Danes, 12. februarja 2009, je Univerza v Ljubljani na skupni seji Odbora DZ za kulturo in za visoko šolstvo poročala o poteku projekta načrtovanja in izgradnje umetniških akademij UL.

Datum objave: 12.02.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Predstavniki UL na seji odbora so pojasnili, da projekt izgradnje umetniških akademij UL poteka v skladu s časovnico, ki je bila obširneje predstavljena javnosti v mesecu aprilu 2008. Tako je do konca leta bila uspešno usklajena izdelava občinskega podrobnejšega prostorskega načrta (OPPN), ki vključuje vse strokovno izdelane podlage. Slednji je bil obravnavan na mestnem svetu in sedaj čaka na potrditev prav tam v mesecu marcu 2009, v skladu z omenjeno časovnico.

V vmesnem času se je pričela izdelava projektne dokumentacije na ravni idejnega projekta, ki bo predhodno izdelano idejno zasnovo nadgradil s tehnološkimi in funkcionalnimi zahtevami uporabnikov in idejnimi rešitvami instalacijskih sistemov. Prav tako je bilo opravljeno usklajevanje z vsemi udeleženci v širšem prostoru gradnje (energetika, komunala, vodotok - ARSO, promet,) pri čem so bili uspešno uresničeni dodatni cilje UL, kot na primer optimalna prometna ureditev. V tem času je bila zagotovljena tudi naklonjenost okoliških stanovalcev za gradnjo.

Datum pričetka gradnje ostaja odvisen od dveh pogojev: potrditve OPPN na ljubljanskem mestnem svetu v marcu in vložitvi zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja do avgusta 2009. Na UL verjamemo, da so ti datumi uresničljivi, saj so številne aktivnosti v času od marca 2008 potekale v skladu z načrti.  Ob začetku leta pa smo s problematiko zagotavljanja ustreznih sredstev znotraj državnega proračuna in dinamike izplačevanja obširno seznanili MVZT , saj morajo finančna sredstva biti na voljo preden se lahko izpelje naročilo gradbenih del. Potem, ko UL prejme gradbeno dovoljenje, bo lahko opravljen razpis za izbiro gradbenega izvajalca.

“V primeru, da ne pride do pritožbenih postopkov, se le-ta lahko zaključi konec leta 2009 oziroma v začetku leta 2010, če se kateri od ponudnikov odloči za zakonsko možnost revizije postopa. Tega datuma ne moremo natančno napovedati. Zato za nas ostaja ključnega pomena doseganje prej omenjenih datumov oziroma dogodkov: potrditve OPPN v marcu in oddaja vloge za izdajo gradbenega dovoljenja v avgustu 2009. To je merilo za presojo uspešnosti projekta v tej fazi” so zatrdili predstavniki UL na seji odborov DZ.