Datum objave: 19.04.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

SKUPNA IZJAVA Senata Univerze v Ljubljani, Upravnega odbora Univerze v Ljubljani, Študentskega sveta Univerze v Ljubljani, Kolegija dekanov Univerze v Ljubljani sprejeta na skupni seji  dne 19.4.2012

Univerza v Ljubljani sprejema odgovornost za izvrševanje poslanstva visokega šolstva v Republiki Sloveniji:

»Znanje je javno dobro, visoko šolstvo je javna odgovornost. Temeljni vlogi visokošolskega izobraževanja v družbi sta predvsem krepitev in opolnomočenje državljanov za osebni razvoj, poklicno kariero in aktivno državljanstvo ter za duhovni, socialni, umetniški in kulturni ter ekonomski razvoj skupnosti. Zato visoko šolstvo in z njim povezano znanstveno raziskovanje postavljamo v jedro razvojnih ambicij Republike Slovenije. Visokošolsko izobraževanje je za Republiko Slovenijo prednostno, še posebej v sedanjem zahtevnem obdobju svetovne gospodarske krize.« (ReNPVŠ 2011-2020 , sprejel Državni Zbor Republike Slovenije na seji dne 24. 05. 2011).

V sodobnem svetu globalizacije so univerze temeljne institucije družbene in ekonomske stabilnosti in razvoja, posledično pa države ohranjajo in povečujejo vlaganja vanje.

Univerza v Ljubljani je zaskrbljena nad trenutnimi načrti in ukrepi države na področju visokega šolstva, znanosti in umetnosti. Predvideni ukrepi so še posebej nesprejemljivi v fazi, ko izpolnjujemo zahteve sprememb zakonodaje 2004 in 2008 in zaključujemo transformacijo visokošolskega sistema. Le ta zahteva bistveno povečanje števila študijskih mest na drugi stopnji zaradi študentov, ki prvič zaključujejo prvo stopnjo in želijo nadaljevati študij na drugi stopnji. Prekinitev transformacije v tej fazi bi bila v resnici najdražja ter do študijskega procesa in študentov nekorektna možnost, prav tako pa je ni mogoče kakovostno dokončati z obstoječimi sredstvi, s predvidenimi zmanjšanimi sredstvi pa je to popolnoma nemogoče.  Odgovornost za zagotavljanje teh sredstev je na strani Republike Slovenije, odgovornost Univerze v Ljubljani pa je, da to transformacijo zaključi do vseh deležnikov korektno in racionalno.

Univerza v Ljubljani razume težko finančno in gospodarsko situacijo in se ji je že prilagajala z racionalizacijo delovanja, varčevanjem in odgovornim upravljanjem. Ob sprejemanju finančnega načrta za leto 2012 je Univerza v Ljubljani predvidela potrebne ukrepe racionalizacije. Pripravljena je še enkrat proučiti vse dodatne možne ukrepe pod pogojem, da ne bi vplivali na zmanjšanje kakovosti njenega delovanja. V nobenem primeru pa ne pristane na tiste postopke, ki bi rušili avtonomijo univerze.

Razumemo in podpiramo dolgoročno uravnoteženje proračuna Republike Slovenije; soglašamo s ti. horizontalnimi ukrepi, ki pomenijo varčevanje v vsem javnem sektorju enakomerno in to pri stroških dela (plačah…), materialnih stroških in investicijah. Nikakor pa ne sprejemamo v primerjavi z drugimi proračunskimi uporabniki nesorazmernega dodatnega zmanjšanja javnih sredstev za visoko šolstvo in znanost, saj to ne bi omogočalo uresničevanja naših zakonsko določenih obveznosti in pomeni popoln odstop od danih zavez Republike Slovenije in Evropske skupnosti za družbo znanja. To bi imelo izjemno negativne posledice za slovensko družbo, za sedanje in bodoče generacije in naša dolžnost je, da na to opozorimo in vztrajamo pri razumnih rešitvah.

Senat Univerze v Ljubljani, Upravni odbor Univerze v Ljubljani, Študentski svet Univerze v Ljubljani na skupni seji dne 19.4.2012 sprejemajo sklep:

Iz predloga rebalansa proračuna RS za leto 2012 izhaja, da naj bi Univerza v Ljubljani prejela za delovanje v letu 2012 bistveno manj sredstev (več kot 30 mio € manj) kot v letu 2011. S predlaganimi sredstvi Univerza v Ljubljani ne more opraviti z zakoni predpisanih nalog.   Že sprejeti finančni načrt smo pripravljeni še dodatno zmanjšati za dogovorjeno znižanje stroškov dela, materialnih stroškov in investicij. Vse ostale postavke pa morajo biti financirane do tiste mere, ki ne bi povzročila trajne in nepopravljive škode za Univerzo v Ljubljani, visokošolski sistem  in za državo kot celoto. Izhajajoč iz naše vloge in poslanstva ter ustavno zagotovljene avtonomije pozivamo Vlado Republike Slovenije, da nas kot partnerja takoj vključi v skupno iskanje rešitev.«
 

Predsednica Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
Tanja Knific

Predsednik Upravnega odbora Univerze v Ljubljani
prof. dr. Dušan Mramor

Rektor Univerze v Ljubljani
prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

Ljubljana, 19.4.2012

 

Pismo rektorja zaposlenim glede napovedanih sprememb v visokem šolstvu

Stališče Študentskega sveta UL o predlaganih varčevalnih ukrepih Vlade RS

Stališče Nacionalne koordinacije Študentskih svetov o varčevalnih ukrepih

Gibanje Mi smo univerza podprlo skupno izjavo Univerze v Ljubljani

Izjava predsednika Rektorske konference RS

Varčevanje Univerz 2012