristl je prodekane opozorila, da prihaja do razlik med vsebino seznama predavanj in vsebino študijskih programov, ki so akreditirani. Vsako spremembo, tudi manjšo, so članice po zakonu in merilih Sveta RS za visoko šolstvo dolžne akreditirati po za to določenih postopkih. Za manjše spremembe študijskih programov so predvideni krajši postopki po 24. členu navedenih meril. Za manjše spremembe ni potrebno posebej izpolnjevati obrazcev, temveč jih sporočiti na UL, obravnavati na komisijah Senata Ul, nato se manjše spremembe posreduje na Svet RS za visoko šolstvo, ki jih evidentira, če predsednik Sveta nanje nima pripomb. Spremembe v tem primeru začnejo veljati z datumom zavedbe. Seznam predavanj bo kljub temu objavljen predvidoma do petka, 19.12.2008. Sezam predavanj se bo v prihodnje pregledoval in dopolnjeval vsake pol leta, saj so spremembe podatkov v tej zbirki precej pogoste. Objavljen bo zgolj v elektronski obliki.

 

 

Ad 3

Prenovljeni študijski programi so bili po načrtu že razvrščeni v skladu z Uredbo KLASIUS, potrjeni na Senatu UL in v obliki obrazcev Sveta RS za visoko šolstvo, kakor tudi v tabelarični obliki, poslani v akreditacijo na Svet. Članice so bile z istim dopisom pozvane tudi k razvrstitvi starih študijskih programov  v področja in stopnje po uredbi KLASIUS in sicer do konca leta 2008. Do 16.12.2008 je podatke posredovala samo Ekonomska fakulteta. Zato se članice ponovno zadolži, da najkasneje do 22.12.2008 posredujejo strokovnim službam UL še izpolnjene obrazce o uvrstitvi v študijska področja in stopnje po KLASIUS-u za neprenovljene (stare) študijske programe na vseh stopnjah.

Članice naj istočasno oz. kakor hitro je mogoče posredujejo tudi morebitne predloge za spremembo 13. člena Statuta UL ter za spremembo Uredbe KLASIUS, če menijo, da je to potrebno.

 

 

Ad 4

Prorektorica je prodekane seznanila z možnostmi izvajanja študijskih programov v tujini. Opozorila je na odgovornost pri izvajanju študijskih programov v tujini. Odprta vprašanja ostajajo predvsem v zvezi z prijavno-sprejemnim postopkom za vpis v prvostopenjske in enovite magistrske študijske programe, ki je urejen na nacionalni ravni, v zvezi z šolninami, socialnimi pravicami (tujih) študentov, jezikom izvajanja študijskih programov. Članice, ki bi želele izvajati študijske programe v tujini, je pozvala, da se o tem posvetujejo na UL. Kontaktna oseba na UL je Polonca Miklavc Valenčič in Katja Cerjak, vodja Univerzitetne službe za mednarodno sodelovanje. 

 

 

Ad 5

Vodja Univerzitetne službe UL za 1. in 2. stopnjo je opozorila, da je glede na zakonske določbe o prenovi študijskih programov v skladu z bolonjskimi smernicami, potrebno prenoviti tudi študijske programe za izpopolnjevanje. Starih programov namreč ne bo mogoče več razpisati v študijskem letu 2009/10, do sedaj pa je univerzitetna služba v postopek akreditacije prejela samo en študijski program za izpopolnjevanje. Postopek akreditacije poteka po istih predspisihj, kot za študijski program za pridobitev izobrazbe, le da vloga študijskega programa za izpopolnjevanje predvideva manj obveznih sestavin kot vloga študijskega programa za pridobitev izobrazbe. Članice naj pri pripravi študijskih programov za izpopolnjevanje upoštevajo 10. člen Meril za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov.

Študijski programi za izpopolnjevanje so lahko akreditirani tudi v okviru študijskih programov za pridobitev izobrazbe, pri čemer je potrebno, če to v programu še ni opredeljeno, prelagati spremembo konkretnega študijskega programa, v okviru katerega je mogoče razpisovati njegove posamezne dele kot samostojen program za izpopolnjevanje.

Vse študijske programe, ki obsegajo od 10 do 60 KT je  priporočljivo akreditirati na enega od navedenih načinov.

 

Hkrati je seznanila prodekane, da je pogoj za izvajanje študijskih programov vpis v razvid visokošolskih zavodov, ki ga po uradni dolžnosti vodi MVZT. Pri vpisu v razvid MVZT opozarja predvsem na neveljavne habilitacije. Pozvala je članice, naj bodo pozorne na morebitni poziv k dopolnitvi habilitacijskih dokazil, saj je skrajni rok za dopolnitev 31.12.2008.

Skladno z določbo 227. člena Statuta UL se tistemu, ki je pravočasno (6 mesecev pred iztekom veljavnega naziva) vložil popolno zahtevo za izvolitev, vendar postopek do izteka veljavnosti dotedanjega naziva še ni končan, veljavnost obstoječega naziva podaljša do dokončne odločitve.  

 

 

Ad 6

Zdravstveno zavarovanje tujih študentov na dodiplomskih študijskih programih, je bilo do letošnjega študijskega leta po pravilniku ministra, pristojnega za visoko šolstvo, vključeno v šolnino. Od letošnjega leta je pravilnik nadomeščen z novim, ki pa ne predvideva plačila zdravstvenega zavarovanja iz šolnin. Zato se je na članicah pojavilo vprašanje, ali na ravni univerze obstajajo navodila, na podlagi katerih bi se sistematično obveščalo tuje študente in članice, o zavarovanju, zlasti v tistih primerih, kadar je del študijskega programa tudi praksa. Po univerzitetnem pravilniku o stroških na UL, je namreč v tem primeru potrebno študenta zavarovati za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

 

Do sedaj so članice same to urejale preko ZZZS, vendar je sistem tako zapleten, da so imele pri tem precejšnje težave.

 

Strokovne službe UL so se o problematiki pozanimale na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki pa na vsa vprašanja ni imel odgovorov, zato je glavni tajnik pripravil navodila za tajnike članic, ki jih je Ul posredovala v pregled tudi na Ministrstvo za zdravje. Do danes odgovora UL ni prejela, pričakuje pa ga v najkrajšem možnem času, predvidoma še pred koncem leta. Po prejemu potrdila navodil s strani MZ in ZZZS, bodo navodila posredovana tajnikom, kratek povzetek pa bo objavljen na spletnih straneh UL, v delu, kjer je objavljen cenik in pogosta vprašanja o stroških na UL.

 

 

Ad 7

Prorektorica je poročala, da implementacija programa e-študent poteka na 4 članicah, in sicer NTF, FKKT, FS, FFA, v drugi polovici januarja 2009 pa se bo začela na naslednjih članicah: FMF, TEOF, VF, FŠ, ALUO, AGRFT, AG. Skupini se lahko priključijo tudi ostale zainteresirane članice. Za pomoč in informacije v zvezi s programom e-študent, se lahko članice obrnejo na sodelavca iz Univerzitetne službe za informatiko Janeza Zabukovca in Jasmina Avdića.

 

 

Ad 8.1

Prorektorica je poročala o prejetih pripombah MVZT na besedilo razpisa za vpis v dodiplomske študijske programe 2009/10. MVZT je UL obvestilo, da ne more upoštevati predloga razpisa univerzitetnega študijskega programa Sanitarno inženirstvo Visoke šole za zdravstvo, ker ni mogoče pričakovati, da bi bil zaradi preoblikovanje visoke šole v fakulteto pravočasno končan postopek za spremembo Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani v Državnem zboru in vpis v razvid visokošolskih zavodov. Dalje je MVZT pozvalo UL, da preveri predlog števila razpisanih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva in da naj pri predlogih razpisanih mest po merilih za prehode članice jasno navedejo, ali gre za vpis v stari ali novi, bolonjski program.

Enrika Črnivec iz Visokošolske prijavno-informacijske službe UL je članice obvestila, da se v splošnem delu razpisa v XIII. poglavju Nadaljevanje študija po merilih za prehode spremeni rok za oddajo prijave, in sicer v času od 20. do 28. septembra 2009. Pozvala je članice, ki imajo preizkuse posebnih nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti, naj sporočijo predloge datumov preizkusov.

 

 

Ad 8.2

Predstavnica FF je obvestila prisotne o pobudi Društva gluhih in naglušnih, da se oblikuje tečaj znakovnega jezika in se ga v obliki akreditiranega predmeta ponudi študentom kot izbirni predmet. Na ta način bi se pokazala pripravljenost širšega okolja za premagovanje komunikacijskih ovir med gluhimi in slušečimi in pripomoglo k boljši vključitvi gluhih in naglušnih v visokošolsko okolje. S tem seveda ne bi mogli rešiti težav, s katerimi se  srečujejo ti ljudje s posebnimi potrebami v izobraževanju, niti ne bi moglo nadomestiti posebne skrbi za tiste študente, ki pri študiju potrebujejo posebno individualno pomoč, bi pa nedvomno pripomoglo k lažjemu razumevanju njihovih posebnih potreb in k strpnosti.

 

S predlogom se je strinjala tudi predstavnica PEF, kjer se izvaja študijski program prve stopnje s področja logopedije in predlagala, da se predmet oblikuje znotraj že akreditiranega študijskega programa, ki ga izvajajo, in ponudi študentom v okviru proste izbirnosti.

 

 

                                                                                 

Zapisale:                                                                                Prorektorica Univerze v Ljubljani

Polonca Miklavc Valenčič

Marina Šučur                                                                        prof. dr. Julijana Kristl, l. r.

Petra Kregar