Datum objave: 28.08.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Ljubljana, 28.8.2012

Pojasnilo Univerze v Ljubljani v zvezi z dezinformacijami o njeni akreditaciji in javni veljavnosti njenih študijskih programov

Univerza v Ljubljani (v nadaljevanju UL) z začudenjem spremlja pojav diskreditacije preko dezinformacij v javnih medijih na temo njene akreditacije in akreditacije njenih študijskih programov. Toliko bolj smo začudeni, da se glede na zapis v medijih dezinformacije pojavljajo s strani pristojnega ministrstva, ki je predstavnik ustanovitelja UL in je dolžan budno in po načelu dobrega gospodarja prispevati k delovanju in dobrobiti javnega visokošolskega prostora. Najbolj pa smo presenečeni nad tem, da smo za stališče ministrstva izvedeli iz medijev, saj ministrstvo o svojem stališču UL ni niti obvestilo niti kako drugače izrazilo dvom o veljavnosti akreditacije. Da ne bo v javnosti dvomov o UL, želimo pojasniti sledeče.

Od ustanovitve UL 23. julija 1919 (ustanovil jo je regent Aleksander SHS) pa do danes so bile ureditve visokošolskega prostora, v katerem deluje UL, različne. V vseh teh okoljih je UL vedno delovala v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, torej zakonito. Naj pojasnimo. Prvi Zakon o visokem šolstvu v samostojni RS je bil sprejet leta 1993 in je bil do danes že večkrat spremenjen, zlasti na področjih delovanja visokošolskih zavodov ter njihove akreditacije. Zakon iz leta 1993 je predvideval soglasja k ustanovitvi zavodov, vendar pa ni predvideval ti. »ponovne akreditacije« ali »reakreditacije«, temveč samo soglasje k ustanavljanju novih zavodov. Sprememba zakona leta 1999 je uvedla preverjanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti najmanj vsakih sedem let. Leta 2004 se je zgodila pomembnejša sprememba zakona, ki je uvedla bolonjski proces, ohranila obdobje preverjanja pogojev vsakih sedem let ter uvedla Razvid visokošolskih zavodov, ki ga vodi pristojno ministrstvo. Zakon je določil, da visokošolski zavod lahko začne opravljati dejavnost, ko se vpiše v razvid visokošolskih zavodov, leta 2005 pa je bil oblikovan tudi Pravilnik o razvidu visokošolskih zavodov. 4. člen pravilnika določa, kateri dokumenti so potrebni za vpis v razvid in med njimi je mnenje Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda. UL je bila vpisana v razvid po uradni dolžnosti s strani pristojnega ministrstva, kot določa 14. člen pravilnika; in sicer je bila odločba za UL. št. 6039-3/2006/1 izdana dne 29.6.2006. Torej je na ta dan na podlagi 4. člena pravilnika ustanovitelj ugotovil, da UL v celoti izpolnjuje pogoje za vpis v razvid in s tem za opravljanje študijske dejavnosti. Ustanovitelj si je v skladu s pravilnikom pred vpisom v razvid moral pridobiti mnenje Sveta RS za visoko šolstvo, ki ga je potreboval za ta postopek. Ministrstvo je dolžno podatke, ki se vodijo v razvidu tudi javno objavljati. To so tudi edini javni podatki, ki so hkrati informacija za zavode, njihove ustanovitelje in uporabnike glede javne veljavnosti zavodov in programov.

Na teh podatkih o javni veljavnosti in pravici izvajati javno veljavne študijske programe temeljijo vsakoletni razpisi študijskih programov UL, h katerim daje soglasje Vlada RS, gradivo pa pred obravnavo na vladi ministrstvo skrbno uskladi z zavodi. Razpis za vpis v študijsko leto 2012/13 je za vse tri stopnje študijskih programov UL potrdila Vlada RS na predlog  univerze in ministrstva:

 • Sklep o soglasju k razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2012/2013 št. 60301-1/2012/1 z dne 26.1.2012
 • Sklep o soglasju k razpisom za vpis v magistrske študijske programe javnih visokošolskih zavodov in visokošolskih zavodov s koncesijo za študijsko leto 2012/2013, št. 60301-9/2012/5 z dne 31.5.2012
 • Sklep o soglasju k razpisu za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2012/2013 št. 60301-2/2012/3 z dne 13.3.2012

Torej je Vlada RS letos ugotovila, da je UL akreditirana in upravičena izvajati javnoveljavne študijske programe, saj od Vlade ni pričakovati, da bi v razpis vključila programe, ki jih izvajajo neakreditirani visokošolski zavodi.

Postopek podaljšanja akreditacije visokošolskih zavodov ureja 51.r člen Zakona o visokem šolstvu, ki izrecno določa, da se postopek za podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda prične z zunanjo evalvacijo, postopek za izvedbo zunanje evalvacije visokošolskega zavoda pa začne Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).

Svet NAKVIS-a je na svoji 16. seji dne 20.1.2011 sprejel sklep št. 19 (objavljen na spletni strani NAKVIS), ki ga v nadaljevanju navajamo v celoti:

»19. SKLEP:
1. Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu skladno s 6. in 7. odstavkom 23. člena ZViS-G v zvezi z 51. r členom ZViS ter 33. členom Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Uradni list RS, št. 95/2010), poziva:
- Univerzo v Ljubljani, da vloži vlogo za podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda;
- Univerzo v Mariboru, da vloži vlogo za podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda;
- Univerzo na Primorskem, da vloži vlogo za podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda.
2. Poziv se izvede pravočasno glede na iztek akreditacij posameznega zavoda.«

Svet NAKVIS-a je torej ugotovil stanje, ki je skladno s tem pojasnilom UL. To je NAKVIS  potrdil tudi z dopisom in pozivom UL, da vloži vlogo za ponovno akreditacijo najkasneje do konca leta 2012. Poziv je UL prejela 18.10.2011. Na podlagi tega poziva je UL sama pripravila vlogo za podaljšanje akreditacije in jo poslala na NAKVIS v skladu z 51. r členom zakona, ki omogoča, da se postopek podaljšanja akreditacije začne tudi na predlog visokošolskega zavoda.

UL se zaveda pomena zagotavljanja kakovosti, katerega bistven element je tudi skladnost delovanja s sistemsko zakonodajo, zato je v izogib vsakemu dvomu v njeno akreditacijo s postopkom začela na lastno pobudo v roku, ki ga šteje za utemeljenega, in pred potekom roka, ki je bil določen v pozivu NAKVIS. NAKVIS po uradni dolžnosti ni začel postopka v zvezi s podaljšanjem akreditacije UL kot visokošolskega zavoda.

Iz vsega tega pravno izhaja, da je rok zadnjega mnenja za opravljanje dejavnosti UL datum vpisa v razvid, torej 29.6.2006. UL je skladno z Zakonom o visokem šolstvu oddala vlogo za ponovno akreditacijo (14. člen), in sicer 28.6.2012, kar je en dan pred zakonskim rokom. Torej roka za oddajo vloge nismo zamudili.

Glede na javno diskusijo, ki se je pojavila včeraj pozno popoldne in ki poskuša ustvariti vtis, da UL deluje nezakonito, pa smo dolžni javnost opozoriti na pomanjkljivosti v transparentnosti seznanjanja javnosti o visokošolskih zavodih in programi. Ugotavljamo, da nabor objavljenih podatkov v Razvidu visokošolskih zavodov, ki ga vodi ministrstvo, ni skladen s predpisanim naborom podatkov v Pravilniku o razvidu visokošolskih zavodov, iz česar je razvidno, da ministrstvo nepopolno vodi razvid in s tem  očitno zavaja javnost. Na primer: razvid bi moral vsebovati tudi podatek o izdanem mnenju Sveta RS za visoko šolstvo o visokošolskih zavodih, vendar razvid vsebuje le datum izdaje odločbe o vpisu v razvid za posamezne študijske programe po članicah univerze. Torej podatka o veljavnosti akreditacije zavodov sploh ni mogoče pridobiti iz javne evidence, ki jo vodi ministrstvo, čeprav pravni akti to povsem jasno zahtevajo.

Zato študentom, diplomantom in javnosti sporočamo, da so zlonamerne trditve ministrstva o neveljavnosti diplom UL zavajajoče.  Vsi študijski programi UL so akreditirani, diplome UL pa so veljavne in so mednarodno prepoznane kot kvalitetne, saj je UL uvrščena med 3% najboljših univerz na svetu po ARWU (Shanghaiski) lestvici.

PRILOGE:

 1. Odločba o vpisu UL v Evidenco visokošolskih zavodov
 2. Poziv NAKVIS-a da UL vloži vlogo za podaljšanje akreditacije
 3. Sklepi NAKVIS-a iz 16. seje – relevanten je 19. sklep
 4. Povezava na sklepe NAKVIS-a
 5. Povezava na Pravilnik o Razvidu visokošolskih zavodov
 6. Povezava na merila NAKVIS
 7. Sklep o soglasju k razpisom za vpis v magistrske študijske programe javnih visokošolskih zavodov in visokošolskih zavodov s koncesijo za študijsko leto 2012/2013, št. 60301-9/2012/5 z dne 31.5.2012
 8. Sklep o soglasju k razpisu za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2012/2013 št. 60301-2/2012/3 z dne 13.3.2012