Datum objave: 18.02.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Volilna komisija za volitve
Upravnega odbora Univerze v Ljubljani

Datum: 18. 02. 2013

POROČILO O OPRAVLJENIH VOLITVAH V UPRAVNI ODBOR UNIVERZE V LJUBLJANI DNE 18. 02. 2013.

I. Volilna komisija se je sestala na dan volitev ob 8.30 uri in pregledala pripravljena gradiva za izvedbo volitev v Upravni odbor UL.

II. Ob 9.00 uri je komisija najprej ugotovila prisotnost elektorjev - članov delovnega telesa za volitve članov Upravnega odbora Univerze v Ljubljani in ugotovila:

- da se je volitev udeležilo od 26 članov volilnega telesa  25 članov volilnega telesa. Volitev se ni udeležil elektor Veterinarske fakultete.

III. Po opravljenih volitvah je volilna komisija ugotovila:

1. da je razdelila  vsakemu od članov volilnega telesa glasovnice, in to: 

25 glasovnic za volitve treh članov UOUL izmed visokošolskih učiteljev,  znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev,
25 glasovnic za volitve enega člana UOUL izmed drugih delavcev in    
25 glasovnic za volitve enega člana UOUL izmed predstavnikov delodajalca

2. da so člani volilnega telesa oddali:

25 glasovnic za volitve treh članov UOUL izmed visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev,
25 glasovnic za volitve enega člana UOUL izmed drugih delavcev in   
25 glasovnic za volitve enega člana UOUL izmed predstavnikov delodajalca

 3.  da je bilo oddanih:

- neveljavnih  0 (nič) glasovnic za volitve treh članov UOUL izmed visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev,
- neveljavnih 0 (nič) glasovnic za volitve enega člana UOUL izmed drugih delavcev
- neveljavnih 0 (nič) glasovnic za volitve enega člana UOUL izmed predstavnikov  delodajalca

4. da je bilo torej oddanih veljavnih:

a. 25 glasovnic za volitve treh članov UOUL izmed visokošolskih 
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih  sodelavcev,
b. 25  glasovnic za volitve enega člana UOUL izmed drugih delavcev,
c. 25  glasovnic za volitve enega člana UOUL izmed predstavnikov  delodajalca

5. a) da so kandidati za člane UOUL izmed visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih  sodelavcev prejeli naslednje število glasov:

1. Izr.  prof.  dr. Mitja ČOK, zaposlen UL EF            7 glasov
2. Prof. dr. Janko DRNOVŠEK,
zaposlen UL FE         9 glasov
3. Prof. dr. Janez HRIBAR,
zaposlen UL BF             20 glasov 
4. Prof. dr. Srečko KOREN,
zaposlen UL MF             4 glasove
5. Prof. dr. Janez KREK,
zaposlen UL PeF                4 glasove
6. Prof. dr. Rajko PIRNAT,
zaposlen UL PF              20 glasov
7. Prof. dr. Marjan SVETLIČIČ,
zaposlen UL FDV     3 glasove
8. Prof. Igor ŠMID,
zaposlen UL AGRFT                   6 glasov

b) da je kandidatka za člana UOUL izmed drugih delavcev prejela naslednje število glasov:

Mag. Bernarda Golob HRIBAR, zaposlena UL FMF  25 glasov

c) da je kandidat za člana UOUL izmed predstavnikov delodajalcev prejel  naslednje število glasov:
      
Franjo Bobinac, predsednika uprave Gorenja,  d.d.       25 glasov

IV. Volilna komisija za volitve Upravnega odbora Univerze v Ljubljani je ugotovila, da so bili na pravilno izvedenih volitvah v Upravni odbor Univerze v Ljubljani za naslednje štiriletno mandatno obdobje dne 18. 02. 2013 izvoljeni:

a) izmed visokošolskih učiteljev, znanstvenih  delavcev in visokošolskih sodelavcev :

1. Prof. dr. Janez HRIBAR
2. Prof. dr. Rajko PIRNAT 
3. Prof. dr. Janko DRNOVŠEK
 
  
b) izmed drugih delavcev:
          
Mag. Bernarda Golob HRIBAR

c) izmed predstavnikov delodajalcev:
     
Franjo BOBINAC

Pripravil:
Tajnik Volilne komisije:
Miroslav Birk, univ. dipl. prav.

Predsednik Volilne komisije za volitve UOUL:
Prof. dr. Miha Juhart, l.r.