Datum objave: 08.09.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

7. september 2010 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

  
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

     
1. Neža Finžgar 
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Domen Leštan
naslov dr. disertacije: Izpiranje s kovinami onesnaženih tal v zaprti procesni zanki

2. Mateja Grego
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Alenka Malej
somentorica: znan. sod. dr. Marleen De Troch
naslov dr. disertacije: Vpliv marikulture na meiofavno v Piranskem zalivu

3. Jure Jugovic
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Boris Sket
somentor: prof. dr. Andrej Blejec
naslov dr. disertacije: Vrstna in rasna morfološka diferenciacija jamskih kozic Troglocaris aggr. anophthalmus (Crustacea: Decapoda: Atyidae) na Dinarskem krasu

4. Maja Kožar
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Emil Erjavec
naslov dr. disertacije: Uporaba metode pozitivnega matematičnega programiranja v sektorskem modeliranju slovenskega kmetijstva

5. Zala Prevoršek
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Simon Horvat
naslov dr. disertacije: Identifikacija kvantitativnih lokusov za nalaganje maščevja pri miših z genetskim kartiranjem kongenih linij in bioinformacijsko analizo haplotipov

6. Darja Regoršek
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Emil Erjavec
somentor: prof. dr. William H. Meyers
naslov dr. disertacije: Model delnega ravnovesja kmetijskih trgov za oceno ekonomskih učinkov integracijskih in reformnih procesov

7. Dušan Stupar
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Davorin Gazvoda
naslov dr. disertacije: Kompleksnost oblikovane krajine

8. Martin Škrlep
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Božidar Žlender
somentorica: doc. dr. Marjeta Čandek Potokar
naslov dr. disertacije: Vpliv polimorfizmov v PRKAG3 in CAST genih pri prašičih na kakovost pršuta

9. Katja Trontelj
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Damijan Miklavčič
somentorica: prof. dr. Vladka Čurin Šerbec
naslov dr. disertacije: Zlivanje celic in vitro z elektropermeabilizacijo

10. Marjana Westergren
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Hojka Kraigher
somentor: doc. dr. Robert Brus
naslov dr. disertacije: Razvoj in praktična uporaba baz molekularnih podatkov v gozdarstvu

11. Blanka Vombergar
doktorica znanosti
mentorica:  doc. dr. Vida Škrabanja
somentor: akad. prof. dr. Ivan Kreft
naslov dr. disertacije: Rutin v frakcijah zrn navadne ajde (Fagopyrum esculentum Moench.) in tatarske ajde (Fagopyrum tataricum Gaertn)

12. Janja Zule
doktorica znanosti
mentorica:  prof. dr. Katarina Čufar
somentorica: prof. dr. Vesna Tišler
naslov dr. disertacije: Kemijska karakterizacija lipofilnih in hidrofilnih ekstraktivov v lesu evropskega macesna (Larix decidua Mill.)