Na Univerzi v Ljubljani smo podrobno preučili dopolnjen predlog Proračuna RS za leti 2008 in 2009, še posebej v delu, ki nas neposredno zadeva, torej v okviru proračunskega porabnika 3211 - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Datum objave: 23.10.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Pri tem ugotavljamo, da se bo proračunski položaj ministrstva na globalni ravni v prihodnjih dveh letih izboljšal. Kakšen je pričakovani položaj UL iz predloga proračuna neposredno ni razvidno. Z analizo strukture proračunskih odhodkov MVZT in veljavnih pravil financiranja znanstveno raziskovalne in izobraževalne dejavnosti ter tehnološkega razvoja smo to oceno skušali narediti sami.

Ob predpostavkah, da bo v prihodnjem letu način delitev sredstev po uredbi podoben letošnjemu, da bodo univerze prejele denar za odpravo plačnih nesorazmerij iz posebnega sklada pri Ministrstvu RS za javno upravo in da bo skupno število študentov približno enako kot letost in bodo približno enako razporejeni med vse visokošlske zavode in univerze, je pričakovati, da se bodo letošnja proračunska sredstva za študijsko dejavnost UL realno znižala za približno 0,5%. To nikakor ne bo omogočalo kakovostnega izboljšanja izvajanja študijskega procesa, po naši oceni pa bo tudi resno ogrozilo nadaljevanje bolonjske prenove.

V prepričanju, da se s podobnih stanjem soočajo tudi druge univerze, ki jih je ustanovila država, smo pripravili 2 amandmaja na dopolnjen predlog Proračuna RS za leti 2008 in 2008, ki smo jih posredovali in zagovarjali na Odboru DZ za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj.

Amandmaja nista bila sprejeta.


Priloga: