V okviru programa institucionalnih evalvacij Evropskega združenja univerz EUA je UL lani zaprosila za oceno svoje organiziranosti, delovanja in razvoja. voje preliminarno poročilo o evalvaciji, ki je potekala od januarja, so EUA evalvatorji ustno podali vodstvu UL, senatorjem, dekanom in drugim odgovornim.

Datum objave: 05.07.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

 Namen tovrstnih evalvacij je predvsem pomoč pri razvoju univerze, zato je pozornost evalvacijske skupine EUA, ki je v minulih dneh zaključila oceno kakovosti UL, bila usmerjena na strateške cilje univerze, njihovo uresničevanje, načinom organiziranosti, spremljanje lastne dejavnosti in na sposobnost institucije za spreminjanje.

Izhodišče za delo evalvacijske skupine v sestavi profesorjev Tove Bull, bivša rektorica univerze v Tromsoju (Norveška), Marie Nazare, rektorice Univerze v Aveiru (Portugalska), Ivana Ostrovskega, prorektorja Univerze Komenskega Bratislava in Sylvaina Kahna iz Inštituta za politične znanosti v Parizu, je bilo obsežno samoevalvacijsko poročilo (objavljeno na spletni strani UL),  opremljeno z vrsto podatkov o poslovanju in rezultatih raziskovalne ter izobraževalne dejavnosti.

V sklopu evalvacije je bila tudi opravljena vrsta pogovorov z vodilnimi, predstavniki učiteljev, raziskovalcev in študentov na ravni univerze ter na osmih članicah (februarja na EF, FE, FS, PF, v začetku julija ALUO, FF, FMF, MF). Hkrati so se evalvatorji pogovarjali tudi s predstavniki zunanjih partnerjev - nekaterih podjetij, mesta Ljubljane, agencije za raziskovanje, ministrstva za javno upravo.

V svojem ustnem poročilu, so evalvatorji orisali spremembe v mednarodnem in domačem okolju, dobre in slabe plati UL ter dali dokaj konkretna priporočila. Med drugim so izpostavili  vedno večjo tekmovalnost med univerzami, a tudi  širjenje sodelovanja med institucijami in pomen interdisciplinarnosti, rastoče stroške raziskovanja in upad števila študentov. V Sloveniji so opazili množico kompliciranih predpisov o visokem šolstvu, ki se hitro menjajo, tako da je razvoj visokošolskega sistema nepredvidljiv. V razpravi se člani EUA skupine niso opredeljevali do nekaterih splošnejših vprašanj sistema visokega šolstva v Sloveniji, saj  naj bi le-tega ocenili drugi, npr. strokovnjaki OECD.

Po mnenju EUA uživa UL močan akademski ugled in ima večinoma dobre ter motivirane učitelje in študente. Vodilni na ravni univerze in tudi članic so po mnenju EUA naravnani v prihodnost, univerza pa uživa podporo zunanjih partnerjev ter ima dobro razvito mednarodno sodelovanje, tako pri izmenjavi študentov, kot na področju raziskovanju.

Med predlogi za izboljšave so izpostavili oblikovanje večjega skupnega finančnega sklada za podporo sprememb in delovanje pomembnih skupnih služb (npr. za podporo študentom, pri študiju in zaposlovanju). Pri novih študijskih programih bi UL lahko upoštevala večinske rešitve,ki se je uveljavile drugod (3+2+3, z 9 predmetov v letniku, in 20 urami tedensko), hkrati pa na račun širokega nabora študijskih področij pripravila še več interdisciplinarnih in medfakultetnih programov. Pri tem so pohvalili dejstvo, da se pri načrtovanju študija upoštevajo potrebe študentov, ki se bodo zaposlovali tudi izven Slovenije.

Predlagali so, da bi se študentska mnenja o študiju, predmetih in učiteljih v večji meri uporabljala za izboljšave, in ne zgolj v habilitacijskem postopku. Uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije pri študiju, ki je dobro razvita na nekaterih članicah pa bo morala postati dostopna v enaki meri na celotni univerzi. Evalvatorji so pohvalili napore za izgradnjo sodobnega informacijsko-komunikacijskega sistema, ki pravkar potekajo na UL. Obenem so poudarili pomembnost razvoja skupne identitete, k čemur prispevajo med drugim tudi skupne svečanosti. Ne priporočajo centralizacije, pač pa integracijo, tako, da se bo celotna institucija lahko prožno odzivala na spremembe v okolju in uresničevala zastavljeno strategijo.

Ob koncu  sta se članom skupine za  obisk in ocene ter spodbude zahvalila rektorica prof. dr. Andreja Kocijančič in predstavnik študentov Dejan Jeraj ter jih povabila na ponovni obisk, na katerem naj bi ocenili napredek. Pisno poročilo EUA bo pripravljeno predvidoma objavljeno na spletni strani UL.