Obisk EUA tima na Univerzi v Ljubljani bo potekal med 1. in 4. julijem 2007.

Datum objave: 13.06.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Namen programa institucionalnih evalvacij Zveze evropskih univerz (EUA) je podpora strateškemu spreminjanju visokošolskih institucij s pomočjo zunanje evalvacije. Univerza najprej izdela samoevalvacijsko poročila, sledita dva obiska evalvacijskega tima, ki pripravi svoje poročilo z oceno stanja in predlogi. Z obema poročiloma se seznani širši krog dejavnikov, ki s svojimi prizadevanji prispevajo k razvoju institucije. V programu je bilo doslej evalviranih nad 150 univerz iz 36 dežel, večinoma evropskih. 

Univerza v Ljubljani je bila prvič ocenjena leta 1996. Lani se je vodstvo UL odločilo za ponovno zunanjo evalvacijo, ki poteka v letošnjem letu. V začetku marca 2007 je bil evalvacijski tim na preliminarnem obisku na UL. V okviru tega obiska so bili pogovori na ravni univerze in na štirih članicah UL (EF, FE, FS, PF).

V okviru  glavnega obiska, od 2. do 4. julija 2007 bodo potekali pogovori  tima z vodstvom UL, člani senata in nekaterih komisij, predstavniki študentov in zaposlenimi v Upravi UL ter  zunanjimi partnerji. V torek 3.7.2007 bodo člani tima obiskali štiri članice MF, FF, FMF in ALUO ter se pogovarjali z vodstvom in predstavniki študentov. Z ugotovitvami in priporočili bodo pripravljavci samoevalvacijskega poročila  ustno seznanili udeležence  pogovorov ob koncu  obiska, v sredo 4. julija 2007 ob 10.30 v Zbornični dvorani UL.

Evalvacijski tim EUA sestavljajo nekdanji rektorji in univerzitetni profesorji iz različnih dežel Pogovori s posameznimi skupinami  bodo predvidoma živahna izmenjava mnenj o bistvenih vprašanjih stanja in razvoja univerze in ne formalno poročanje s strani udeležencev ali  članov tima.  Na pogovorih se bo uporabljal angleški jezik. Na podlagi pogovorov bo tim ocenil  kako učinkovito se strateške usmeritve univerze  in njena skrb za kakovost uresničujejo v celotni instituciji.  Pri tem bo upošteval njene  potrebe, poslanstvo, strateške cilje, njeno kulturo  in  razmere v katerih deluje. Glavna naloga  tima je pomagati  in konstruktivno prispevati k njenemu razvoju. 

UL je pripravila samoevalvacijsko poročilo (april 2007), v katerem je po navodilih EUA odgovorila na naslednja strateška vprašanja:

 • Kaj želi institucija doseči?
 • Na kakšen način (dejavnostmi),  poskuša institucija  to doseči?
 • Kako institucija ve, da  dosega svoje cilje?
 • Kako se institucija spreminja, da bi se izboljšala?
 • Upravljanje raziskovanja, doktorski programi (dodatni sklop, na željo UL)

Ob koncu preliminarnega obiska je evalvacijski tim izrazil željo po dodatnih pojasnilih in dokumentih o naslednjih temah:

 • Organizacijska shema UL
 • Financiranje, postopek odločanja, prihodki in odhodki
 • Študentska anketa o pedagoškem delu – vprašalnik
 • Habilitacijska pravila
 • Sistem visokega šolstva in raziskovanja v Sloveniji
 • Postopek akreditacije študijskih programov
 • Vzporedni študij
 • Podobni predmeti na več članicah, sodelovanje članic pri izvajanju
 • Razpis za vpis, prijave za študij
 • Kazalci kakovosti
 • Posebni dosežki na UL

Končno poročilo, ki ga bo tim pripravil po obisku,  bodo obravnavali organi univerze in bo objavljeno na spletni strani UL.

Za pojasnila sta na voljo prorektor prof.dr. Ivan Svetlik in samostojni svetovalec dr. Bogomir Mihevc.

Več informacij:

Kontakt:
dr. Bogomir Mihevc
e-naslov ; tel: 01 2418 687