Datum objave: 15.11.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na Biotehniški fakulteti prireja v četrtek, 22. novembra 2012, tradicionalne XXIX. Gozdarske študijske dneve.
Na lanskih študijskih dnevih smo izpostavili odzive gozdne tehnike in gozdarstva na spremenjene razmere gospodarjenja. Tokrat želimo dati poudarek zasebnim gozdovom in njihovim lastnikom. Letošnje leto je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila za mednarodno leto zadrug – poteka pod sloganom »Zadružna podjetja gradijo boljši svet«. Leto 2012 je posebej pomembno tudi za naše zadruge, saj praznujemo dolgoletno tradicijo zadružništva in s tem povezovanja na Slovenskem. Tudi te mednarodne aktivnosti so nas vodile, da letošnje gozdarske študijske dneve naslovimo z omenjeno vsebino. Letos smo tako izbrali naslov: »Povezovanje lastnikov gozdov in skupno gospodarjenje«.
V pozivu avtorjem za prispevke smo letos predlagali naslednje teme:
1. Analiza povezovanja lastnikov gozdov in gospodarjenja z zasebnimi gozdovi.
2. Možne oblike in prednosti povezovanja lastnikov gozdov.
3. Težave, ovire in pobude pri povezovanju lastnikov gozdov.
4. Vloga državnih institucij in interesnih skupin pri spodbujanju povezovanja lastnikov gozdov.
5. Potrebne spremembe področne in davčne zakonodaje, sistema vlaganj v gozdove.
6. Gospodarski interes za skupno gospodarjenje z gozdovi.
7. Lastniki gozdov in širša javnost.
8. Dobre prakse povezovanja lastnikov gozdov.

Prispelo je 16 prispevkov, ki obravnavajo večino navedenih tem, pripravilo jih je 31 avtorjev oz. soavtorjev.

Prireditev bo potekala v dvorani D1 stavbe dekanata na Biotehniški fakulteti na Jamnikarjevi 101 v Ljubljani. Avtorji prispevkov prihajajo z Biotehniške fakultete, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, iz Zavoda za gozdove Slovenije, Gozdarskega inštituta Slovenije, Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor in Gozdarske zadruge Slovenj Gradec, Zveze lastnikov gozdov Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Narodne in univerzitetne knjižnice, Andragoškega centra Slovenije, tudi iz Avstrije - Waldverband Steiermark prihaja avtor prispevka. Poleg gozdarjev iz celotne Slovenije smo na prireditev povabili tudi naše študente.

V Sloveniji imamo več kot 300.000 zasebnih lastnikov gozdov. Samo lastništvo ni le pravica, v povezavi s funkcijami gozdov je tudi obveznost, večkrat povezana z omejitvami pri gospodarjenju in z zahtevami širše javnosti. Prevladujoča zasebna gozdna posest, njena razdrobljenost in velika množica lastnikov so dejavniki, ki gotovo vplivajo na delo v gozdu. Veliko število izvajalcev s pomanjkljivo usposobljenostjo in slabo opremljenostjo strojev vodi tudi do številnih nezgod med gozdnim delom. To nas mora spodbujati k razmišljanju in iskanju drugačnih, predvsem pa boljših, varnejših in racionalnejših poti. Te bi lahko dosegli z različnimi oblikami povezovanja in skupnim gospodarjenjem: društva lastnikov gozdov, zadruge in strojni krožki so lahko ena od teh poti.

Marsikje bo potrebno spremeniti dosedanje načine dela in navade. Tudi sodobnejše tehnologije sodijo v zasebne gozdove - več manjših, vendar povezanih lastnikov lahko zagotovi večjo koncentracijo dela, ki je za učinkovito in ekonomično delo nujna. Podobno je tudi pri odpiranju gozdov z gozdnimi prometnicami. Povezovanje med lastniki postaja v primeru majhne in razdrobljene posesti pomemben in nujen dejavnik tudi pri načrtnem odpiranju gozdov z gozdnimi prometnicami.

Realizacija sečnje je pomemben cilj gospodarjenja z gozdovi – pri tem smo v zadnjem času priča velikemu razkoraku med možnim in dejanskim posekom. Pred lastniki in gozdarstvom kot panogo je pomemben izziv, kako zmanjšati ta razkorak. V zasebnih gozdovih je prav tako skrb vzbujajoč vse manjši obseg izpeljanih gozdnogojitvenih in varstvenih del. Organizirani in povezani lastniki lahko naredijo več in bolje. Dobre vsakdanje prakse nam kažejo, da je to možno in izvedljivo. Ob tem se sprašujemo, kakšna je lahko vloga države pri spodbujanju in motiviranju povezovanja.

Pri delu v gozdu smo lahko uspešnejši, če ne delujemo zgolj kot posamezniki, ampak povezani. Prav takšni aktivnejši lastniki so lahko dobri promotorji strokovnih stališč gospodarjenja z gozdovi.
Več informacij lahko najdete na spletni strani: http://web.bf.uni-lj.si/go/gsd2012/