Visokošolska prijavno-informacijska služba je danes, 19. julija 2007, končala prvi rok izbirnega postopka za vpis v prvi letnik visokošolskega študija v Republiki Sloveniji za študijsko leto 2007/2008.

Datum objave: 19.07.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Vsi kandidati, ki so z veljavno Prvo prijavo za vpis (v nadaljevanju prva prijava) sodelovali v prijavno-sprejemnem postopku, bodo prejeli pisni sklep o rezultatih prvega roka izbirnega postopka. Sklep vsebuje podatke o sprejemu kandidata v želeni študijski program in doseženih točkah ter pravni pouk.

Kandidati, ki so sprejeti v enega od študijskih programov, se bodo v prvi letnik rednega in izrednega študija vpisali na visokošolskih zavodih v času od 25. julija do 18. avgusta 2007. Visokošolski zavodi jih bodo k vpisu pisno povabili.

Kandidat, ki meni, da je bil izbirni postopek kršen, se lahko pritoži Komisiji za pritožbe na univerzah ali samostojnih visokošolskih zavodih. Pritožbeni rok se izteče 10. avgusta 2007. Pritožbo pošlje na isti naslov, kot je poslal prvo prijavo. Pritožbi je treba priložiti kopijo sklepa in ustrezna dokazila.

Podatki o še prostih vpisnih mestih za drugi prijavni rok bodo 21. avgusta 2007 objavljeni na spletnih straneh prijavnih služb Univerze v Ljubljani ( www.vpis.uni-lj.si ), Univerze v Mariboru ( vpis.uni-mb.si ) in Univerze na Primorskem ( www.vpis.upr.si ), dosegljivi pa bodo tudi na vseh visokošolskih zavodih, pri vratarjih univerz, na srednjih šolah in na enotah Zavoda RS za zaposlovanje.

Drugo prijavo za vpis (v nadaljevanju druga prijava)lahko oddajo kandidati, ki so oddali prvo prijavo in niso bili sprejeti v nobenega od napisanih študijskih programov, ter tisti, ki niso oddali prve prijave. Izjemoma se lahko prijavijo tudi kandidati, ki so bili v prvem roku sprejeti, če imajo za to upravičene razloge. O upravičenosti razlogov odloči pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda na podlagi individualne prošnje in ustreznih dokazil, ki jih mora kandidat priložiti k drugi prijavi.

Drugi prijavni rok bo potekal od 21. avgusta do 1. septembra 2007. Obrazec Druga prijava za vpis (obrazec DZS 1,71/2), ki bo od 20. avgusta 2007 v prodaji v vseh večjih papirnicah in knjigarnah, morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko najpozneje do 1. septembra 2007 visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani ali Univerze v Mariboru.

Pošljejo lahko samo en prijavni obrazec. Po prednostnem vrstnem redu lahko napišejo največ tri študijske programe, kjer so še prosta vpisna mesta in za katere izpolnjujejo vpisne pogoje.

Kandidati lahko drugo prijavo oddajo tudi v elektronski obliki na spletnih straneh www.vpis.uni-lj.si ali vpis.uni-mb.si.

***

Po prvem roku izbirnega postopka je prostih še 7872 vpisnih mest (lani 7868), od tega 3020 mest za redni študij (lani 2502) in 4852 mest za izredni študij (lani 5348). Univerza v Ljubljani ima še 3547 prostih mest, Univerza v Mariboru 2840, Univerza na Primorskem 646, Univerza v Novi Gorici 140 in samostojni visokošolski zavodi 699 prostih mest.

Končni podatki o prostih vpisnih mestih za drugi prijavni rok bodo znani 21. avgusta, po vpisu sprejetih v prvem roku.

Visokošolski zavodi, na katerih bodo ostala še prosta vpisna mesta tudi po izteku drugega roka, lahko v tretjem roku še sprejmejo kandidate, ki izpolnjujejo vpisne pogoje. Tretji prijavni rok traja od 2. do 5. oktobra 2007. Kandidati pošljejo visokošolskemu zavodu pisno prošnjo, v kateri napišejo en študijski program. Prošnji priložijo overjene kopije spričeval in drugih dokazil.

 ***

Za študijsko leto 2007/2008 je bilo na štirih slovenskih univerzah in šestih samostojnih visokošolskih zavodih razpisanih 24929 mest (lani 25016 mest).

Prvi prijavni rok za vpis je letos potekal od 31. januarja do 8. marca. Prijavo je bilo mogoče oddati tudi v elektronski obliki. Prijavo je v tem roku oddalo 25368 kandidatov – državljanov Republike Slovenije in državljanov držav članic Evropske unije (lani 26010 prijav). Do postopka razvrščanja je ostalo veljavnih še 25231 prijav, 137 prijav je bilo izločenih iz nadaljnjega prijavno-sprejemnega postopka.

Med prijavljenimi za vpis v prvi letnik je 18374 dijakov četrtega letnika srednje šole, kar je 72, 4% vseh prijavljenih (lani 18940 dijakov; 72,8 % vseh).

Vlada Republike Slovenije je konec aprila dala soglasje k sklepom o omejitvi vpisa za 107 (lani za 112) študijskih programov za redni študij in za deset (lani tudi za deset) študijskih programov za izredni študij. V študijske programe, za katere je bil sprejet sklep o omejitvi vpisa, se je s prvo željo prijavilo 15366 (60,6 %) kandidatov.

 Vpisne pogoje (opravljena matura, poklicna matura oziroma zaključni izpit in preizkus nadarjenosti oziroma psihofizičnih sposobnosti) je izpolnilo 19823 kandidatov (78,6 % od vseh). Tisti, ki so se s prvo željo prijavili v študijske programe brez omejitve vpisa, so bili sprejeti. Kandidati, ki so se prijavili v študijske programe z omejitvijo vpisa, pa so bili izbrani glede na uspeh v srednji šoli in uspeh pri preizkusu nadarjenosti oziroma psihofizičnih sposobnosti (če je tak preizkus zahtevan s študijskim programom).

Sprejetih je 17332 kandidatov, kar je 87, 4 % od tistih, ki so izpolnjevali pogoje za vpis(lani 17552 kandidatov oziroma 85,0 %), oziroma 68,3 % od vseh prijavljenih; in sicer 14829 (85,6 %) v redni ter 2503 (14,4 %) v izredni študij. Na Univerzo v Ljubljani je sprejetih skupaj 10897 kandidatov, Univerzo v Mariboru 4863, Univerzo na Primorskem 1080 kandidatov, Univerzo v Novi Gorici 100 in na samostojne visokošolske zavode 392 kandidatov.

Od vseh prijavljenih kandidatov z veljavno prijavo jih 7899 (31,3 %) ni sprejetih, od teh 5408 zato, ker ne izpolnjujejo vpisnih pogojev, 2491 kandidatov pa nima zadostnega števila točk za sprejem v študijski program s sklepom o omejitvi vpisa. S prvo željo je sprejetih 13821 kandidatov (79,7 %), z drugo 2454 (14,2 %) in s tretjo željo 1057 (6,1 %) kandidatov.