Datum objave: 01.06.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Številka: 201 10/09 PMV
Datum: 22.5.2009

Zapisnik
sestanka s prodekani za študijske zadeve
članic Univerze v Ljubljani z dne 19.5. 2009


Prisotni:
mag. Stanko Kostanjevec, AGRFT, dr. Karla Šturm, BF, dr. Andreja Cirman, EF, dr. Monika Kalin Golob, FDV, Marjana Rebernik, FE, dr. Maruška Šubic Kovač, FGG, dr. Metka Renko, FKKT, prof. dr. Petar Pavešič, FMF, dr. Radko Osredkar, FRI, dr. Bojana Mesec, FSD, dr. Stojan Burnik, FŠ, Stanka Primc, FU, prof. dr. Frančiška Trobevšek Drobnak, FF, dr. Robert Petkovšek, TEOF, dr. Vojteh Cestnik, VF, mag. Mojca Medič, ZF, Neli Babić, FDV, prof. dr. Margareta Vrtačnik, NTF, Darinka Vrečko, MVZT, prof. dr. Julijana Kristl, UL, Marjana Slobodnik, UL, Katja Cerjak, UL, Polona Miklavc Valenčič, UL, Nina Brüfach, UL, Katja Cerar, UL, Svetlana Matijevič, UL, Marina Šučur, UL, Petra Kregar, UL.

Odsotni:
predstavniki AG, ALUO, FA, FFA, FPP, FS, MF, NTF, PEF, PF.

Dnevni red sestanka:

1.       Poročilo o Posvetu na temo evalvacije izvajanja prenovljenih študijskih programov na UL
2.       Oznake ECTS in Priloge k diplomi ter spodbujanje mobilnosti
3.       Obštudijske dejavnosti v prilogi k diplomi
4.        Priprava interdisciplinarnih študijskih programov
5.        E-študent in ne-preglednost študijskih programov
6.        Pobude prodekanov
7.        Razno


Dnevnemu redu je bila soglasno dodana nova točka, Predstavitev sestanka ministrov držav članic bolonjskega procesa in nadaljnje prioritete razvoja visokega šolstva. Točko je predstavila sodelavka Direktorata za visoko šolstvo Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Darinka Vrečko. Prodekanom je predstavila ugotovljeno stanje bolonjske prenove visokega šolstva v evropski regiji, ugotovljene razlike v tempu in vsebinah razvoja po državah članicah, prioritete za razvoj do 2020 ter odzivi držav, ki niso članice tega procesa na učinke prenove visokega šolstva v Evropski regiji. Več o ministrski konferenci na spletnih straneh:

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/

Predstavitvi je sledila razprava, v kateri so prodekani izpostavili neustrezne rešitve v zakonodaji, ki na praktičnem izvedbenem nivoju zavirajo učinkovito izvedbo reforme visokošolskih programov. Posebej je bilo izpostavljeno vprašanje absolventskega staža oziroma statusa študenta, ki zaradi skrbno odmerjene delovne obremenitve študenta  v prenovljenih programih ne služi več svojemu namenu, temveč podaljšuje trajanje študija, ki pa bo nedvomno eden od kazalcev uspešne reforme v posamezni državi. Ravno tako je bila izpostavljena zakonska časovnica uvedbe prenovljenih študijskih programov, ki je zaradi zamujanja zakonskih sprememb za podlago bolonjske prenove, zamujala kar 6 let od časa, ko je Slovenija dejansko podpisala Bolonjsko deklaracijo.

Predstavnica MVZT se je s pripombami strinjala, vendar je poudarila, da je hitrost odzivnosti pri pripravah zakona odvisna od interesa za spremembo, ki je univerze v tistem času niso kazale ter da so končne zakonske rešitve vedno kompromis med deležniki in njihovimi interesi, ki so si včasih nasprotujoči.

Ad 1 (priloga 1)

Prorektorica UL prof. dr. Julijana Kristl je prodekanom posredovala pisno poročilo o posvetu, o katerem je ustno poročala že na prejšnjem delovnem sestanku. V zvezi z evalvacijo izvajanj študijskih programov, bodo v naslednjem obdobju intenzivneje potekala posvetovanja, spremembe visokošolske zakonodaje predvidevajo velike spremembe zlasti na področju zagotavljanja kakovosti in posledično notranje in zunanje evalvacije institucij in programov.  


Ad 2 (priloga 2)

Bolonjska promotorka prof. dr. Margareta Vrtačnik je prodekane seznanila z novostmi v mednarodnem okolju na področju izdajanja in vrednotenja sistemov ECTS in priloge k diplomi. Njena predstavitev je v prilogi.


Ad 3
Koordinator kreditno ovrednotenih športnih programov, Katja Cerar, iz Centra za univerzitetni šport Univerze v Ljubljani, je predstavila kreditno ovrednotene programe, ki so potekali v študijskem letu 2008/2009 ter prodekane seznanila, da bodo po opravljenih izpitih posamezne članice prejele seznam študentov, ki bodo uspešno opravili predmet (referati, prodekani za študijsko dejavnost). Članice se naproša, da omogočijo ustrezno uveljavitev kompetenc, ovrednotenih s kreditnimi točkami, v kolikor to dopušča predmetnik študijskega programa, v katerega je študent vpisan. Poleg teh seznamov bo vsaka članica prejela seznam vseh študentov, ki so se udeleževali programov Centra za univerzitetni šport po posameznih programih in število obiskanih ur programa.

Sklep:
Center za univerzitetni šport bo članicam posredoval urnih kreditno ovrednotenih programov za študijsko leto 2009/2010.

Članice bodo Centru za univerzitetni šport posredovale seznam študentov, ki lahko uveljavljajo kreditne točke v okviru splošne izbirnosti za študijsko leto 2009/2010.

Ad 4

Na prejšnjem delovnem sestanku prodekanov je bil sprejet sklep, se morebitne predloge in dopolnitve besedilu navodil predstavniki članic na UL na e- naslov: najkasneje do 30.4.2009.

Do navedenega datuma ni na zgornji naslov prišel noben predlog ali dopolnitev, zato se navodila pošljejo članicam v uporabo.

 
Sklep:
Sprejmejo se navodila za pripravo interdisciplinarnih študijskih programov in pošljejo na članice v uporabo.

Ad 5

E-študent napreduje in trenutno ga testno uporablja 10 članic. V tej fazi je bilo ugotovljeno, da je preglednost študijskih programov izjemno pomembna tudi za uspešno uporabo E-študenta 3G, zato je prorektorica dr. Julijana Kristl članice pozvala, da naj bodo pri pripravi, zdaj zlasti študijskih programov 2. stopnje, pozorni tudi na ta vidik.

Ad 6

Prodekanica doc. dr. Frančiška Trobevšek, FF je seznanila prisotne, da nameravajo na FF predlagati v sprejem študijski program za izpopolnjevanje, namenjen tujim študentom. Program bi vseboval vsebine s področja geografije, zgodovine, etnologije, muzikologije in umetnostne zgodovine Slovenije ter slovenskega jezika in književnosti. Program bi bilo mogoče v prihodnje dopolnjevati, k čemur so vabljene tudi druge članice UL. Zaprosila je za podporo programu s strani UL ter za razmislek o možnih finančnih spodbudah.

Opozorila je tudi na medijsko izpostavljeno vprašanje ustreznosti točkovanja kandidatov za visokošolski študij prve stopnje, pri katerem naj ne bi bilo ustrezno merjenje dosežkov, ki so opredeljeni s študijskimi programi in razpisom kot merila za izbiro kandidatov pri omejitvi vpisa v posamezne študijski program. Zanimalo jo je ali je UL s to problematiko seznanjena oziroma ali bi bilo primerno z naslova FF javnosti poslati kakršnokoli sporočilo s tem v zvezi.

Prorektorica dr. Julijana Kristl je pojasnila, da je pismo združenja gimnazijskih ravnateljev že prišlo uradno na naslov UL, ki pa meni, da je sprememba točkovanja  stvar vseh vpletenih, MŠŠ, MVZT ter združenja srednjih šol, tudi strokovnih. UL bo na dopis odgovorila, da je potrebno pobudo za spremembo točkovanja v prijavno-sprejemnem postopku v prvostopenjske študijske programe obravnavati celostno in v dogovoru z vsemi prizadetimi stranmi.

Prof. dr. Maruška Šubic Kovač je prisotnim zastavila vprašanje, ali lahko v primeru, kadar ima študent v prvem letniku dodiplomskega študija zbranih več kot 60 ECTS, višek kreditnih točk prenese v naslednje leto študija. Praviloma je večje število točk posledica izbranih zunanjih izbirnih predmetov. Prorektorica je odgovorila, da ima vsak letnik 60 KT, kar je več, je odgovornost študenta, ki si je izbral zahtevnejše predmete. Prenašati točk v višje letnike ne more.

Prof. dr. Petar Pavešić je predlagal, da udeleženi prodekani za študijske zadeve zaprosijo Senat UL in vodstvo UL, da jim v čim krajšem času jasno odgovori, na vprašanje, ali bodo pri uveljavljanju absolventskega statusa morali upoštevati sklep Senata UL ali pa priporočilo MVZT (oz. striktno branje zakonskih določil).

Prodekani so soglasno menili, da so rešitve v Statutu UL ustrezne.

Ad 7

Vodja univerzitetne službe za 1. In 2. Stopnjo je zaprosila prodekane za študijske zadeve, naj poskrbijo, da bodo pravočasno objavljeni predstavitveni zborniki študijskih programov, v kratkem se namreč pričakuje sklep Vlade RS o soglasju k razpisu za vpis v podiplomske študijske programe.

 


Zapisala:                                   Prorektorica
Polonca Miklavc Valenčič         prof. dr. Julijana Kristl