Datum objave: 01.10.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

 

Številka: 201 10/09 PMV

Datum: 17.9.2009

 

 

 

 

 

 

 

Zapisnik

sestanka s prodekani za študijske zadeve

članic Univerze v Ljubljani z dne 15. 9. 2009

 

Prisotni:

doc. Jan Zakonjšek, AGRFT, prof. dr. Mihael J. Toman, BF, doc. dr. Andreja Cirman, EF, dr. Monika Kalin Golob, FDV, prof. dr. Andrej Žemva, FE, prof. dr. Borut Božič, FFA, prof. dr. Maruška Šubic Kovač, FGG, prof. dr. Metka Renko, FKKT, prof. dr. Petar Pavešič, FMF, doc. dr. Jelenko Švetak, FPP, prof. dr. Radko Osredkar, FRI, Bojana Mesec, FSD, prof. dr. Mirko Soković, FS, prof. dr. Stojan Burnik, FŠ, doc. dr. Janez Stare, FU, prof. dr. Frančiška Trobevšek Drobnak, FF, prof. dr. Ljubo Marion, MF, prof. dr. Franci Sluga, NTF, doc. dr. Tatjana Hodnik Čadež, PEF, prof. dr. Miha Juhart, PF, doc. dr. Robert Petkovšek, TEOF, prof. dr. Vojteh Cestnik, VF, viš. pred. mag. Mojca Medič, ZF, Tono Jarc, Gajič Goran (MAOP), prof. dr. Julijana Kristl, UL, Marjana Slobodnik, UL, Polona Miklavc Valenčič, UL, Eva Repe, UL, Marina Šučur, UL.

 

Odsotni:

predstavniki AG, ALUO, FA.

 

Dnevni red sestanka:

 

1.    Poročilo o delu Univerzitetne službe za 1. in 2. stopnjo od 2005-2009

2.    Seznam predavanj za š.l. 2009/10 in predlogi za obravnavo manjših sprememb študijskih programov

3.    Vzporedni študij

4.    Spremembe in dopolnitve Pravilnika o izdaji diplom in potrdil o izpopolnjevanju – izdajanje diplom v angleškem jeziku

5.    Poročilo o stanju prijav v prvem in drugem roku na prvostopenjske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2009/10

6.    Poročilo o uvajanju sistema E-študent 3G

7.    Pobude in predlogi prodekanov

8.    Razno.

 

Ad 1

 

Prorektorica UL prof. dr. Julijana Kristl je prodekanom predstavila poročilo o delu Univerzitetne službe za 1. in 2. stopnjo v letih od 2005-2009 po področjih dela, ki jih služba pokriva glede na pristojnosti. Poročilo je priloga zapisniku.

Prodekani so se prorektorici zahvalili za dobro sodelovanje v tem obdobju in za ustvarjanje možnosti in priložnosti izmenjave dobrih praks pri reševanju posameznih problemov, povezanih z bolonjsko prenovo študijski programov.

 

Ad 2

 

Strokovna služba je članice pozvala, da do 11. 9. 2009 na UL posredujejo seznam predavanj za študijsko leto 2009/10 za prenovljene in nove prvostopenjske študijske programe in enovite magistrske študijske programe ter letnike teh programov, ki jih bodo izvajale v študijske letu 2009/10. Večina članic je gradivo že poslala, ostale še pripravljajo in jih bodo posredovale v najkrajšem možnem času. Strokovna služba bo sezname pregledala z vidika akreditiranosti in morebitnih sprememb.

 

Prorektorica je prisotne seznanila s sklepom kolegija rektorice z dne 1. 9. 2009, da  se za naslednje študijsko leto članice hkrati s pozivom za pripravo seznama predavanj za študijsko leto 2010/11 pozove tudi k akreditaciji manjših sprememb študijskih programov članic na posameznih senatih. Evidentiranje in obveščanje Sveta RS za visoko šolstvo o manjših spremembah enkrat letno  je preglednejše tako za članice, kot strokovne komisije Senata UL in za vodenje evidenc o spremembah študijskih programov na članicah in na UL.

 

 

Ad 3

 

Vodja Univerzitetne službe za 1. in 2. stopnjo je predstavila stanje povpraševanja študentov v zvezi z možnostmi vzporednega študija. Vse več študentov UL želi študirati vzporedno po vsaj dveh študijskih programih UL. Nekatera vprašanja se nanašajo tudi na možnost vzporednega študija, na primer, v študijskem programu UL in hkrati v študijskem programu UP.

 

Statut predvideva pogoje za vzporedni študij na UL. Pred vpisom v vzporedni študijski program morajo kandidati izpolniti vse pogoje, ki jih za to vrsto študija predpisuje Statut UL. Ob vzporednem študiju na  dveh visokošolskih zavodih, od katerih eden ni član UL, pa določbe Statuta UL niso zadostne. Določbe Statuta v okviru vzporednega študija na UL omogočajo različno interpretacijo glede študija po dveh študijskih programih na različnih stopnjah, zato se pojavljajo najrazličnejša vprašanja glede tega. Različne prakse na članicah so se pokazale tudi v razpravi. Zato so se prisotni strinjali, da se glede vzporednega študija zaprosi statutarno komisijo UL za uradno tolmačenje ustreznih členov Statuta UL.

 

V razpravi je bilo tudi vprašanje zaporednega študija v primeru dvodisciplinarnih študijskih programov. Vprašanje je relevantno v luči pobude Ministrstva za šolstvo in šport. Državna sekretarka MŠŠ, gospa Kovšca se je obrnila na predstavnike članic UL (FF in PEF) s prošnjo, da preučijo možnosti kako že kvalificiranim učiteljem omogočiti izven študijskih programov za pridobitev izobrazbe (ali pa po delih teh programov) pridobivanje dodatnih kvalifikacij za poučevanje predmetov  v osnovnih in srednjih šolah. Nekatere rešitve Univerza v Mariboru že ponuja v obliki zaporednega študija v polovičke dvodisciplinarnih študijskih programov na članicah UM. Predstavniki UL PEF in UL FF so že v intenzivnih pogovorih z MŠŠ in že pripravljajo rešitve. Če bo potrebno za uresničitev teh rešitev prilagoditi določbe Statuta UL, se bodo predstavniki obeh članic dogovorili s strokovnimi službami in bo pripravljena pobuda v tej smeri.

 

1.    Sklep:

Strokovna služba UL naslovi na statutarno komisijo UL pobudo za tolmačenje vzporednega študija in enotno uporabo 190. in 191. členov Statuta UL.

 

 

Ad 4

 

Prorektorica je seznanila prisotne s sklepom kolegija rektorice z dne 1. 9. 2009, na katerem je bila sprejeta pobuda za izdajanje diplom v angleškem jeziku (poleg diplom v slovenščini) tistim diplomantom, ki se izobražujejo po študijskih programih UL, ki se izvajajo v tujem jeziku. Pobudo je po pojasnilu predstavnice EF, dala Ekonomska fakulteta. Kolegij rektorice je v ta namen predvidel spremembo Pravilnika o izdaji diplom in potrdil o izpopolnjevanju. Predlog spremembe bo obravnavala statutarna komisija UL na prvi naslednji redni seji.

 

V razpravi so bila glede tega predloga različna mnenja, poudarjeno pa je bilo, da se vsakemu diplomantu UL v vsakem primeru izda diploma v slovenščini.

 

 

Ad 5

 

V tej točki je bila predvidena predstavitev stanju prijav v prvem in drugem roku na prvostopenjske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2009/10. Prodekani so prejeli informacijo, na katerih spletnih straneh UL je mogoče spremljati podatke o številu razpisanih mestih, prijav in sprejetih kandidatov zdaj še za aktualen 2. in 3. rok za prijavo, ki bo potekal od 1. – 5. 10. 2009.

 

 

Ad 6

 

Prorektorica je poročala o uvajanju računalniške aplikacije E-študent 3G, v katerega je trenutno vključenih 10 članic. Za izvajanje projekta na ravni UL je v okviru računalniške podpore zadolžen pomočnik glavnega tajnika Tomo Jarc, Univerzitetna služba za informatiko. Razprava je tekla med prisotnimi predstavniki že vključenih članic in predstavniki UL glede omogočanja različnih funkcionalnosti programa,  uporabniške prijaznosti programa, težav, s katerimi se srečujejo strokovni delavci pri njegovi uporabi.

 

Za učinkovito odpravljanje težav je v pripravi  tristopenjski sistem sporočanja in odpravljanja napak, ki bo v kratkem zagotovljen, zato je vodja univerzitetne službe za informatiko sodelujoče v projektu povabil, da vse morebitne ovire sproti sporočajo na za to predviden spletni naslov, da bo sodelovanje pri uporabi aplikacije čim hitreje in uporabniško prijazno teklo naprej.

 

 

Ad 7

 

V okviru zadnje točke so bile predstavljene v okviru razprave predstavljene pobude in sprejeti naslednji sklepi:

 

2.    sklep:

Statutarno komisijo UL se pozove za uradno stališče glede dopolnitve 158. člena Statuta UL, ki bo pojasnilo za katere študijske programe velja ta dopolnitev – ali za bolonjske študijske programe in ali na vseh treh stopnjah ter ali tudi za programe, ki jih UL za študijsko leto 2009/10 v skladu z veljavnim Zakonom o visokem šolstvu ni več razpisala.

 

Sklep temelji na razpravi, ki je pokazala različno razumevanje dopolnila navedenega člena.

 

3.    Sklep:

Prodekani za študijske zadeve predlagajo Statutarni komisiji spremembo ustreznih členov za mentorstvo oziroma somentorstvo pri diplomah na 1. in 2. stopnji študija.

 

Sklep temelji na razpravi o različnih ureditvah zlasti glede somentorstva pri izdelavi magistrskih  nalog v prenovljenih študijskih programih. Razmislek je potreben predvsem glede mentorstva pri izdelavi diplomske naloge, kjer naj bi bil za mentorja lahko imenovan tudi asistent z doktoratom.

 

 

4.    Sklep:

Službi VPIS se predlaga, da se roki izbire kandidatov v 2. prijavnem roku v naslednjem razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v rokovniku premaknejo na čim zgodnejši mogoč datum zaradi izvedbe potrebnih postopkov in zaradi čim prejšnje informiranosti študentov, ki so ostali brez vpisnih mest v 1. in 2. prijavnem roku.

 

Sklep je bil sprejet glede na razpravo na seji, iz katere je razvidno, da je čas za opravilo vseh ustreznih postopkov in evidenc izredno kratek.

 

Ekonomska fakulteta je v javnih medijih predstavila delne rezultate Ciljnega raziskovalnega projekta o zaposljivosti diplomantov v RS. Predstavnica EF je obvestila prisotne, da trenutno rezultati še niso objavljeni, bo pa v kratkem predstavljeno vmesno poročilo, ki bo dosegljivo za širšo javnost.

 

Predstavnica FF je opozorila, da se na članici vse bolj srečujejo s problemom prekinitve statusa študenta ob zaključku prve stopnje v primeru, kadar študent namerava študirati naprej na drugi stopnji. Zaradi izgube statusa študenta po diplomiranju, študentje želijo zagovarjati diplomsko nalogo ali pa opravljati zadnje obveznosti po študijskem programu čim kasneje, po možnosti konec septembra v letu, ko imajo status. S podobno zadrego se srečujejo tudi na Ekonomski in drugih fakultetah in to povzroča izjemno zgoščeno delo v mesecu septembru, ko se je sicer potrebno pripraviti za novo študijsko leto, zaradi tega pojava, pa v resnici takrat na članicah šele končujejo »prejšnje« študijsko leto. Glede na to, da določba Statuta UL temelji na zakonskih določilih, prodekani predlagajo, da se ustrezna pobuda naslovi na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ob pripravi novega zakona ali spremembi obstoječega.

 

 

 

 

Zapisala:                                                                                           Prorektorica

Polonca Miklavc Valenčič                                                        prof. dr. Julijana Kristl