Datum objave: 10.04.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

 

 

 

 

 

 

 

Številka: 201 10/09 PMV

Datum: 2.4.2009

 

Zapisnik

sestanka s prodekani za študijske zadeve

članic Univerze v Ljubljani z dne 31.3. 2009

 

 

Prisotni:

Mojca Žugelj Marič, tajnik AG, mag. Stanko Kostanjevec, AGRFT, prof. dr. Kristina Sepčić, BF, dr. Karla Šturm, BF, doc. dr. Andreja Cirman, EF, doc. dr. Martina Zbačnik Senegačnik, FA, Tatjana Zajc, FDV, Neli Babić, FDV, Marjana Rebernik, FE, prof. dr. Metka Renko, FKKT, prof. dr. Petar Pavešić, FMF, doc. dr. Jelenko Švetak, FPP, izr. prof. dr. Radko Osredkar, FRI, prof. dr. Mirko Čudina, FS, prof. dr. Boris Štok, FS, prof. dr. Stojan Burnik, FŠ, prof. dr. Janez Stare, FU, prof. dr. Frančiška Trobevšek Drobnak, FF, prof. dr. Franci Sluga, NTF, doc. dr. Tatjana Hodnik Čadež, PEF, doc. dr. Robert Petkovšek, TEOF, prof. dr. Vojteh Cestnik, VF, viš. pred. mag. Mojca Medič, VŠZ, prof. dr. Julijana Kristl, UL, Polonca Miklavc Valenčič, UL, Sergeja Mitič, UL, Nina Bruefach, UL.

 

Odsotni:

predstavniki ALUO, FFA, FGG, FSD, MF.

 

Dnevni red sestanka:

 

1.    Poročilo s posveta o evalvaciji prenovljenih študijskih programov in primeri dobre prakse

2.    Poročilo s posveta o priznavanju izobraževanja na UL, transnacionalno izobraževanje in postopki priznavanja

3.    Razpis za vpis v 2. stopnjo

4.    Interdisciplinarni študijski programi in koraki za njihovo pripravo

5.    Priloga k diplomi – poročilo o izdaji prilog k diplomi ter napotki za izpolnjevanje obrazca

6.    Študijski programi za izpopolnjevanje – napotki za pripravo vloge in prilagoditve v obrazcu za akreditacijo

7.    Poročilo o napredku pri E-študentu

8.    Predlogi in pobude prodekanov

9.    Razno

 

 

 

Na zapisnik sestanka s prodekani za študijske zadeve članic UL z dne 16.12.2008 ni bilo pripomb.

 

Ad 1

 

Prorektorica UL prof. dr. Julijana Kristl je prodekane na kratko seznanila s poročilom s Posveta o evalvaciji prenovljenih študijskih programov in primerih dobre prakse, ki je potekal na UL 25.3.2009 in na katerega so bili poleg dekanov članic vabljeni tudi prodekani za študijske zadeve. Predstavitve na posvetu, ki so jih pripravile:

 

·         Prof. dr. Marinka Drobnič-Košorok 

Evropska priporočila za evalvacijo študijskih  programov

 

·         Izr. prof. dr. Maja Makovec- Brenčič

Merjenje kakovosti programov – ključ za mednarodno akreditacijo

 

 

·         Prof. dr. Jasna Štrus

Prenova programov naravoslovja: revolucija ali evolucija?

 

·         Prof. dr. Monika Kalin-Golob

Izzivi in čeri družboslovnih bolonjskih programov

 

 

so ponovno pokazale na vse bolj potrebno skrb za kakovost študijskih programov, še posebej zdaj, ko se opažajo nekatere slabosti prenove na članicah, ki so z optimizmom sprejele izziv prenove programov. Sistemski pregled kazalcev kakovosti in pa konkretna primera izvedbe prenovljenih programov so pokazali, da je potrebno skrbno spremljati vse pojave, ki utegnejo vplivati na študijske procese in študente, ter sproti krepiti dobro prakso in odpravljati pomanjkljivosti na podlagi temeljitih analiz in zaokrožene zanke zagotavljanja kakovosti.

 

Primer mednarodne akreditacije EF je nazorno pokazal, da kazalci kakovosti institucije in programov v mednarodnem in nacionalnem merilu sovpadajo, in da je samorefleksija institucije in posameznikov, ki izvajajo študijske programe, nujen predpogoj za učinkovite spremembe in razvojne korake.

 

Vse predstavitve s posveta so dosegljive na spletni strani:

 

http://intranet.uni-lj.si/intranet_novice.aspx?id=2863

 

Ad 2

 

Vodja Univerzitetne službe za 1. in 2. stopnjo je podala poročilo o Posvetu na temo priznavanja izobraževanja na UL, ki je potekal 6.3.2009. na ta posvet so bile vabljene pooblaščene osebe za vodenje postopkov na članicah. Poleg tem, neposredno povezanih s postopki priznavanja na članicah, pa je bilo posebej izpostavljena predstavitev Transnacionalnega izobraževanja (TNI), ki v najrazličnejših oblikah čezmejnega sodelovanja pri študijskem procesu v visokem šolstvu vse bolj posega tudi k nam. Kratek povzetek oblik TNI je bil predstavljen tudi na posvetu, sicer pa si je mogoče celotno predstavitev ge. Tine Ušaj, MVZT, Oddelek za priznavanje izobraževanja, kakor tudi druge prispevke, ogledati na spletni strani:

 

http://intranet.uni-lj.si/intranet_novice.aspx?id=2865

 

Ad 3

 

Poročilo o prvem osnutku razpisa študijskih programov 2. stopnje je predstavila ga. Nina Brüfach. Opozorila je, da so nekateri programi 2. stopnje še v postopku akreditacije (skupaj 53), da pa od vseh teh članice ne nameravajo razpisati vseh. Predstavila je, kateri programi 2. stopnje so v osnutku razpisa, razpisne številke ter predstavnike članic pozvala, naj se kar najhitreje odzovejo morebitnim pozivom za dopolnitve, ki bodo bodisi možni s strani UL, MVZT ali pa Sveta RS za visoko šolstvo za tiste programe, ki so še v postopku akreditacije. Zaradi morebitnih sprememb je pričakovati, da bo v tem primeru tudi besedilo razpisa pri programih, ki so še v postopku sprejemanja, morda drugačno, kot je predvideno v prvem predlogu, kot je bil posredovan na MVZT 31.3.2009.

 

Sklep:

Članice naj bodo pozorne na potek tovrstnih dogodkov in bodo v roku pripravile potrebne spremembe ali dopolnitve.

 

 

Ad 4

 

Interdisciplinarni študijski programi postajajo vse aktualnejši, članice pa v postopkih njihove priprave izvajajo različno prakso. To nemalokrat vodi v položaj, ko je potrebno korake vrniti nazaj, saj posamezna vprašanja in postopki ostanejo nerešeni.

 

V izogib temu so v priponki k zapisniku priložena navodila, ki naj bi jih upoštevale članice pri pripravi interdisciplinarnih študijskih programov, pa tudi programov, ki jih več članic UL izvaja z drugimi domačimi ali tujimi univerzami. Predstavniki članic so pozvani, naj vsebino pregledajo in pošljejo svoje predloge in dopolnitve.

 

Sklep:

Predloge in dopolnitve besedilu navodil za pripravo interdisciplinarnih študijskih programov, pošljejo predstavniki članic na UL na e- naslov: najkasneje do 30.4.2009. 

 

Ad 5

 

Na elektronske naslove dekanov in prodekanov za študijske zadeve so bili v začetku februarja 2009 posredovani napotki za izpolnjevanje obrazca Priloga k diplomi. Potreba po napotkih se je pokazala zaradi večjega števila sistemskih vprašanj zlasti v zvezi z izpolnjevanjem nekaterih rubrik v obrazcu, ki morda niso najbolje pojasnjene v navodilih za izpolnjevanje tega obrazca, ki so navodila priloge v Pravniku o prilogi k diplomi na spletnih straneh MVZT med zakonodajo in dokumenti.

 

Napotki dopolnjujejo navodila, so konkreten odgovor na posamične poizvedbe in jih je mogoče dopolnjevati. Usklajeno izpolnjevanje in uporaba skupne terminologije tako v slovenskem kot angleškem jeziku (na primer 1. stopnja - v angleškem jeziku 1st cycle) je potrebno tudi zaradi postopnega uvajanja e-Študenta, kjer bodo članice postopoma razvile predizpolnjene vzorce obrazca, ki ga bo mogoče neposredno napolniti iz aplikacije e-Študent 3G.

 

Ad 6

 

V študijskem letu 2008/09 je po Zakonu o visokem šolstvu potrebno prenoviti vse študijske programe, vključno s študijskimi programi za izpopolnjevanje, ki jih članice nameravajo razpisati v novem študijskem letu 2009/10. Obrazci, ki se sicer uporabljajo za akreditacijo študijskih programov za pridobitev izobrazbe so v nekaterih delih neprimerni za študijske programe za izpopolnjevanje, zato so bili članicam v pomoč v sodelovanju s strokovnimi službami Sveta RS za visoko šolstvo, pripravljeni napotki za pripravo vloge in prilagoditve v obrazcu.

 

Napotki in prilagoditve v obrazcu so bili posredovani članicam po e-pošti, ravno tako so priloga vabilu na sestanek prodekanov 31.3.2009.

 

Ad 7

 

E-študent je v produkcijski fazi na FFA, v zaključni fazi testiranja na FKKT, NTF in FS, naslednjih 7 članic pa je v fazi seznanjanja z novo aplikacijo.

 

Ad 8

 

Prodekanja za študijske zadeve FF je predlagala:

-          razmislek o tem, da bi šole (OŠ in SŠ), kjer se izvaja pedagoška praksa, nagradile. V prvi fazi morda z nazivom »Šola mentor«, ki bi ga kot časten naziv podeljevala UL, kasneje pa morda še z drugimi spodbudami za sodelovanje;

-          dolgoročni razmislek o tem, ali bi bilo smiselno, da se študentom 1. stopnje, ki nameravajo študij nadaljevati takoj po zaključeni diplomi prve stopnje, prehod olajša z ustreznimi prilagoditvami v študijskih programih 1. stopnje (podobno kot je bil neposreden prehod iz magistrskih v doktorske programe).

 

Sklep:

FF in PEF pripravita predlog, na kakšen način in v skladu s katerimi merili bi bilo mogoče na nivoju UL podeljevati naziv »Šola mentor«.

 

Predstavnica FDV je predlagala:

-          razmislek o tem, ali se podpre predlog nekaterih študentov FDV, da bi se status študenta vezal neposredno na študijsko leto, v katerem je študent vpisan (tudi vpisanim v absolventski staž). Status študenta namreč preneha z dnem, ko študent diplomira. To pa je precej nerodna situacija, kadar diplomant prve stopnje nadaljuje študij na 2. stopnji in mu vmes preneha status študenta, kar pomeni izgubo socialnih in zdravstvenih pravic, ki izhajajo iz tega statusa.

 

Sklep:

Predlog FDV, da bi se status študenta vezal časovno na študijsko leto vpisa se posreduje zakonodajalcu.

 

Predstavnik FŠ:

-          prosi za pojasnilo, kako ukrepati v primeru, če študent ni izpolnil pogojev za napredovanje v višji letnik v starem VŠ programu, letos pa je razpisan nov UN program in se star izvaja le še v višjih letnikih.

 

Priporočilo članicam, ki od leta 2009/10 ne razpisujejo več visokošolskih študijskih programov, ker so jih z bolonjsko prenovo preoblikovale v univerzitetne, je, da Senat članice odloči, kako s študenti, ki bi imeli pravico ponavljati, pa zaradi uvedbe novih programov ne morejo in hkrati ne izpolnjujejo vpisnih pogojev v univerzitetne študijske programe. Sklepi Senata članice s tem v zvezi morajo biti časovno omejeni na študijski leti 2009/10 oziroma 2010/11, ko lahko študentje ponavljajo letnik ali zamenjajo program. Po tem času sprejeti sklepi v zvezi s to zadevo, ne veljajo več. Priporočilo se posreduje v obravnavo na Komisijo za dodiplomski študij.

 

Ad 9

 

Pod to točko ni bilo razprave.

 

 

 

Zapisala:                                                                                           Prorektorica

Polonca Miklavc Valenčič                                                        prof. dr. Julijana Kristl